Aktuality

25. 2. 2021 19:24

Výbor je znepokojen novým rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Ve středu 24. února 2021 se k jednání sešel Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Kromě revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výbor věnoval přípravám operačních programů Zaměstnanost+ a Jan Ámos Komenský a také Národního plánu obnovy. V souvislosti s EU fondy řešil rovněž výši spolufinancování pro příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Diskutován byl i návrh vstupu k prioritám pro rovnost žen a mužů pro české předsednictví v Radě EU.

Hlavním tématem prvního letošního zasedání výboru byly revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jako „RVP ZV“), které v lednu 2021 schválilo MŠMT. Účinnost revize nabude 1. 9. 2021. Revize RVP ZV reaguje na digitalizaci společnosti a potřebu zvýšit schopnost žáků a žákyň orientovat se v digitálním prostředí.

Stran provedené revize výbor upozornil na následující dva problémy:

A. Revize RVP ZV nereaguje dostatečně na rizika spojená s užíváním digitálních technologií a nevybavuje žáky a žákyně odpovídajícími kompetencemi, a to zejména ve vztahu ke kyberšikaně, sexuálnímu násilí v kyberprostoru a dalším formám zneužívání a rizikového chování v kyberprostoru.
B. Revizí RVP ZV došlo k výraznému oslabení důrazu na vzdělávání v oblasti mezilidských a partnerských vztahů a sexuální výchovy.

V této souvislosti přijal následující usnesení:

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

vyjadřuje znepokojení nad revizí RVP ZV z ledna 2021, která je v rozporu s Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022, schváleným usnesením vlády ČR ze dne 6. května 2019 č. 318 (dále jako „Akční plán“);

doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby projednala toto porušení Akčního plánu;

doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby doporučila ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy bez zbytečného odkladu provést revizi RVP ZV tak, aby došlo k
- zařazení tématu kybernásilí, kyberšikany a sexuálního násilí v kyberprostoru mezi učivo v RVP ZV, a to až na úroveň očekávaných výstupů učiva;
- posílení důrazu na téma rovnosti žen a mužů, respektu k rozmanitosti a sexuální výchovny v RVP ZV, a to až na úroveň očekávaných výstupů učiva.

Znepokojení výbor vyjádřil nad materiálem s názvem „Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu na programové období 2021-2027“ (dále jako „Pravidla spolufinancování“), které 1. ledna 2021 předložilo Ministerstvo financí do mezirezortního připomínkového řízení.

V návaznosti na připomínku, kterou k tomuto materiálu již uplatnila zmocněnkyně vlády pro lidská práva, výbor konstatoval, že soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (o.p.s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy) se jako nevýdělečné organizace navrhovaným 5% spolufinancováním dostávají do nerovného postavení s ostatními typy příjemců. Financování subjektů, které nejsou primárně založeny za účelem dosahování zisku, je velmi specifické. Samy zdroje nevytvářejí, ale získávají je na své projekty či činnost. Jedná se tedy o vázané prostředky. Zvlášť v současné době, kdy lze očekávat celkové zhoršení socioekonomické situace v souvislosti s dopady pandemie covid-19, které povede nejenom ke snížení soukromého dárcovství, ale také ke snížení financování z řad veřejnoprávních subjektů (rozpočty územně samosprávných celků), by navržený podíl spolufinancování u tohoto typu příjemců měl za následek výpadek veřejně prospěšných služeb a činností na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatelstva, které tento typ příjemců dlouhodobě zajišťuje. Ve svém důsledku by byl kontraproduktivní, neboť stát by musel tyto činnosti zajistit ze svých zdrojů.

V této souvislosti přijal následující usnesení:

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby doporučila ministryni financí
- zajistit, aby minimální míra spolufinancování ze strany příjemců (v méně rozvinutých regionech, přechodových regionech i hl. městě Praze) byla v rámci ESF+ pro příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost stanovena na 0 % (namísto navržených 5 %);
- zajistit, aby minimální míra spolufinancování ze strany příjemců/partnerů byla v rámci programu Interreg pro příjemce vykonávající veřejně prospěšnou činnost stanovena na 0 % (namísto navržených 10 %).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie