Aktuality

11. 6. 2021 18:33

Pracovní skupina k porodnictví: ženy mají omezený přístup k hrazené péči porodní asistentky a doporučení WHO a UNICEF k podpoře kojení se nenaplňují

Ve středu 9. června 2021 proběhlo jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Skupina podrobně diskutovala nedostatky v naplňování programu WHO a UNICEF s názvem Baby-friendly Hospital Initiative 2018, jehož součástí je tzv. deset kroků k úspěšnému kojení. Nedostatky v naplňování programu považuje pracovní skupina za závažné, neboť v České republice není v této oblasti zajištěna minimální kvalita péče. Dále se na svém jednání zabývala legislativními omezeními, jež v praxi vedou k tomu, že ženy nemohou využít péči porodní asistentky hrazenou ze zdravotního pojištění, a to například právě i v období šestinedělí, kdy potřebují pomoc s kojením a porodní asistentka má kompetenci tuto podporu poskytnout. V souvislosti s aktuálně projednávaným vládním návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění ve sněmovně vyjádřila pracovní skupina podporu pozměňovacímu návrhu Olgy Richterové, který požaduje zrušení povinnosti lékařské indikace pro úhradu péče porodní asistentky.

V první části jednání Aneta Majerčíková představila Podnět k důsledné implementaci Baby-friendly Hospital Initiative (dále jen „BfHI“). Do programu BfHI se v ČR zapojily zhruba 2/3 nemocnic (resp. jejich novorozeneckých oddělení), avšak nedochází u nich k pravidelné recertifikaci či jiné externí kontrole dodržování podmínek BfHI.

Některé z těchto nemocnic přes získanou certifikaci BfHI nenaplňovaly ani základní požadavek 75 % (od roku 2018 80 %) výlučně kojených dětí při odchodu z porodnice. Průzkumy mezi ženami v mnoha nemocnicích dále pomohly identifikovat konkrétní oblasti, v nichž se nacházely zásadní nedostatky. Od neumožňování kontaktu kůže na kůži matek a dětí přes nedostatek včasných informací o kojení až po rozšířené dokrmování dětí umělou výživou, někdy i bez vědomí a souhlasu rodičů.

V roce 2011 byla Česká republika upomenuta Výborem OSN pro práva dítěte, že v zemi klesá počet výlučně kojených dětí, vzdělávání zdravotníků a zdravotnic je nedostatečné a kvůli nedostatečnému prosazování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka je v zemi rozšířená reklama na náhrady mateřského mléka a sponzoring zdravotníků a zdravotnice ze strany výrobců náhrad mateřského mléka.  Počty plně kojených dětí při odchodu z porodnice se však od té doby nadále snižovaly (84,3 % v roce 2011 a 81,4 % v roce 2015).

V roce 2018 WHO a UNICEF aktualizovaly program BfHI (resp. jeho hlavní složku nazvanou 10 kroků k úspěšnému kojení) a doplnily jej detailním implementačním manuálem.  Program se má týkat všech porodnic a všech zdravotníků a zdravotnic pečujících v nich o matku a novorozence, i vedení nemocnic má být dostatečně poučeno. K důkladné a dlouhodobě udržitelné realizaci BfHI 2018 bylo stanoveno 9 klíčových povinností národních programů BfHI, které pracovní skupinou jednomyslně schválený podnět blíže rozebírá ve vztahu k českému kontextu.

Pracovní skupina k porodnictví

  1. schvaluje Podnět k důsledné implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018 (dále jen „BfHI 2018“);
  2. navrhuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby schválila Podnět k důsledné implementaci BfHI 2018 a předložila jej vládě spolu s navrženým usnesením vlády;
  3. vyzývá Radu vlády pro rovnost žen a mužů, aby vyzvala ministra zdravotnictví, aby do 1. 1. 2022
    1. zajistil, že mandát a složení Národní komise pro kojení odpovídají požadavkům Implementačních pokynů Světové zdravotnické organizace a UNICEF k BfHI 2018, nebo
    2. vytvořil nový orgán, který by těmto požadavkům odpovídal.

 

V další části jednání byly prezentovány výstupy z květnové schůzky s náměstkyní ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helenou Rögnerovou a opětovně diskutováno legislativní omezení úhrad péče porodních asistentek z veřejného zdravotního pojištění, které negativně ovlivňuje nejen samotné porodní asistentky, ale především příjemkyně péče.

Část legislativních omezení se Ministerstva zdravotnictví pokusilo vyřešit při přípravě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve které navrhlo zrušení povinnosti lékařské indikace pro úhradu péče porodní asistentky, „jedná-li se o fyziologický porod ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče“. Podle dosavadního znění ustanovení § 18 odst. 1 tohoto zákona musí tento i ostatní výkony porodních asistentek indikovat lékař/ka, aby byly hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vládní návrh novely předmětného zákona, v jehož projednávání bude Poslanecká sněmovna pokračovat v nejbližších dnech na své 104. schůzi,[1] však situaci omezování porodních asistentek v samostatném výkonu jejich profese a úhrady jejich péče z veřejného pojištění neřeší dostatečným způsobem. Bez lékařské indikace nadále neumožňuje např. úhradu za návštěvu těhotné nebo matky v šestinedělí. Jak upozornila veřejná ochránkyně práv v mezirezortním připomínkovém řízení, „pokud těhotná či matka potřebuje nejprve indikaci svého lékaře, pro kterou si musí dojít, postrádá návštěvní služba svůj smysl.“

Pracovní skupina proto vyjádřila podporu pozměňovacímu návrhu Olgy Richterové č. J1, který požaduje zrušení povinnosti lékařské indikace pro úhradu péče porodní asistentky.

Pracovní skupina k porodnictví

  1. vyjadřuje podporu pozměňovacímu návrhu Olgy Richterové č. J1 k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992);
  2. obrací se na zmocněnkyni vlády pro lidská práva s žádostí, aby o tomto usnesení bezodkladně informovala poslankyně a poslance.

[1] Blíže viz https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=992

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie