Aktuality

6. 5. 2019 16:00

Vláda dnes schválila nový akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Vláda dnes schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022. Akční plán se zaměřuje především na partnerské, mezigenerační a sexuální násilí. Přináší 24 konkrétních opatření, která by měla vést k důslednější prevenci a dostupnější pomoci obětem.

Opatření Akčního plánu jsou rozdělena do tří strategických oblastí: i) prevence, ii) ochrana a podpora osob ohrožených (včetně dětí) a iii) zajištění přístupu ke spravedlnosti. K hlavním prioritám Akčního plánu patří zajištění dostupnosti specializovaných služeb pro osoby ohrožené násilím a jejich děti. Jde především o utajené azylové domy, krizová lůžka či telefonickou krizovou pomoc. Specializovaných pobytových služeb (azylových domů) máme v Česku dlouhodobě nedostatek - přibližně jen 90 míst. 

K důležitým opatřením Akčního plánu patří také podpora terapeutických programů pro násilné osoby. Aktuálně je v ČR pouze 10 organizací poskytujících tyto programy a jejich kapacita nepokrývá poptávku. Akční plán má také přispět k prohloubení vzdělávání profesí, které nejčastěji přicházejí do kontaktu s oběťmi. Důležitou součástí je také prevence uvedených forem násilí, a to prostřednictvím osvětových aktivit či vzdělávání na školách.

Akční plán vypracoval Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Ten sdružuje odborníky a odbornice z organizací poskytujících pomoc obětem, z akademického prostředí i z jednotlivých ministerstev.

"V posledních letech se u nás postavení obětí domácího a sexuálního násilí zlepšuje. Přesto narážíme na některé přetrvávající problémy. Specliazovaných služeb pro oběti domácího násilí je stále málo. S násilnými osobami se teprve učíme pracovat. Znásilnění bývá často bagatelizováno a vina přenášena na oběť. Akční plán na tyto problémy reaguje a v případě jeho důsledného naplňování by měl během následujících čtyř let situaci všech, kdo jsou tímto násilím dotčeni, zlepšit," říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Schválení akčního plánu reaguje na skutečnost, že domácí a sexuální násilí nadále představuje závažný problém české společnosti. Zkušenost s partnerským násilím má každá třetí žena, oběťmi znásilnění se stalo 5 - 10 % žen. Na policii či jiné pomáhající profese se však obrátí jen zlomek obětí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie