Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

12. 4. 2010 14:45

4. března 2010

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 4. března 2010

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její předseda M. Kocáb.Program zasedání:
 
1) Zahájení

2) Představení nových členů Rady

3) Kontrola úkolů z minulého zasedání

4) Nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

5) Informace o činnosti výborů Rady

      a) Výbor pro Evropskou unii (Nominace zástupců nestátních neziskových organizací do Řídícího a koordinačního výboru. Priority výboru do poloviny roku 2010.)

      b) Výbor pro legislativu a financování (Novela zákona o veřejných sbírkách. Priority výboru do poloviny roku 2010.)

      c) Výbor pro regiony (Dohody o spolupráci mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni. Priority výboru do poloviny roku 2010.)

      d) Etický kodex člena výboru Rady a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace

6) Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti

7) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

8) Informační systém o nestátních neziskových organizacích na Portálu veřejné správy České republiky

9) Informace o Evropském roku dobrovolnické činnosti 2011

10)RůznéAd 1) Zahájení
 
Zasedání Rady zahájil její předseda M. Kocáb a přivítal přítomné na prvním zasedání v roce 2010. Dále uvedl, že nejprve budou projednány návrhy na změnu programu zasedání.

Ing. J. Vohralíková požádala o předřazení bodu č. 8 „Informační systém o nestátních neziskových organizacích na Portálu veřejné správy České republiky“. M. Kocáb s tím souhlasil a navrhl zařadit ho za bod č. 3 „Kontrola úkolů z minulého zasedání“.

PhDr. K. Schwarz požádal o stažení bodu č. 5d „Etický kodex člena výboru Rady a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace“ z programu zasedání. Zdůvodnil to tím, že etický kodex nebyl dostatečně projednán a schválen výbory Rady. PhDr. K. Ptáčková tento návrh podpořila.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila stažení bodu č. 5d „Etický kodex člena výboru Rady a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace“z programu dnešního zasedání (Hlasování: 16 – 0 – 8).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního zasedání, ve znění vznesených připomínek.Ad 2) Představení nových členů Rady

M. Kocáb informoval o změně Statutu Rady, na základě které byli za ministerstva do Rady jmenováni náměstci ministrů. Rovněž byl do Rady nově jmenován zástupce Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“). Přivítal nové členy a jejich stálé zástupce a požádal je o stručné představení.Ad 3) Kontrola úkolů z minulého zasedání

M. Kocáb nejprve stručně informoval o aktuálním stavu projednávání novel zákonů o obecně prospěšných společnostech a nadacích a nadačních fondech.

Další kontrolu úkolů z minulého zasedání poté provedla JUDr. H. Frištenská.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí návrh nových členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace za jednotlivé resorty a Český statistický úřad, a odvolání současných členů, zastupujících tyto rezorty. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace i její předseda vyjádřili odstupujícím členům své poděkování za práci v tomto poradním orgánu vlády.
Tento úkol byl splněn usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40, kterým vláda schválila nový Statut Rady a odvolala a jmenovala některé členy Rady. Nové složení Rady bylo rozesláno členům Rady v podkladech na dnešní jednání a je také již vyvěšeno na internetových stránkách Rady.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně doporučila poslat dopis švédskému předsednictví v Radě Evropské unie jménem organizačního výboru konference „Evropa angažovaných občanů – zdroje a udržitelnost“ s podpisem předsedy Výboru pro Evropskou unii RNDr. M. Kundraty a ministra pro lidská práva M. Kocába a následně toto poselství poslat španělskému předsednictví v Radě Evropské unie.
Dopis byl odeslán švédským nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) péčí Ing. R. Hakena, předsedy Výboru pro regiony, s jeho podpisem a podpisem předsedy Výboru pro Evropskou unii. Nyní je připraven pro předsedu Rady, aby mohl být odeslán španělskému předsednictví v Radě Evropské unie.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace navrhla svému předsedovi požádat ministra pro místní rozvoj o nahrazení současné zástupkyně neziskového sektoru v Řídícím a koordinačním výboru Mgr. P. Oriniakové, Ph.D. a jejího zástupce Ing. I. Kaplana novými zástupci neziskového sektoru.
Sekretariát Rady koncem roku 2009 veřejně vyhlásil příjem nominací na nové kandidáty do Řídícího a koordinačního výboru (dále jen „RKV“). Současně s tím byla zveřejněna kritéria pro výběr kandidátů. Termín pro přihlášky byl stanoven na 31. ledna 2010. V termínu se přihlásili tři uchazeči: Bc. Martin Kryl, nominovaný Zeleným kruhem, PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, předsedkyně a ředitelka občanského sdružení Anabell, a RNDr. Miroslav Kundrata, člen Rady, předseda jejího Výboru pro Evropskou unii a ředitel Nadace Partnerství. Výběr kandidátů proběhl na schůzi Výboru pro Evropskou unii dne 25. února 2010. Další informace budou podány v bodu č. 5a programu zasedání.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně souhlasila s návrhem způsobu uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskou samosprávou v krajích a požádala zástupce neziskového sektoru ve Výboru pro regiony, aby iniciovali vznik těchto dohod, informovali o jejich vzniku neziskové organizace v kraji a vyzvali je k připojení svých podpisů. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila předsedu Výboru pro regiony a sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace průběžným sledováním tohoto procesu a požádala je o podporu nestátních neziskových organizací, které jsou pověřeny tímto úkolem. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně uložila předsedovi Výboru pro regiony a sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace poskytnout další informaci o průběhu tohoto procesu do příštího zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Informace o vývoji tohoto dlouhodobého úkolu podá Ing. R. Haken, předseda Výboru pro regiony, v rámci bodu 5c programu zasedání.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně doporučila svému předsedovi jmenovat M. Čermáka místopředsedou Výboru pro regiony.
M. Čermák byl jmenován místopředsedou Výboru pro regiony dne 31. ledna 2010.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a doporučila svému předsedovi tento návrh předložit vládě do konce letošního roku.
Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“) schválila vláda svým usnesením ze dne 1. února 2010 č. 92. Další informace o Zásadách budou podány v rámci bodu č. 4 programu zasedání.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 a doporučila svému předsedovi návrh předložit vládě v plánovaném termínu do konce letošního roku s žádostí o vysvětlení meziročního nárůstu z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 byl předložen vládě, která ho projedná na své příští schůzi dne 8. března 2010. Další informace o tomto materiálu budou podány v rámci bodu č. 7 programu zasedání.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti a doporučila svému předsedovi návrh předložit vládě do konce letošního roku.
Návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti předložil předseda Rady vládě (a zároveň Legislativní radě vlády) koncem roku 2010. Další informace o tomto materiálu budou podány v rámci bodu č. 6 programu zasedání.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008 a doporučila svému předsedovi návrh předložit vládě pro informaci do konce letošního roku.
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008 byla vládě pro informaci předložena na její schůzi dne 4. ledna 2010.

PhDr. K. Schwarz vznesl námitku k zápisu z minulého zasedání Rady, ve kterém se tvrdí, že návrh na odvolání Ing. I. Kaplána z funkce alternáta Mgr. P. Oriniakové, Ph.D. bude podán mimo jiné i z toho důvodu, že Ing. I. Kaplán je v pracovním poměru k Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). Podle PhDr. K. Schwarze se to však nezakládá na pravdě. Proto navrhl, aby se ze zápisu ze zasedání Rady ze dne 3. prosince 2009 vypustila slova „a její náhradník Ing. I. Kaplán je v pracovním poměru k Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“).“. JUDr. H. Frištenská se zavázala záležitost prověřit. PhDr. K. Schwarz dále navrhl, aby bylo změněno i usnesení z minulého zápisu, která ukládá odvolat Ing. I. Kaplána z funkce alternáta člena ŘKV.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání a uložila sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace předložit na příštím zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace upřesnění tvrzení ze záznamu z jejího zasedání ze dne 3. prosince 2009 o střetu zájmů Ing. I. Kaplána (Hlasování: 21 – 0 – 2).Ad 8) Informační systém o nestátních neziskových organizacích na Portálu veřejné správy České republiky

JUDr. H. Frištenská na úvod shrnula dosavadní historii Informačního systému o NNO (dále jen „IS NNO“). V současné době existují na Portálu veřejné správy dva systémy – jeden je část CEDRu a druhý je Evidence NNO, která je pro NNO dobrovolná.

Ing. J. Vohralíková uvedla, že současná aktivita kolem IS NNO souvisí s protikorupčním balíčkem ministra vnitra. Jednotný registr NNO, zejména občanských sdružení, stále chybí. Zkvalitnění provozu Evidence NNO by mohlo být přechodným řešením, než bude platit zákon o registrech apod.

Ing. R. Haken uvedl, že se tímto problémem před lety zabýval i Výbor pro regiony. Upozornil, aby se nezapomnělo, že v krajích existují databáze NNO, které mají různou strukturu a nejsou jednotné. Bylo by dobré je s IS NNO provázat. Databáze, obsahující NNO, mají i Centra regionálního rozvoje. Myšlenku propojení databází podpořila i doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. Doporučila propojení s ČSÚ.

PhDr. K. Ptáčková souhlasila s předchozími názory, nicméně upozornila, že se bude stále jednat o databázi dobrovolnou. Kromě toho nepovažovala za vhodné, aby databázi spravovalo Ministerstvo vnitra. Správcem by měl být ČSÚ, popř. rejstříkový soud.

Ing. M. Šedivý konstatoval, že dobrovolnost databáze má i své výhody. Jsou v ní registrovány NNO, které chtějí být vidět, a příznivě se to projevuje i u jejich dárců.

Ing. J. Vohralíková zdůraznila, že cílem databáze byla především transparentnost neziskového sektoru. Systém registrů všechny zmíněné problémy určitě jednou odstraní, ale bude to až za velmi dlouhou dobu. Proto se o IS NNO jako o přechodném řešení začalo opět jednat. Obnovení funkčnosti IS NNO na Portálu veřejné správy, spravovaného Ministerstvem vnitra, je hlavně z časových důvodů. Přesun na jiného správce by byl zdlouhavý.

M. Kocáb uvedl, že by bylo možné přesunout IS NNO na Úřad vlády, resp. na sekretariát Rady. JUDr. H. Frištenská k tomu uvedla, že delimitace z Ministerstva vnitra na Úřad vlády by byla možná jen v tom případě, pokud na to Ministerstvo vnitra má vyčleněné zvláštní finanční prostředky včetně funkčního místa. Pak by se muselo vyhlásit výběrové řízení na externího provozovatele. Ing. M. Šedivý byl toho názoru ponechat to na Ministerstvu vnitra, už jen z časových důvodů.

Ing. J. Vohralíková dodala, že informace na Portálu veřejné správy jsou informace garantované státem.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o Informačním systému o nestátních neziskových organizacích na Portálu veřejné správy České republiky a uložila svému předsedovi jednat s ministrem vnitra o dalším provozování a propagaci Informačního systému o nestátních neziskových organizacích.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně uložila Výboru pro regiony tento podnět projednat.Ad 4) Nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Zásady schválila vláda svým usnesením ze dne 1. února 2010 č. 92. Obsahují zásadní změny, které budou mít vliv na harmonogram poskytování dotací od roku 2011: do konce předchozího roku musí poskytovatel dotací zveřejnit seznam úspěšných žadatelů – výběrová řízení proto budou muset být pravděpodobně vyhlašována dřív. Dotace bude uvolněna jednorázově nebo ve dvou splátkách – do konce března a do konce září. Netýká se to dotací nad 10 mil. Kč. Příjemci dotací musí vést podvojné účetnictví. Všechny tyto hlavní změny musí být dostatečným způsobem rozšířeny mezi NNO, aby se na ně mohly včas připravit.

M. Kocáb zdůraznil, že celý proces vyjednávání s ministerstvy o Zásadách byl velice komplikovaný, právě tak, jako jejich projednávání ve vládě.

Na dotaz PhDr. K. Ptáčkové, v čem zpracovatelé Zásad museli ministerstvům ustoupit, odpověděla JUDr. H. Frištenská, že v rámci vypořádávání zásadních připomínek byl termín pro uzávěrky dotačních řízení stanoven na „obvykle do 30. září“, což bylo původní znění Zásad, a dále na základě odůvodněného požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla z režimu Zásad výslovně vyňata oblast sportovní reprezentace.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (Hlasování: 27 – 0 – 1).Ad 5) Informace o činnosti výborů RadyAd 5a) Výbor pro Evropskou unii (Nominace zástupců nestátních neziskových organizací do Řídícího a koordinačního výboru. Priority výboru do poloviny roku 2010.)

Informaci o činnosti výboru přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.

RNDr. M. Kundrata uvedl, že výbor se naposledy sešel 25. února 2010. Této schůze se zúčastnili i zástupci řídících orgánů a monitorovacích výborů za NNO. Jedním z výstupů bylo, že zástupci NNO v monitorovacích výborech nemají žádnou systematickou podporu, zejména z prostředků technické pomoci. V tom bohužel sehrála roli i Asociace NNO v České republice (dále jen „ANNO ČR“), která jisté finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj získala a mohla vzbudit v odpovědných útvarech dojem, že NNO a jejich potřeby jsou dostatečně zastoupeny a nic dalšího není nutné udělat.

Co se týče nového zástupce Rady v ŘKV, pochopil to RNDr. M. Kundrata tak, že členka ŘKV Mgr. P. Oriniaková, Ph.D., se jednání ŘKV dlouhodobě neúčastní, a je tedy třeba jí a s ní i jejího alternáta nahradit. Debata o osobě Ing. I. Kaplána tedy z tohoto hlediska není opodstatněná. V termínu do 31. ledna 2010 se přihlásili jen tři kandidáti do ŘKV. Výbor však usiluje o dvě místa v ŘKV, což znamená, že bylo zapotřebí čtyř jmen. Schůze výboru se zúčastnil i Ing. I. Kaplán, který projevil zájem být opět něčím alternátem.

Výbor tedy stanovil pořadí kandidátů a navrhl: pokud bude mít Rada v ŘKV jen jedno místo, bude navržen RNDr. K. Kundrata a jako jeho alternát Bc. M. Kryl; pokud bude mít Rada v ŘKV dvě místa, budou jako členové nominováni RNDr. M. Kundrata a Bc. M. Kryl a jako alternáti PhDr. Ing. J. Sladká Ševčíková a Ing. I. Kaplán. Je tu však ještě další alternativa, a to navrhnout do ŘKV náměstka ministra pro lidská práva Mgr. C. Walka jako zástupce Sekce pro liská práva Úřadu vlády.

JUDr. H. Frištenská uvedla, že v osobě náměstka Walka by byly v ŘKV zastoupeny minimálně dvě oblasti – neziskové organizace a Agentura pro sociální začleňování.

PhDr. K. Schwarz uvedl, že podle jeho informací byly na schůzi výboru procesní pochybení. Proto navrhl, aby byl celý proces vrácen zpět k projednání výborem. Dále konstatoval, že Ing. I. Kaplán se v ŘKV snažil pro neziskový sektor prostředky z technické pomoci zajistit. Nemohl toho však dosáhnout, protože, jak již na Radě před časem upozorňoval Ing. S. Cysař, možným příjemcem pomoci z Operačního programu Technická pomoc je jen MMR. Ohradil se proti tvrzení RNDr. M. Kundraty, že ANNO ČR způsobila svou činností neziskovému sektoru nějakou škodu. Prostředky z technické pomoci nedokázali pro sebe získat ani hejtmani, ačkoli o to velice usilovali a žádali o nemalou sumu. Uvedl, že na internetových stránkách MMR jsou k dispozici zápisy z jednání ŘKV, ze kterých je vidět, jak často a aktivně Ing. I. Kaplán na jednáních ŘKV vystupoval. Zápisy z jednání jsou velmi podrobné a PhDr. K. Schwarz si dal tu práci a prošel je.

Na dotaz M. Kocába, proč tak usiluje právě o osobu Ing. I. Kaplána, který byl jen alternát, odpověděl PhDr. K. Schwarz, že mu nejde o jeho osobu, ale o princip.

Ing. M. Roche nabídla součinnost při zjišťování, zda je Ing. I. Kaplán v zaměstnaneckém poměru k MMR, popř. jaké jsou další vazby mezi MMR a ANNO ČR. Nominace Mgr. C. Walka by podle ní byla dobrým způsobem, jak se vypořádat s tím, že ve statutu ŘKV je pro zástupce NNO je jedno místo. Mgr. C. Walek by tam mohl být za resort lidských práv.

Ing. M. Šedivý navrhl jednat jen o třech řádně přihlášených kandidátech, protože Ing. I. Kaplán měl možnost se také ve veřejně vyhlášeném  termínu přihlásit a neudělal to.

PhDr. H. Šilhánová upozornila, že dalším důvodem pro odvolání Ing. I. Kaplána byla skutečnost, že nijak neinformoval Radu o dění na ŘKV, ani o tom, co tam prosazoval. Navrhla nominovat zatím jen jednoho člena ŘKV a jeho alternáta. O jménu případného druhého člena ŘKV by se mělo rozhodnout znovu.

PhDr. K. Schwarz opět navrhl vrátit celý proces zpět k projednání výboru. K tvrzení PhDr. H. Šilhánové uvedl, že Ing. I. Kaplán předával informace z ŘKV jemu a on, pokud se to podle jeho názoru týkalo neziskového sektoru, je prezentoval na schůzích Výboru pro Evropskou unii.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace uložila Výboru pro Evropskou unii znovu projednat nominaci do Řídícího a koordinačního výboru (Hlasování: 13 – 2 – 13. NÁVRH NEBYL PŘIJAT).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila RNDr. Miroslava Kundratu (a jako jeho alternáta Bc. Martina Kryla) jako zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v Řídícím a koordinačním výboru a pověřila svého předsedu, aby požádal ministra pro místní rozvoj o jejich jmenování členy Řídícího a koordinačního výboru (Hlasování: 16 – 2 – 10).

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace pověřila svého předsedu, aby požádal ministra pro místní rozvoj o jmenování druhého zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v Řídícím a koordinačním výboru. Pokud bude jeho jednání úspěšné, žádá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Výbor pro Evropskou unii o návrh druhého takového zástupce a jeho alternáta (Hlasování: 21 – 0 – 6).

PhDr. K. Schwarz požadoval, aby druhé místo v ŘKV patřilo zástupci NNO, nikoli Rady. JUDr. H. Frištenská uvedla, že na Radu se běžně obracejí příslušné instituce s žádostí o navržení zástupce Rady. Takový zástupce pak reprezentuje zájmy neziskového sektoru, ale odpovědný je Radě, která ho nominovala. JUDr. H. Frištenská uvedla, že v této dualitě nevidí žádný problém.Ad 5b) Výbor pro legislativu a financování (Novela zákona o veřejných sbírkách. Priority výboru do poloviny roku 2010.)

Informaci o činnosti výboru přednesla jeho předsedkyně Mgr. P. Kalousová.

Ta informovala o tom, v jakém stavu jsou rozpracované návrhy zákonů o nadacích a nadačních fondech, o obecně prospěšných společnostech a o statusu veřejné prospěšnosti.

Výbor se také zabýval přípravou Zásad před jejich předložením vládě.

Dále výbor sleduje oblast loterií a jiných her, a to přípravu věcného záměru herního zákona, různých verzí novel zákona o loteriích a jiných hrách – v této chvíli existuje několik předloh v různých stadiích rozpracovanosti. Ke všem těmto materiálům zpracovává výbor připomínky. Jejich podstata tkví v tom, že je potřebné do zákona „zabudovat“ transparentní a nediskriminační způsob rozdělování povinného odvodu ze zisku na veřejně prospěšné účely. V lednu svolal schůzku na toto téma předseda Legislativní rady vlády. Nebyli však přizváni ani členové výboru, ani pracovníci ministra pro lidská práva, přestože o účast usilovali. Přípravu tohoto zákona bude dále výbor bedlivě sledovat a ve vhodném okamžiku reagovat.

Výbor se průběžně a v různých pracovních seskupeních dále věnuje přípravě věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který byl nyní postoupen do legislativního procesu vlády.

Mgr. P. Kalousová dále uvedla, že vláda uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem pro lidská práva předložit novelu zákona o veřejných sbírkách. Mgr. P. Kalousová na tomto místě stručně shrnula historii prací na uvedené novele a konstatovala, že spolupráce s Ministerstvem vnitra byla mimořádně obtížná a nemá konkrétní výstupy. Jediným a velmi nepříznivým výsledkem v tuto chvíli je, že ministr vnitra, který má za úkol spolu s ministrem pro lidská práva novelu připravit, odmítl připravenou novelu předložit vládě a požádal předsedu vlády o zrušení tohoto úkolu.

PhDr. K. Ptáčková konstatovala, že podle jejích informací je novela zákona o veřejných sbírkách pro NNO velmi potřebná.

Ing. H. Frýdlová k tomu uvedla, že ministr vnitra sice požádal o zrušení úkolu, to ale neznamená, že mu bude vyhověno. Podle jejích informací byla naprostá většina připomínek výboru do novely zapracována a materiál je připravený k rozeslání do připomínkového řízení.

M. Kocáb konstatoval, že požádá ministra vnitra, aby ustoupil od zrušení úkolu, vyžádá si od něj veškeré podklady k novele zákona a poté jí vládě předloží on ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování (Hlasování: 25 – 0 – 1).Ad 5c) Výbor pro regiony (Dohody o spolupráci mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni. Priority výboru do poloviny roku 2010.)

Informaci o činnosti výboru přednesl jeho předseda Ing. R. Haken.

Ing. R. Haken nejprve krátce představil novým členům Rady výbor, jeho složení a náplň práce.

Hlavní prioritou práce výboru pro první pololetí 2010 je zajišťování a monitorování dohod mezi krajskými samosprávami a neziskovým sektorem. K podpisu první takové dohody došlo 2. března 2010 v Ústeckém kraji.
Výbor dále spolupracuje na projektu Nadace rozvoje občanské společnosti „Cesta ke spolupráci – rozvoj česko-norského partnerství”, v rámci kterého bude vybírat účastníky cesty zástupců českých NNO do Norska. Výbor také často (ve spolupráci s Výborem pro Evropskou unii) řeší problémy s administrací evropských fondů.

Dne 1. dubna 2010 se koná krajská konference NNO v kraji Vysočina, kde se bude také projednávat způsob spolupráce kraje s neziskovým sektorem a strategie udržitelného rozvoje NNO kraje Vysočina.

Výbor by se měl v druhé polovině roku 2010 zabývat např. financováním sociálních služeb.

Příští schůze výboru se koná dne 5. března 2010 v Pardubickém kraji.

Závěrem uvedl Ing. R. Haken, že výbor uvažuje o tom, navrhnout Radě a jejímu předsedovi návrh na změnu svého názvu, který by lépe vystihoval jeho složení a cíle. V jeho názvu by se mělo objevit slovo „partnerství“.

Výbor rovněž požádal předsedu Rady M. Kocába, aby zahájil jednání s ministrem zemědělství na téma aktualizace administrace Programu rozvoje venkova, zjednodušení podmínek pro jeho realizaci, zjednodušení metodických pravidel, jejich vyjasnění a odstranění tvrdosti sankčních opatření.

M. Kocáb informoval přítomné, že se zítřejší schůze výboru v Pardubicích osobně zúčastní.

Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. doplnila informaci o výboru s tím, že výbor se zaměřuje i na sociální ekonomiku a sociální podnikání.

USNESENÍ:

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o uzavírání dohod o spolupráci mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila jednomyslně priority Výboru pro regiony do poloviny roku 2010.

- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala jednomyslně na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.Ad 6) Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Informaci k tomuto bodu podala JUDr. H. Frištenská. Ta uvedla, že návrh věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti (dále jen „VZZSVP“) předložil koncem roku 2009 ministr pro lidská práva vládě a tedy i Legislativní radě vlády (dále jen „LRV“). VZZSVP už prošel třemi komisemi LRV – pro finanční právo, pro soukromé právo a pro správní právo. Komise pro soukromé právo VZZSVP jednoznačně přivítala, ostatní komise neměly zásadní námitky. V současné době je VZZSVP připravován k projednání samotnou LRV, předběžný termín tohoto jednání je 25. března 2010. Sekretariát Rady již má k dispozici návrh stanoviska LRV, které ukládá dopracovat VZZSVP ve smyslu připomínek komisí LRV, které obsahují cca 15 poměrně rozsáhlých změn. Materiál bude poté předložen do vlády se třemi rozpory – s Ministerstvem kultury, Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

M. Kocáb uvedl, že se osobně účastnil připomínkového řízení.

PhDr. K. Ptáčková tlumočila obavy některých NNO z některých částí zákona o statusu veřejné prospěšnosti, týkající se rozvoje podnikání – zejména reinvestice zisku a kontroly hospodárnosti vynakládání prostředků na veřejně prospěšnou činnost.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu projednávání věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti.Ad 7) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

Řízení zasedání převzala místopředsedkyně Rady Mgr. P. Kalousová.

K Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008 (dále jen „Rozbor“) podala informaci JUDr. H. Frištenská. Rozbor byl poprvé předložen vládě na její schůzi dne 11. ledna 2010 s tím, že obsahoval nesprávné údaje za kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí, které však toto ministerstvo nebylo schopno včas objasnit. Vláda proto uložila ministrovi práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem financí dodat správné údaje a ministrovi pro lidská práva Rozbor vládě předložit znovu. Nová data byla včas předána, Rozbor byl přepracován a byl vládě předložen podruhé. Vláda ho projedná na své příští schůzi.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008.Ad 9) Informace o Evropském roku dobrovolnické činnosti 2011

Informaci o Evropském roku dobrovolnické činnosti 2011 přednesl J. Kocourek.

J. Kocourek uvedl, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje meziresortní komisi, složenou ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, kultury, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Dobrovolnictví a dobrovolnické organizace by měly být více prezentovány veřejnosti. Má být vypracována analýza problémů, spojených s touto oblastí. Činnost dobrovolnických organizací bude finančně podpořena a budou zkoumány možné benefity pro dobrovolníky. Dobrovolná činnost by měla být všeobecně usnadněna. Budou uspořádány semináře o dobrovolnictví. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá národní konferenci o mládeži a setkání dobrovolníků na konferenci v Kroměříži. Rok dobrovolnictví by měl být propojen s projektem „Klíče pro život“, který realizuje Národní institut dětí a mládeže. Důraz bude kladen i na oceňování dobrovolnické činnosti. Bude vyhlášena kampaň na podporu evropského roku dobrovolnictví. Pro spolupráci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy osloví i Asociaci krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky a další klíčové organizace, které se v této oblasti pohybují, tj. mládežnické, sportovní, sociální partnery, rozvojové agentury, vysoké školy, sponzory apod. Meziresortní komise se poprvé sejde v březnu / dubnu tohoto roku.

Ing. H. Frýdlová uvedla, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude koordinátorem Evropského roku dobrovolnické činnosti 2011. Za Ministerstvo vnitra, které se práce meziresortní komise zúčastní, přislíbila, že důraz bude kladen na celé spektrum dobrovolnické činnosti, tedy nejen na mládežnické organizace.

Ing. J. Vohralíková upozornila, že příslušné orgány v Bruselu stále neví o tom, že koordinátorem Evropského roku dobrovolnické činnosti 2011 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Měla za to, že v tomto smyslu bude vládě nebo Výboru pro Evropskou unii (na vládní úrovni) předložen příslušný materiál.

J. Kocourek přislíbil, že zjistí, zda byly příslušné orgány v Bruselu informovány.

Na dotaz PhDr. K. Schwarz odpověděl J. Kocourek, že v komisi budou zastoupeny i NNO.

Na otázku Mgr. P. Kalousové J. Kocourek sdělil, že i ministerstvo pro lidská práva bude v uvedené komisi zastoupeno. Co se týče zastoupení Rady samotné, konstatoval, že on je členem Rady což považoval za dostačující zastoupení, ale nebránil se nominaci dalšího člena. Mgr. P. Kalousová diskusi uzavřela s tím, že ministr pro lidská práva bude osloven s žádostí o nominaci do meziresortní komise a Rada bude dále průběžně informována.

USNESENÍ:

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o Evropském roku dobrovolnické činnosti 2011.Ad 10) Různé

Řízení zasedání převzal opět předseda Rady M. Kocáb.

M. Kocáb uvedl, že do bodu Různé se zatím přihlásili JUDr. H. Frištenská a Ing. R. Haken.

JUDr. H. Frištenská navrhla, aby na každé zasedání Rady byl zařazen stálý bod, a to informace o vybraných celostátních, pilotních, či jinak zajímavých projektech NNO, které jsou připravovány nebo již realizovány.

Ing. R. Haken upozornil, že na Výbor pro Evropskou unii (na vládní úrovni) byla doručena žádost o nominaci nových zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „EHSV“). Předběžně o tom jednal s JUDr. H. Frištenskou a s RNDr. M. Kundratou, aby byla nominace za Radu projednána v rámci Výboru pro Evropskou unii, protože Rada se pravděpodobně do konce dubna 2010, kdy je termín pro předložení nominací Ministerstvu zahraničních věcí, nesejde.

A. Sedláček uvedl, že české NNO jsou v EHSV zastoupeny kromě Ing. R. Hakena ještě P. Trantinou a Ing. Bc. J. Němcem. Nominacemi do EHSV by se Rada rozhodně měla zabývat.

Na dotaz PhDr. K. Schwarze odpověděl Ing. R. Haken, že všichni tři současní členové EHSV mají zájem být členy i nadále.

S. Pavlásek proto navrhl hlasovat o jejich nominaci ihned.

A. Sedláček doplnil, že za Radu je v EHSV jen Ing. R. Haken. P. Trantina byl nominován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a bude tomu tak i nyní. Nicméně pokud by jeho kandidaturu podpořila i Rada, měl by podle A. Sedláčka větší šanci při výběru.

PhDr. H. Šilhánová konstatovala, že odmítá hlasovat i o jiných kandidátech, než je Ing. R. Haken, protože je Rada příliš nezná.

M. Smolíková doporučila zvážit kandidaturu alespoň jedné ženy.

M. Kocáb konstatoval, že Rada v tuto chvíli již bohužel není usnášeníschopná, tudíž nelze hlasovat o nikom.

S. Pavlásek navrhl hlasovat elektronicky per rollam.

JUDr. H. Frištenská navrhla, aby se Rada o Ing. R. Hakenovi vyjádřila elektronicky per rollam s tím, že Ing. R. Haken poskytne Radě svůj životopis a motivační dopis.

A. Sedláček opět zdůraznil, že mu šlo spíše o neformální podporu Rady P. Trantinovi. Rada ho do EHSV nominovat nebude, to udělá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proto nemá smysl jeho kandidaturu jakkoli projednávat.

Mgr. P. Kalousová navrhla, aby byl nominační proces transparentní. Proto by měl být vyhlášen veřejně a měli by mít možnost se ho zúčastnit i jiní kandidáti, než Ing. R. Haken.

JUDr. H. Frištenská nesouhlasila s tím, aby jen Ing. R. Haken podstoupil otevřený nominační proces, kdežto ostatní zástupci NNO budou pouze nominováni jinými resorty.

M. Kocáb diskusi ukončil s tím, že sekretariát Rady zjistí aktuální stav a způsob nominací do EHSV za neziskový sektor a zajistí ji. Rada s tím vyjádřila souhlas.

Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. poděkovala sekretariátu Rady za vedení internetových stránek Rady a uvedla, že její studenti s dokumenty na nich zveřejněnými často pracují. Vznesla dotaz na JUDr. H. Frištenskou, zda bude mít Rada možnost vyjádřit se k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2011. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že ano, návrh jí bude předložen na dalším zasedání.

Bc. L. Krajdl informoval o „Týdnech pro neziskový sektor“, organizovanými ANNO ČR. Akcí zaštítil ministr pro lidská práva M. Kocáb a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PČR“) Ing. M. Vlček. Dne 12. března 2010 se bude v Senátu PČR konat seminář s názvem „Legislativní prostředí pro NNO“. Dne 30. března se bude konat všeoborová konference NNO v prostorách Poslanecké sněmovny PČR.

Ing. M. Šedivý navrhl, aby Ing. M. Vlček podpořil zařazení novely zákona o obecně prospěšných společnostech na program jednání Poslanecké sněmovny PČR, když už převzal záštitu nad konáním „Týdnů pro neziskový sektor“. M. Kocáb to považoval za dobrý nápad.

Ing. M. Šedivý konstatoval, že v případě, že někdo zajistí schůzku s Ing. M. Vlčkem, je ochoten se jí zúčastnit a vysvětlit mu vše potřebné. M. Kocáb konstatoval, že schůzku by měla zajistit ANNO ČR.Mgr. Pavlína Kalousová, v.r.
místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizaceZpracoval: Ing. Martin Vyšín
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty