Aktuality

14. 6. 2017 16:22

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznámil vládu ČR s činností Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) v roce 2016. Rada byla jako poradní orgán vlády ČR pro rovnost žen a mužů zřízena usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1033. Členkami a členy Rady jsou zástupkyně a zástupci resortů, sociálních partnerů, občanské společnosti a odborné veřejnosti. Jejím předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Úkolem Rady je zejména příprava návrhů pro řešení průřezové celospolečenské problematiky – rovnosti žen a mužů. Jedná se o koordinaci tvorby resortních koncepcí orgánů státní správy, stanovení okruhu prioritních témat pro projekty resortů na podporu realizace rovnosti žen a mužů, identifikaci aktuálních problémů ve společnosti týkajících se této agendy a hodnocení efektivity naplňování principu rovnosti žen a mužů v ČR.

Výroční zpráva, předložená vládě, obsahuje souhrnné informace o činnosti Rady, jejích výborů a pracovních skupin a sekretariátu Rady. Rada se v uplynulém roce mimo jiné věnovala tématu domácího násilí. Rada projednávala přistoupení ČR k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou ČR podepsala 2. května 2016. Sekretariát Rady také nechal zpracovat celkem 10 analýz v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí, které budou následně promítnuty do aktualizace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). Rada rovněž schválila Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu. Sekretariát Rady také realizoval osvětovou kampaň To je rovnost! zaměřenou na prevenci domácího násilí a podporu slaďování pracovního a soukromého života.

Rada se zabývala také některými legislativními změnami, např. návrhem zákona o regulaci prostituce, ke kterému zaujala negativní stanovisko a vyzvala vládu ČR, aby se začala ve spolupráci s příslušnými nestátními neziskovými organizacemi otázkou prostituce zabývat, především vytvořením sociálních programů a exit programů pro osoby v prostituci.

Rada v uplynulém roce dále projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, schválila Výroční zprávu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2015, Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018, Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování strategie „+1“) a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů k přistoupení k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie