Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

7. 5. 2007 14:48

3. dubna 2007

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 3. dubna 2007

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") řídila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.


Program zasedání:

1) Úvod
2) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2006
3) Informace ze schůze Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií
4) Nové výbory a pracovní skupiny Rady
5) Návrh nového Statutu Rady
6) Plán činnosti Rady na rok 2007
7) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008
8) Programovací období Evropské unie 2007 - 2013:

Nominování zástupců nestátních neziskových organizací do monitorovacích výborů k operačním programům
Možnosti globálních grantů a návrh půjčkového programu Nadace rozvoje občanské společnosti
Prováděcí dokumentace k operačním programům
9) Různé
10) ZávěrAd 1) Úvod
Mgr. J. Hromada, poradce ministryně pro oblast lidských práv, zahájil zasedání Rady a přivítal všechny přítomné. MUDr. D. Stehlíková rovněž přivítala členy Rady a stručně představila programové prohlášení vlády, zejména body, týkající se neziskového sektoru.
Všichni členové Rady se na úvod zasedání představili.

Závěr:
Členové Rady jednohlasně schválili program zasedání.Ad 2) Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2006
Ing. M. Vyšín stručně představil Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2006. Upozornil, že dosud neobsahuje ekonomické údaje, které budou doplněny později.
V diskusi vystoupila JUDr. H. Frištenská s požadavkem na upřesnění té části materiálu, který se týká Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen "NROS") a finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Přislíbila, že sekretariátu Rady dodá příslušný text.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně schválili Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2006 ve znění vznesených připomínek.Ad 3) Informace ze schůze Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií a Programovací období Evropské unie 2007 - 2013
Na návrh RNDr. M. Kundraty došlo ke sloučení bodů 3 a 8 zasedání Rady. Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen "Výbor pro EU") konstatoval, že povolební období negativně ovlivnilo fungování Rady i Výboru pro EU a nestátní neziskové organizace (dále jen "NNO") ztratily své pozice, co se týče vlivu na podobu nových operačních programů. Výbor pro EU by se do budoucna neměl zabývat jen problematikou strukturálních fondů, ale i další evropskou problematikou. RNDr. M. Kundrata představil členům Rady usnesení, které Výbor pro EU schválil. Dále představil návrh NROS na program návratných nadačních příspěvků pro NNO, žádající o podporu z operačních programů, a konečně požadavek na zajištění zálohového financování pro NNO u všech operačních programů, financovaných ze strukturálních fondů, a ostatních programů Evropské unie.
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že Výbor pro EU žádá Radu, aby uvedené závěry schválila a pověřila jí jako předsedkyni Rady, aby o těchto závěrech vedla patřičná jednání.
Mgr. Y. Kreuzmannová vyjádřila politování, že se v Integrovaném operačním programu (dále jen "IOP"), který jako jediný bude v rámci oblasti intervence 3.2 podporovat oblast kultury, neobjevil mechanismus globálního grantu. Velmi by se za to přimlouvala.
Mgr. P. Kalousová upozornila, že v předloženém návrhu usnesení jsou zmiňovány pouze nadace a ne nadační fondy. RNDr. M. Kundrata odpověděl. že se jedná spíše o formální nedostatek. Nadačních fondů se to bude také týkat.
Ing. R. Soukupová informovala o stavu projednávání IOP. Byl předložen Evropské komisi (dále jen "EK"), a to v té podobě, kterou schválila vláda. V současné době tedy není možné ho jakkoli měnit. Navržené usnesení je možné přijmout, ale bude záležet na dalších procesech, jestli bude možné tyto změny provést. Každopádně by to potom musela znovu schválit vláda.
JUDr. H. Frištenská upozornila, že se Radě nejedná ani tak o změny v operačních programech, jako o změny prováděcích dokumentů, které EK neschvaluje. Dále představila návrh programu návratných nadačních příspěvků ve spolupráci s bankovním sektorem. Kritizovala snahu řídících orgánů nevpustit do implementační struktury operačních programů kromě státu a krajů žádné další subjekty. Tento trend potvrdila i Mgr. Y. Kreuzmannová. Ing. R. Soukupová uvedla, alespoň co se týče IOP, že jeho součástí je právě i implementační struktura. Není to tedy obsahem nižších dokumentů, které skutečně EK neschvaluje.
Mgr. G. Dlouhá upozornila, že Ministerstvo zahraničních věcí nemá svého zástupce ve Výboru pro EU. Uvedla, že EK kromě strukturálních fondů administruje i tzv. finanční nástroje vnější akce, kde je řada zajímavých příležitostí pro NNO působící v oblasti rozvoje a podpory rozvoje demokracie a lidských práv ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí by proto přivítalo intenzivnější spolupráci s NNO v této oblasti.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně doporučili své předsedkyni požádat příslušné řídící orgány, aby do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, IOP a dalších operačních programů a jejich prováděcích dokumentů zapracovali následující možnosti:
- do "typů podpory" doplnit možnost globálních grantů nejen krajů, ale i na národní úrovni,
- mezi "příjemce" doplnit u všech typů podpory NNO, včetně nadací a nadačních fondů (výslovně uvést nadace a nadační fondy jako možného příjemce podpory),
- na základě toho jmenovitě počítat i s globálními granty nebo individuálními projekty určenými k přerozdělování prostředků formou mikroprojektů a administrovanými NNO, včetně nadací a nadačních fondů.
Členové Rady jednomyslně vyjádřili podporu NROS k jejímu záměru programu návratných nadačních příspěvků (půjčkovému programu) jako způsobu, jak pomoci NNO, které získají podporu z Evropského sociálního fondu nebo státní dotaci, s předfinancováním podpořených aktivit, a požádali předsedkyni Rady o získání širší podpory pro tento program.
Členové Rady jednomyslně souhlasili s tím, že pro léta 2007 - 2013 bude Rada usilovat ve všech operačních programech financovaných ze strukturálních fondů a ostatních programech Evropské unie u projektů předložených NNO o zajištění zálohového financování.Ad 4) Nové výbory a pracovní skupiny Rady a návrh nového Statutu Rady
Tento bod byl na návrh MUDr. D. Stehlíkové projednán spolu s bodem č. 5. Upozornila především na dva nové výbory Rady: Výbor pro legislativu a Výbor pro financování NNO. Dala Radě ke zvážení, zda by nebylo vhodné tyto dva výbory sloučit v jeden. Bc. R. Haken s tím souhlasil.
P. Pošík vznesl pozměňující návrh k náplni činnosti Výboru pro legislativu a financování NNO (č. 6 odst. 7, písm. a)). K tématu se vyjádřili i Mgr. J. Kašpar a Ing. M. Šedivý.
Ing. R. Soukupová upozornila na nesrovnalost v otázce odměn expertů (čl. 10 odst. 6).
Ing. D. Stulík navrhl upravit a rozšířit náplň činnosti Výboru pro Evropskou unii (čl. 6 odst. 6, písm. c)). Návrh předložil písemně.
Ing. Mgr. R. Klempera požádal o vyjasnění čl. 10 odst. 4.
Mgr. J. Simonová měla připomínku k čl. 2 odst. 2 písm. c).
Mgr. Kalousová upozornila, že zánikem Výboru Rady pro Nadační investiční fond přijde Rada o možnost alespoň nějakým způsobem kontrolovat nadace - příjemce příspěvku z Nadačního investičního fondu. Ing. M. Vyšín jí ubezpečil, že náplň práce tohoto výboru převezme v plném rozsahu Rada.
Vzhledem k tomu, že bylo vzneseno mnoho pozměňujících návrhů, navrhl Mgr. M. Žárský usnesení v tom smyslu, aby Rada uložila sekretariátu Rady zapracovat veškeré připomínky zaznamenané na tomto zasedání a předložit vládě ke schválení. Zapracované změny může Rada ještě předtím schválit elektronicky per rollam.
Mgr. G. Dlouhá navrhla schválit změnu statutu tichou procedurou, kdy bude dán termín, do kdy se budou moci členové Rady k upravenému statutu vyjádřit. Poté bude statut považován za schválený Radou.
MUDr. D. Stehlíková dále navrhla dva místopředsedy Rady: za občanskou část Mgr. P. Kalousovou z Fóra dárců a za státní správu Mgr. J. Kašpara z Ministerstva životního prostředí. Oba navržení s nominací souhlasili.
MUDr. D. Stehlíková doporučila zájemcům o členství ve Výboru Rady pro legislativu a financování NNO, aby se hlásili na sekretariát Rady. Co se týče členství ve Výboru pro EU, jeho složení bude v maximálně možné míře ponecháno na výboru samém. Toto personální složení bude MUDr. D. Stehlíková akceptovat. Ing. D. Stulík doporučil, aby členy Výboru pro EU byly osoby, zastupující neziskový sektor v Evropském hospodářském a sociálním výboru, v monitorovacích výborech k operačním programům apod. MUDr. D. Stehlíková souhlasila.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně schválili návrh nového Statutu Rady ve znění vznesených připomínek.
Členové Rady většinou hlasů schválili Mgr. P. Kalousovou jako místopředsedkyni Rady (nikdo nebyl proti, jeden se zdržel).
Členové Rady většinou hlasů schválili Mgr. J. Kašpara jako místopředsedu Rady (nikdo nebyl proti, jeden se zdržel).Ad 6) Plán činnosti Rady na rok 2007
Ing. M. Vyšín představil přítomným návrh Plánu činnosti Rady na rok 2007. Uvedl, že obsahuje zejména úkoly, které jsou uloženy usnesením vlády.
PhDr. J. Tošner navrhl doplnit novelizaci zákona o dobrovolnické službě (do III. čtvrtletí 2007).
JUDr. H. Frištenská navrhla, aby náměty do plánu činnosti přinesli předsedové jednotlivých výborů.
Ing. D. Stulík navrhl doplnit Metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů (do II. čtvrtletí 2007).
Ing. M. Šedivý navrhl doplnit problematiku Evidence NNO (do II. čtvrtletí 2007). V současné době provozuje Evidenci NNO firma Testcom, která spadala pod Ministerstvo informatiky. Tento resort však končí. K tomu uvedla Ing. M. Tvrzská, že firma Testcom přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Mgr. J. Kašpar navrhl schválit plán činnosti ve znění vznesených připomínek s tím, že na příštím zasedání Rady bude projednán znovu, tentokrát již rozšířený o náměty předsedů výborů Rady.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně schválili Plán činnosti Rady na rok 2007 ve znění vznesených připomínek. Tento materiál, rozšířený o náměty předsedů výborů Rady, bude předložen Radě znovu na jejím příštím zasedání.Ad 7) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008
Ing. M. Vyšín stručně představil každoročně připravovaný materiál s názvem Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2008. Dne 12. dubna 2007 se koná na Úřadu vlády České republiky (dále jen "ČR") jednání pracovní skupiny pro přípravu tohoto materiálu. Ing. M. Vyšín vyzval ty členy Rady, kteří mají zájem se této schůzky zúčastnit, aby se hlásili na jeho e-mailovou adresu.
Bc. R. Haken upozornil na to, že v minulých letech docházelo k tomu, že některá ministerstva se přihlásila k některým hlavním oblastem a potom v jejich rámci žádné dotační programy nevyhlásila. Měla by tomu být věnována zvýšená pozornost.

Závěr:
Členové Rady vzali na vědomí informaci o přípravě Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2008.Ad 8) Programovací období Evropské unie 2007 - 2013
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že v rámci tohoto bodu zůstala ještě neprojednána otázka jmenování zástupců NNO v monitorovacích výborech.
JUDr. H. Frištenská navrhla, aby se vyjednávání operačních programů v Bruselu zúčastnil i zástupce NNO.
Ing. R. Soukupová upozornila, že ještě před schválením operačních programů musí EK schválit Národní strategický referenční rámec (dále jen "NSRR"). NSRR byl EK vrácen s třemi argumenty:
První výhrada: architektura operačních programů není dokonalá (Operační program Praha Adaptabilita a jeho špatná návaznost na operační program, administrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). EK vidí nerada dva operační programy. které se zabývají inovacemi (Operační program Věda a výzkum pro inovace a Operační program Podnikání a inovace - měl by být jen jeden). EK také kritizovala nedostatečnou synergii mezi regionálními operačními programy a IOP.
Za druhé: v ČR neexistuje vládou přijatý dokument, který se zabývá reformou veřejné správy, tzv. "smart administration". EK vyzvala ČR, aby reformu nějakým způsobem doložila.
Za třetí: EK vytýká ČR nedostatečnou administrativní a absorpční kapacitu u jednotlivých operačních programů.
Dokud EK neobdrží odpovědi na tyto tři výhrady, je pozastavena lhůta čtyř měsíců, kterou má EK na zhodnocení předložených operačních programů.
Vznikl tým čtyř vyjednavačů, tzv. generálních sekretářů, kteří si rozdělili jednotlivé prioritní osy (P. Moss - Doprava a životní prostředí, M. Vicenová - Regionální soudržnost, M. Kopicová - Programy financované z Evropského sociálního fondu, M. Tlapa - Programy pro podnikatele). Za všechny regionální operační programy je tam pan Matulík ze Zlínského kraje.
Ing. D. Stulík připomněl transparentní způsob, jakým byli v minulosti vybíráni zástupci NNO do monitorovacích výborů. Doporučoval, aby Rada nepodlehla časovému tlaku a vybírala zástupce do NNO obdobným způsobem.
Bc. R. Haken přednesl návrh usnesení, který vycházel ze závěrů a doporučení přijetých Výborem pro EU. Dále navrhl, aby se při výběru zástupců NNO, kteří se zúčastní vyjednávání o jednotlivých operačních programech s EK, zohlednily ty osoby, které byly členy pracovních skupin pro tvorbu těchto operačních programů. Kromě nich by se vyjednávání měl zúčastnit i zástupce Rady.

Závěr:
Členové Rady jednomyslně souhlasili s tím, že se Rada obrátí na jednotlivé řídící orgány všech nových operačních programů pro období 2007 - 2013 s dotazem, kdo za NNO je členem v pracovních skupinách pro přípravu těchto programů. Výsledný seznam bude zveřejněn.
Členové Rady jednomyslně souhlasili s tím, že Rada zajistí transparentní proces nominace zástupců NNO do monitorovacích výborů všech operačních programů 2007 - 2013 a vyzve řídící orgány operačních programů, aby výsledek tohoto procesu respektovaly.
Rada doporučila, aby skupina zástupců ČR, pověřených vyjednáváním NSRR s EK, byla doplněna o zástupce NNO, jmenovaného Radou (18 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 10 se zdrželo).
Rada schválila, aby výše uvedeným zástupcem byl Ing. D. Stulík (18 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo).
Členové Rady jednomyslně doporučili, aby se následných vyjednávání o jednotlivých operačních programech zúčastnili zástupci NNO, doporučení sekretariátem Rady.Ad 9) Různé
Bc. R. Haken se vrátil k usnesení přijatému v bodě 3 programu zasedání. Toto usnesení vyšlo z materiálu, připraveného pracovní skupinou "NNO a regionální rozvoj". Výbor pro EU tento materiál projednal a jeho závěry a doporučení zestručnil. O zálohovém financování je tam jen krátká zmínka, proto považoval Bc. R. Haken za důležité ji ještě jednou zdůraznit. Dále uvedl, že by bylo žádoucí neustále prosazovat zjednodušení pravidel, pokud jde o předkládání projektových žádostí, kontroly, implementace apod. Nepovažoval však za nutné k tomu přijímat usnesení Rady.
Mgr. Y. Kreuzmannová požádala o vyjasnění pojmů "zálohové" a "průběžné" financování. Dále apelovala na účast zástupců NNO v pracovních skupinách, které připravují prováděcí dokumentaci.
Ing. R. Soukupová uvedla, že způsob financování se řídí metodikou finančních toků, kterou vydalo Ministerstvo financí. V ní se píše, že o způsobu financování konkrétních operačních programů (předfinancování, zálohové financování, průběžné financování, financování ex post) rozhodují výlučně jejích řídící orgány. Systém zálohových plateb je tedy možný u všech operačních programů. Podle jejích informací se k zálohovému financování přihlásil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Ostatní řídící orgány se kloní spíše k variantě průběžného financování. Pro vysvětlení: zálohové financování znamená, že realizátor projektu dostane finanční prostředky dopředu. Nepotřebuje tedy žádné vlastní zdroje. Průběžné financování znamená, že projekt bude rozdělen na několik etap a každá etapa bude po svém ukončení proplacena. Financování ex post znamená, že realizátor dostane finanční prostředky teprve po ukončení celého projektu (nebo velké etapy). Musí tedy všechno předfinancovat sám.
MUDr. D. Stehlíková k tomu uvedla, že Ministerstvo financí není překážkou a že byla snaha, aby bylo facilitátorem celého procesu o způsobech financování.
Mgr. M. Žárský informoval přítomné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v programovacím období 2004 - 2006 zvolilo kombinaci zálohového a průběžného financování (na začátku projektu záloha, pak průběžně). Tento způsob se jim velice osvědčil (především pro tzv. měkké projekty) a i z tohoto důvodu nemají problém s absorpční kapacitou. Proto ho doporučil všem řídícím orgánům.
P. Pošík upozornil na problém cestovních náhrad na základě členského vztahu. Nový zákoník práce totiž umožňuje dávat cestovní náhrady pouze na základě zaměstnaneckého vztahu. Má k dispozici stanovisko Ministerstva financí, které pošle sekretariátu Rady, aby bylo k dispozici zájemcům.
Mgr. M. Žárský uvedl, že v návrhu nového statutu Rady se píše, že Rada má nejvýše 37 členů, přičemž momentálně jich je 35. MUDr. D. Stehlíková odpověděla, že jedno místo je vyhrazeno pro zástupce Svazu měst a obcí ČR, který bude jmenován později, a jedno místo je volné. P. Pošík navrhl na toto místo dlouholetého člena Rady Ing. H. Kohla.
Mgr. J. Kašpar upozornil na problém pražských NNO. Mohlo by to být jedním z témat pro Výbor Rady pro legislativu a financování NNO i pro další činnost Rady samotné. Praha není regionem soudržnosti, což činí problémy pražským NNO, které nemají regionální strukturu. Nemají totiž možnost žádat o podporu ze strukturálních fondů.
MUDr. D. Stehlíková poděkovala všem přítomným za jejich účast a spolupráci a zasedání Rady ukončila.


MUDr. Džamila Stehlíková, v.r.
ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny
a předsedkyně Rady


V Praze dne 18. dubna 2007
Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter