Aktuality

29. 6. 2017 10:46

Rada vlády pro rovnost žen a mužů diskutovala genderové aspekty digitalizace

Ve středu 28. 6. 2017 letos podruhé zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zahraničních věcí a své vyhlídky představilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rada se rovněž zabývala genderovými rozměry digitalizace práce díky prezentaci výzkumu Patrika Haratyka.

Radan Šafařík z Odboru rovnosti žen a mužů v úvodu podal zprávu o plnění úkolů Rady a činnosti sekretariátu. Rada v současnosti pracuje na čtyřech materiálech pro vládu. Zmínil i dvě setkání s koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů na resortech, z nichž to poslední se konalo v prostorách Ministerstva dopravy, a mezinárodní konferenci Co je rovnost ve městě?, kterou Úřad vlády uspořádal ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy právě v prostorách IPRu. Zrekapituloval kampaň Odboru To je rovnost!, která bude pokračovat i v rámci aktuálně realizovaného projektu . Připomněl také, že v květnu začalo české předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy.

Výbory a pracovní skupiny pak podaly zprávy o svojí činnosti. Eva Ferrarová za Výbor pro institucionální zabezpečení představila, že Výbor se zabýval personálními kapacitami Odboru rovnosti žen a mužů, které jsou velmi poddimenzované. Pak Standardem pozice koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na resortech, jejichž pracovní zařazení většinou na pozicích referentů/referentek nedovoluje jej naplňpovat. Na tomto základě přednesla i podnět: doporučuje vládě, aby uložila  ministru financí, aby připravil aktualizovanou verzi Metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů a do 31. prosince ji předložil vládě ČR.

Jana Smiggels Kavková za Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích připomněla, že Výbor se sešel na téma vyrovnaného zastoupení u obchodních společností a vyhodnocení akčního plánu. Rada posléze schválila Souhrnnou zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích.

Předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Branislava Marvánová Vargová zrekapitulovala, že Výbor se od minulého zasedání Rady sešel jednou. Byla představena analýza dopadu domácího násilí na děti a analýza výskytu a latence domácího násilí, a jedno z klíčových témat pro tento rok si Výbor určil téma Istanbulské úmluvy a procesu její ratifikace. Rada se usnesla na podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách směrem k Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu vnitra, aby novelizovala tři paragrafy v souvislosti s přípravou ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Marie Čermáková za Pracovní skupinu k porodnictví zrekapitulovala činnost jednotlivých pracovních týmů. V minulém období byl schválen podnět k publikaci statistických dat z oblasti porodnictví, ke kterému v současné době probíhá vypořádání připomínek. Významnou aktivitou Pracovní skupiny k porodnictví byla v uplynulém období náročná příprava podnětu k porodním domům. Podnět doporučuje, aby Ministerstvo zdravotnictví provedlo revizi několika zásadních podmínek a požadavků pro vznik  porodních domů. Česká republika nemá ani jeden porodní dům. Rada tento podnět svým usnesením přijala.

Tomáš Volf a Markéta Račoková z Ministerstva zahraničních věcí prezentovali téma rovnosti ve svém resortu včetně slaďování a podpory rodičovství. Představili dětskou skupinu „Zamiňáček“, která vznikla v roce 2016 a přijímá děti do 3 let věku. Rovněž činnost odborové organizace, která se tématem slaďování úzce zabývá.

Patrik Haratyk z Oddělení strategií a trendů EU prezentoval téma dopadů digitalizace na trh práce. Představil výzkum mapující potenciál digitalizace rozšířený o poznatky postavení žen a mužů na pracovním trhu. Zkoumány byly existující profese. Destrukční procesy budou v rámci digitalizace probíhat ve větší míře, než ty konstrukční. Ohrožení pracovních míst digitalizací je různé podle regionů. Velká města jsou ve výrazné výhodě a z procesu budou těžit. Z digitalizace budou těžit spíše anglosaský a severský typ hospodářského systému, kontinentální budou ohroženější. U mužů bude proces probíhat ve vyšším tempu, v zaniklých profesích budou převažovat muži asi o 30 tisíc. V průměru na každá 2 nová pracovní místa jich v důsledku digitalizace 5 zanikne.U mužů budou nejohroženější již zčásti automatizované a obráběcí práce, u žen budou nejohroženější základní administrativní práce.

Miroslava Čechová představila organizaci Czechitas, která pomáhá talentům mezi ženami a dívkami s cílem diverzifikovanější společnosti. V ČR je na IT pozicích jen 9 % žen, přestože mezi absolvujícími je žen až 18 %. Czechitas chce tuto situaci změnit na úrovni rodin i firem.

Adéla Šeredová Purschová za Evropský sociální fond ve svémpříspěvku zmínila, že k dnešku vzniklo několik stovek dětských skupin a na září plánuje MPSV na výzvu k dětským skupinám rozdělit další miliardu. Pilotně MPSV přistoupilo na tzv. mikrojesle, jichž je v běhu několik desítek pro děti od půl roku věku. S ohledem na demografický vývoj se rozjíždí tzv. dětské kluby, které mají doplňovat nedostatečnou kapacitu školních družin. Z velkých výzev se chystá právě ta zářijová zaměřená na dětské skupiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie