Aktuality

22. 8. 2018 10:43

Vláda projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2017 o naplňování AP pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016-2018

Vláda na svém dnešním zasedání projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2017 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

Zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu a Doporučení Rady vlády obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích za využití dostupných statistických údajů a odborných studií a vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu.

Akční plán obsahuje celkem 30 úkolů s termínem plnění v roce 2017 včetně nesplněných úkolů z let předešlých. Z vyhodnocení plnění uvedeného ve Zprávě za rok 2017 o plnění Akčního plánu vyplývá, že z těchto 30 úkolů bylo splněno/plněno 6, částečně splněno/plněno 13 a nesplněno/neplněno 11.
Z vyhodnocení vyplývá, že přes dílčí pokroky zůstává zastoupení žen v předmětných rozhodovacích pozicích pod evropským průměrem. Například průměrné zastoupení žen v dolních komorách evropských parlamentů činí 25,6 % (ČR: 19,5 %), v horních komorách 23,9 % (ČR: 18,5 %) a v regionálních sborech 25,6 % (ČR: 19,9 %). U českých  největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 12,5 %. Oproti minulému roku se jedná o nárůst o 0,5 p.b. Právě v oblasti obchodních společností zůstávají některé úkoly i nadále výzvou.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie