Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

27. 6. 2008 8:31

30. května 2008

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 30. května 2008

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") řídil zpočátku její místopředseda Ing. T. Kažmierski, poté její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.

Program zasedání:

1) Zahájení

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Informace o činnosti výborů Rady

a) Výbor pro Evropskou unii (konference v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 1. pololetí 2009)
b) Výbor pro legislativu a financování
c) Výbor pro regiony

4) Návrh novely zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

5) Novelizace Zásad vlády pro poskytování dotací z rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

6) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

7) Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2007

8) Informace o průběhu projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"

9) Informace o průběhu přípravných prací na věcném záměru zákona o nestátních neziskových organizacích

10) Různé


Ad 1) Zahájení


Zasedání Rady zahájil její místopředseda Ing. T. Kažmierski. Na žádost Mgr. R. Jiránka byl bod č. 5 programu přesunut za bod č. 2 programu.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili program zasedání s tím, že bod č. 5 "Novelizace Zásad vlády pro poskytování dotací z rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" byl přesunut za bod č. 2 "Kontrola úkolů z minulého zasedání".Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady provedla Mgr. K. Manová.

Úkol: Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby jmenovala PhDr. P. Francovou místopředsedkyní Výboru pro Evropskou unii.
Jmenovací dekret pro PhDr. P. Francovou byl odeslán dne 20. března 2008.

Úkol: Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby jmenovala Mgr. O. Marka členem Výboru pro Evropskou unii.
Jmenovací dekret pro Mgr. O. Marka byl odeslán dne 20. března 2008.

Úkol: Členové Rady pověřili předsedkyni Rady, aby s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti RNDr. A. Vondrou projednala možnost organizace evropské konference s tématem neziskového sektoru v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie.
Konference s názvem Evropa angažovaných občanů byla schválena a zařazena mezi oficiální akce předsednictví České republiky (dále jen "ČR") v Evropské unii (dále jen "EU"). Celkový rozpočet konference je 962 tis. Kč a o tuto částku bude navýšen rozpočet sekretariátu Rady. V tuto chvíli se sestavuje programový a organizační výbor a sestavuje se program konference.

Úkol: Členové Rady schválili návrh na vznik kanceláře pro podporu neziskového sektoru v rámci strukturálních fondů EU a pověřili sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Výborem pro EU zahájil jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Dopis náměstku Touškovi z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "MMR") s žádostí o schůzku odešel dne 10. března 2008 a dne 27. března 2008 přišla zamítavá odpověď, schůzka nebyla sjednána. Vytvoření mezičlánku by podle náměstka Touška bylo nesystémovým řešením. Následně proběhlo jednání s náměstkem ministryně MUDr. Z. Kalvachem, CSc. a 13. května 2008 odešel dopis náměstku Ing. J. Vačkářovi z MMR, odpověď zatím nedorazila.

Úkol: Členové Rady požádali předsedkyni Rady, aby adresovala dopis ministru vnitra s žádostí o zvážení potřebné novelizace zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby adresovala dopis ministru vnitra s žádostí o zvážení potřebné novelizace zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Dopis ministrovi vnitra s žádostmi o novelizace uvedených zákonů byl odeslán dne 3. dubna 2008. Zamítavá odpověď přišla 30. dubna 2008. Ministr vnitra uvedl, že dle jeho názoru se z důvodů věcných i časových (s odkazem na dopracovávání nového občanského zákoníku) nelze zabývat zásadní novelou zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a navrhovat její zařazení do legislativního plánu práce vlády. Ve věci zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách konstatoval ministr vnitra, že stávající kontrola na úseku veřejných sbírek je vyhovující.

Úkol: Členové Rady jednomyslně pověřili předsedkyni Rady, aby jednala s ministrem vnitra a s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády o stavu legislativy v oblasti neziskového sektoru.
Tento úkol bude projednán v rámci bodu č. 9 programu "Informace o průběhu přípravných prací na věcném záměru zákona o nestátních neziskových organizacích".

Úkol: Členové Rady jednomyslně požádali předsedkyni Rady, aby vyzvala MMR, aby provedlo vyhodnocení opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu, a to zejména s ohledem na nestátní neziskové organizace (dále jen "NNO").
Dopis 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj J. Čunkovi byl odeslán dne 12. května 2008. Odpověď jsme dosud neobdrželi.

Úkol: Členové Rady jednomyslně schválili nové zadání Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007 ve znění vznesených připomínek a pověřili sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování zajistil jeho zpracování.
Setkání pracovní skupiny se zástupci Centra pro výzkum neziskového sektoru proběhlo dne 7. dubna 2008.

Úkol: Členové Rady jednomyslně pověřili sekretariát Rady, aby ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování zajistil zpracování Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009, a to do konce dubna 2008.
Podrobnější informace viz bod č. 6 dnešního programu zasedání.

Úkol: Rada zásadně nesouhlasila s navrhovanou změnou zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a to vzhledem k obsahovým i formálním nedostatkům. Rada doporučila kontaktovat místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. P. Nečase a projevit nesouhlas s touto úpravou.
Dopis místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí RNDr. P. Nečasovi odešel dne 15. března 2008 a dne 7. dubna 2008 přišla odpověď, ve které ministr Nečas uznává, že tuto změnu uvažovali zakomponovat do zákona o zaměstnanosti, ale proto, že jí byla namítána analogie s veřejně prospěšnými pracemi, považují to za nesystémové. Odvolává se i na vyjádření Legislativní rady vlády, která proti tomuto neměla námitky. V tuto chvíli je novela ve Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vzali jednomyslně na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


Ad 5) Novelizace Zásad vlády pro poskytování dotací z rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy


Informaci o novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady") přednesla Mgr. K. Manová.
Nad novelizací Zásad proběhla celkem 3 jednání s dotujícími resorty, za přítomnosti Výboru pro legislativu a financování a NNO, při kterých se zpracovatelé Zásad snažili vysvětlit potřebu navrhovaných změn. Mgr. K. Manová poté představila členům Rady hlavní navrhované změny Zásad (registrace v centrální databázi NNO na Portálu veřejné správy, definice projektu, změny v harmonogramu poskytování dotací NNO a příslib víceletého financování NNO).
Mgr. R. Jiránek navrhl, aby v části druhé, odst. 9 Zásad byl text "Tuto možnost mohou využít organizace, ve kterých vykonávají činnost dobrovolníci vyslaní akreditovanou vysílající organizací podle tohoto zákona". V části druhé, odst. 4 Zásad nesouhlasil s předběžným vyhodnocením žádostí nejpozději do konce kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta. Tento požadavek považoval skoro za nesplnitelný. Odst. 6 části druhé by v Zásadách ani být nemusel. Stačilo by, kdyby tam bylo zakotveno, že ústřední orgán může poskytnout dotaci až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
P. Pošík uvedl, že mu v Zásadách chybí termín, do kterého musí ústřední orgán dotaci udělit. Navrhl doplnit Zásady takto: "Ústřední orgán je povinen rozhodnout o přidělení dotací NNO ve své působnosti do 60 dnů od zveřejnění státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok ve sbírce předpisů. Rozhodnutí neprodleně zveřejní na svých webových stránkách."
JUDr. H. Frištenská uvedla, že dotace do výše 70 % nákladů na projekt je v Zásadách proto, aby byli příjemci dotací "nuceni" své projekty kofinancovat a nebýt závislí jen na státu. Je to i jakýsi signál pro orgány samosprávy, že nelze všechno financovat ze státní úrovně. Dále uvedla, že nechápe, proč je pro ministerstva nemožné, aby se žádosti vyhodnocovaly předběžně. K požadavku P. Pošíka JUDr. Frištenská uvedla, že je pro státní správu naprosto nepřijatelný.
Ing. S. Cysař zdůraznil, že státní orgán v předcházejícím roce může dát vždy jen příslib dotace. Kromě toho se dotace rok od roku neustále snižují.
Mgr. J. Tuček uvedl, že termín 30. září (část druhá, odst. 4 Zásad) považuje za příliš časný a neměl by být závazný. Nedoporučil zveřejňovat seznam žádostí, které úspěšně prošly předběžným vyhodnocením. Mnohé NNO by to podle jeho názoru považovaly za příslib dotace. Termíny, jak o nich hovořil P. Pošík, jsou pro ministerstva nerealizovatelné. Kromě toho o přidělování dotací nerozhoduje výběrová komise, ale příslušný ministr, resp. porada vedení, což také proces o něco zdrží. Finanční prostředky na dotace nejsou přidělovány jednorázově, ale bývají uvolňovány postupně během roku. Proto není např. možné zaručit, že všechny dotace budou přiděleny do dubna. Uvítal možnost víceletého financování, ale nebyl si jistý, že je to možné garantovat.
Ing. J. Fuchsová zdůraznila, že se jedná zatím jen o návrh Zásad. Musí ještě projít připomínkovým řízením. Ministerstvo financí musí především hlídat, aby Zásady odpovídaly právním normám, souvisejícím s poskytováním dotací. Tyto předpisy se také stále mění.
Ing. Z. Drhová, Ph.D. upozornila, že po jednáních pracovní skupiny pro novelizaci Zásad se zástupci resortů se ukazuje, že poskytování dotací probíhá na jednotlivých ministerstvech různě. Rada tedy hledá určitý standard.
JUDr. H. Frištenská zopakovala důvody, proč je nutné Zásady novelizovat. Je to především omezení, dané rozpočtováním na jeden rok. Řešením proto je víceleté financování. JUDr. H. Frištenská upozornila, že některé resorty už víceleté financování používají.
PhDr. V. Filec navrhl vyškrtnout z části druhé, odst. 4 Zásad větu: "Předběžným vyhodnocením žádosti se rozumí zařazení žádosti do seznamu žádostí, které prošly formálním i věcným hodnocením a které budou v případě alokování dostatečného množství finančních prostředků ze státního rozpočtu v následujícím roce podpořeny."
Mgr. M. Žárský upozornil, že v Zásadách je definován projekt, ale celá debata se vede o udržitelnosti organizací. JUDr. H. Frištenská hovořila o nákupu kontinuálních služeb od NNO, což vlastně popírá definici projektu. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že se nehovořilo o udržitelnosti organizací, ale o udržitelnosti projektu. Kromě toho se jedná o dlouhodobý problém: jestli si stát nakupuje od NNO služby nebo jestli podporuje jejich existenci. To si ovšem musí rozhodnout stát sám.
Ing. T. Kažmierski uvedl, že předpokládá, že body Zásad, které jsou navrženy k novelizaci a o kterých se debata nevedla, jsou nekonfliktní a členové Rady s nimi souhlasí (centrální databáze NNO na Portálu veřejné správy, definice projektu). Problém je s částí druhou, odst. 4. Mgr. M. Žárský ještě podal k návrhu PhDr. V. Filece alternativní návrh, aby se z tohoto odstavce vypustil jen text "...a které budou v případě alokování dostatečného množství finančních prostředků ze státního rozpočtu v následujícím roce podpořeny". PhDr. V. Filec trval na vypuštění celé věty, protože by to bylo možné považovat za veřejný příslib poskytnutí dotace. Mgr. J. Tuček nesouhlasil se zveřejňováním seznamu organizací, které úspěšně prošly formálním vyhodnocením. Ing. T. Kažmierski uvedl, že Ministerstvo životního prostředí tento postup používá už několik let. Projekty jsou dokonce vyhodnoceny do konce předcházejícího roku, resp. je stanoveno pořadí projektů. JUDr. L. Deverová navrhla tento text: "Ústřední orgán zveřejní na svých internetových stránkách nejpozději do konce kalendářního roku seznam žádostí, které úspěšně prošly formálním a věcným vyhodnocením. Uvedení v tomto seznamu není možno považovat za příslib poskytnutí dotace."


Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace schválili novelizaci části druhé, odst. 4 Zásad s tím, že v textu bude uvedeno: „Ústřední orgán zveřejní na svých internetových stránkách nejpozději do konce kalendářního roku seznam žádostí, které úspěšně prošly formálním a věcným vyhodnocením. Uvedení v tomto seznamu není možno považovat za příslib poskytnutí dotace.“ (Hlasování: 18 – 1 – 0)

Ing. T. Kažmierski navrhl ponechat část druhou, odst. 6 v původním znění. Ing. L. Bennerová navrhla vynechat text „Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu“ a ponechat v odstavci tento text: „Ústřední orgán může rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.“ MUDr. D. Stehlíková upozornila, že vynechání první věty by mohlo celý materiál učinit ve vládě neprůchodným. Neziskový sektor by měl směřovat k vícezdrojovému financování. Mgr. M. Žárský navrhl vyškrtnout pouze slovo „výjimečných“. Ing. L. Bennerová s tím souhlasila.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili novelizaci části druhé, odst. 6 Zásad s tím, že z textu bude vypuštěno slovo „výjimečných“.

V části druhé, odst. 8 navrhla MUDr. D. Stehlíková změnit text „víceletý příslib financování“ za „příslib víceletého financování“. Ing. S. Cysař upozornil, že příslibem mohou být NNO uvedeny do problémů, protože se může ukázat, že v dalších letech budou mít ministerstva k dispozici méně finančních prostředků a přislíbené dotace poskytnuty nebudou. Mgr. M. Žárský tento názor podpořil. Navrhl inspirovat se v případě víceletého financování evropskými fondy. Podle něj ještě doba nedozrála na to, aby se resorty zavazovaly k víceletému financování. RNDr. M. Kundrata podpořil možnost víceletého financování, i proto, aby si resorty uvědomily své priority, které je nutné podporovat kontinuálně. Ing. J. Vohralíková uvedla, že Rada možnost víceletého financování v Zásadách musí ponechat. Možná to neprojde připomínkovým řízením nebo na vládě, ale kvůli tomu na to není nutné rezignovat. Musí být patrná snaha. Ing. T. Kažmierski s tímto názorem souhlasil. Bc. R. Haken souhlasil s návrhem víceletého financování a jako příklad uvedl Středočeský kraj, kde je protidrogová politika financována víceletými granty. Ing. J. Fuchsová souhlasila se zmínkou o víceletém financování v Zásadách, ovšem upozornila, že víceleté financování by se mělo objevit především v právních předpisech, např. v rozpočtových pravidlech. Zmínku v Zásadách chápe spíše jako otevření diskuse. Doporučila také uzavírat smlouvy o spolupráci mezi ministerstvy a NNO. Bc. A. Berdych upozornil na to, že Zásady nikomu víceleté financování nenařizují ani nedoporučují; pouze umožňují. Tento názor podpořila i Mgr. J. Simonová.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili novelizaci části druhé, odst. 8 Zásad s tím, že v textu bude uvedeno „příslib víceletého financování“.

Část druhou, odst. 9 navrhl Ing. T. Kažmierski upravit podle návrhu Mgr. R. Jiránka.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili novelizaci části druhé, odst. 9 Zásad s tím, že v textu bude uvedeno: „Tuto možnost mohou využít organizace, ve kterých vykonávají činnost dobrovolníci vyslaní akreditovanou vysílající organizací podle tohoto zákona“.

Ing. T. Kažmierski dále navrhl, aby v Zásadách bylo jednoznačně stanoveno, že náklady na projekt jsou uznatelné od 1. ledna daného roku. Ing. S. Cysař i Mgr. J. Tuček tento návrh podpořili.

Usnesení:
- Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili návrh Ing. T. Kažmierskiho a pověřili sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby tento návrh do Zásad zapracoval.
- Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace schválili návrh nových Zásad vlády pro poskytování dotací z rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění vznesených připomínek a požádali předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby ho předložila vládě (Hlasování: 15 – 1 – 0)


Ad 3) Informace o činnosti výborů Rady


Řízení zasedání Rady převzala její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.

a) Výbor pro Evropskou unii
Informaci o činnosti Výboru pro EU přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.
RNDr. M. Kundrata uvedl, že Výbor pro EU se schází zhruba jednou za dva měsíce, příští schůze je v červnu 2008. Bude se tam projednávat mimo jiné i Švýcarský mechanismus. Výbor pro EU také schválil své priority. Bude se zabývat především problematikou českého předsednictví v EU a s tím související mezinárodní konferencí.


b) Výbor pro legislativu a financování
Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že Výbor pro legislativu a financování se od minulého zasedání Rady sešel dvakrát. Zabýval se novelou zákona o nadacích a nadačních fondech, Zásadami a spolupráci s Ministerstvem financí při kontrolách nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (na toto téma se dne 19. června 2008 koná ve spolupráci s Fórem dárců konference). JUDr. H. Frištenská dále uvedla, že i přes negativní postoj ministra vnitra by se Rada i nadále měla zabývat novelizací zákona o sdružování občanů a zákona o veřejných sbírkách. Výbor pro legislativu a financování se samozřejmě zabýval i návrhem věcného záměru zákona o NNO. V Karlových Varech o něm jednala pracovní skupina pro přípravu tohoto předpisu.

c) Výbor pro regiony
Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl jeho předseda Bc. R. Haken.
Bc. R. Haken uvedl, že Výbor pro regiony se sešel 7. března 2008, 18. dubna 2008 a 23. května 2008. Většina schůzí je výjezdních, zatím se schůze konaly v Olomouckém a Středočeském kraji. Témata, kterými se Výbor pro regiony zabýval, byla půjčky z krajských rozpočtů na předfinancování projektů, podpora krajských servisních středisek pro NNO a podpora místních akčních skupin jako nového fenoménu neziskového sektoru. Třemi hlavními tématy Výboru pro regiony jsou: partnerství veřejné správy a neziskového sektoru, krajská servisní střediska pro NNO a sociální ekonomika. Dne 21. listopadu 2008 se ve Strasbourgu koná konference o sociální ekonomice, možná by bylo vhodné, kdyby se jí zúčastnili zástupci Rady. Bc. R. Haken také navrhl uspořádat konferenci o sociální ekonomice v rámci českého předsednictví EU. Bc. R. Haken dále uvedl, že by se mělo opět otevřít téma decentralizace finančních prostředků na dotace NNO ze státní na krajskou úroveň. Volají po tom kraje a četné NNO. Tímto tématem by se mohl kromě Výboru pro regiony zabývat i Výbor pro legislativu a financování.
MUDr. D. Stehlíková upozornila, že jedna konference se již v rámci českého předsednictví konat bude a že prosadit ještě další konferenci je nereálné. Bc. R. Haken uvedl, že možným řešením by bylo, kdyby se v rámci českého předsednictví v EU konalo v ČR výjezdní zasedání celé kategorie sociální ekonomiky Evropského hospodářského a sociálního výboru. Mgr. K. Manová uvedla, že v současné době se stále ještě zpřesňuje zaměření připravované mezinárodní konference „Evropa angažovaných občanů“. Je tedy vhodná doba pokusit se propojit tyto dvě konference.
S návrhem na decentralizaci vyjádřil souhlas i Bc. K. Krajdl. Mgr. J. Tuček si nedovedl představit, jak budou kraje financovat celostátně fungující organizace. MUDr. D. Stehlíková uvedla, že toto téma je na samostatnou debatu a navrhla zařadit ho jako jeden z bodů příštího zasedání Rady. Do té doby by se tímto tématem měl zabývat Výbor pro regiony.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzali na vědomí informace o činnosti výborů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.


Ad 4) Návrh novely zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů


Informaci o návrhu novely tohoto zákona přednesla předsedkyně Výboru pro legislativu a financování JUDr. H. Frištenská.
JUDr. H. Frištenská představila hlavní navrhované změny. Novela má usnadnit zánik nadačních fondů, pokud vyčerpají svůj majetek, má být zajištěna akceschopnost správní rady, pokud počet jejich členů poklesne pod nadpoloviční většinu, má být usnadněna transformace nadačního fondu na nadaci, má být přesněji vymezena hlavní činnost nadace, odlišená od správních nákladů a má být zrušeno tzv. pravidlo hospodárnosti.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili návrh novely zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a pověřili předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby ho předložila vládě.


Ad 6) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009


Informaci o přípravě Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009 přednesla Mgr. K. Manová.
Mgr. K. Manová uvedla, že tyto hlavní oblasti jsou určitým mezikrokem mezi současným stavem a tím, jak by měly hlavní oblasti vypadat v budoucnu. Od resortů si tedy sekretariát Rady vyžádal kromě podkladů pro dotační programy i strategický dokument, na základě kterého budou dotace NNO v roce 2009 poskytovány.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009.


Ad 7) Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2007

MUDr. D. Stehlíková uvedla, že Výroční zpráva o činnosti Rady v roce 2007 již byla předložena vládě, protože termín jejího předložení je do 31. května 2008. Z tohoto důvodu je materiál členům Rady předkládán pro informaci. Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2007 poté stručně shrnula Mgr. K. Manová.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzali na vědomí informaci o Výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2007.


Ad 8) Informace o průběhu projektu „Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru“

Informaci o průběhu projektu „Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru“ přednesla Mgr. K. Manová.
Mgr. K. Manová uvedla, že dne 23. května 2008 se uskutečnilo setkání s odbornou veřejností, jehož cílem bylo doplnit SWOT analýzu neziskového sektoru, kterou předtím vypracovala příslušná pracovní skupina. Na setkání s odbornou veřejností byly celkem čtyři kulaté stoly: „Právní rámec neziskového sektoru“, „Partnerství a rozvoj neziskového sektoru“, „Financování neziskového sektoru – zdroje z ČR“ a „Financování neziskového sektoru – zdroje z EU“. Výstupy z těchto kulatých stolů jsou v současné době zpracovávány. Následně bude ještě SWOT analýza publikována na internetových stránkách Rady, kde ji bude moci veřejnost připomínkovat.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzali na vědomí informaci o průběhu projektu „Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru“.


Ad 9) Informace o průběhu přípravných prací na věcném záměru zákona o NNO

Informaci o průběhu přípravných prací na věcném záměru zákona o NNO přednesla předsedkyně Výboru pro legislativu a financování JUDr. H. Frištenská.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že zpracování tohoto věcného záměru bylo uloženo předsedkyni Rady usnesením vlády ze dne 9. dubna 2008 č. 397. Bude to zastřešující zákon. Pracovní název zní zákon o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti. Neziskové organizace nebudou již nadále vymezeny podle právní formy, ale podle charakteristických znaků. Dále bude definována veřejně prospěšná nezisková organizace a veřejná prospěšnost obecně. V zákoně budou stanoveny benefity, které se budou vztahovat na veřejně prospěšné organizace. Uvažuje se i o pátém typu (právní formě) neziskové organizace. Pracovní skupina pro přípravu věcného záměru se sešla na výjezdním zasedání v Karlových Varech.
MUDr. D. Stehlíková doplnila, že koncem června přijdou dopisy z ministerstev. Budou to analýzy aktuálního stavu legislativy neziskového sektoru v dané oblasti a potřeby její změny.

Usnesení:
Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzali na vědomí informace o průběhu přípravných prací na věcném záměru zákona o nestátních neziskových organizacích.


Ad 10) Různé

Ing. Z. Drhová, Ph.D. upozornila na provázanost připravovaného zákona o NNO a aktuální situaci ohledně kulturních grantů v Praze. Je to způsobeno i systémovými nedostatky, které by mohl zákon odstranit. Mělo by to zaznít i na tiskové konferenci po zasedání Rady. MUDr. D. Stehlíková se zamyslela nad tím, zda by tuto situaci vyřešila lépe novela zákona o obecně prospěšných společnostech nebo zda by nebylo lepší vytvořit novou právní formu neziskové organizace s propracovanější strukturou a odpovědností. Týkalo by se to menších divadel, školských a zdravotnických zařízení apod. Ing. J. Vohralíková doporučila nepřijímat k této situaci žádné usnesení, protože celá záležitost je mnohem složitější, než se zdá. Situace je způsobena především tím, že dosud nebyla přijata žádná koncepce vztahu státu a neziskových organizací. Koncepční problémy se tedy řeší ad hoc a rozhodně to nevyřeší nová právní forma. MUDr. D. Stehlíková uvedla, že o usnesení stejně není možné hlasovat, protože Rada v tuto chvíli už není usnášeníschopná. JUDr. L. Deverová doporučila nepřijímat žádné usnesení, ale zmínit se o tomto problému na tiskové konferenci.
Bc. R. Haken uvedl, že MMR oproti původnímu postoji provede vyhodnocení opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.
Situace je však velmi kritická v čerpání prostředků z opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu. V některých krajích jsou NNO kráceny o desetitisíce až statisíce Kč. Bc. R. Haken navrhl svolat kvůli tomuto problému jednání.
Některá ministerstva vyhlásila podle Bc. R. Hakena speciální grantové programy pro NNO na přípravu předsednictví ČR v EU. Bc. R. Haken proto vyzval k tomuto kroku i ostatní resorty.
Ing. T. Kažmierski uvedl, že Ministerstvo životního prostředí bude také vyhlašovat grantový program pro předsednictví ČR v EU. Sekretariát Rady by měl oslovit všechna ministerstva, aby vyhlásila podobné grantové programy.
MUDr. D. Stehlíková navrhla termín příštího zasedání 2. října 2008.


MUDr. Džamila Stehlíková
předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty