Aktuality

23. 4. 2021 16:17

Výbor se snaží o větší podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v pracovních a poradních orgánech vlády

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích jednal ve středu 21. dubna 2021 a na svém druhém letošním zasedání přijal usnesení k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v pracovních a poradních orgánech vlády ČR.

V návaznosti na nedostatečné zastoupení žen v pracovních a poradních orgánech vlády ČR doporučil Výbor novelizaci statutů pracovních a poradních orgánů vlády ČR tak, aby obsahovaly ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů.

Zástupkyně a zástupci politických stran a hnutí na jednání diskutovali o přípravách kandidátních listin v souvislosti s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny PČR. Dalším tématem byly případné dopady připravované novely zákona o volbách do Parlamentu České republiky na sestavování kandidátních listin.

Na jednání byla také představena aktuální data o zastoupení žen na úrovní státní správy a v souvislosti s tím také informace o plnění Strategie +1 za rok 2020.

V závěru setkání pak členky a členové diskutovali o možnostech zapojení studentských organizací a mládežnických politických frakcí do činnosti výboru.

Příští jednání Výboru se uskuteční v červnu 2021.


Přijaté usnesení:

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích vyzývá Radu vlády pro rovnost žen a mužů, aby navrhla vládě ČR,

uložit předsedům a předsedkyním pracovních a poradních orgánů, aby v termínu do 31. 12. 2022 předložili vládě ČR návrh změny statutů příslušných pracovních a poradních orgánů tak, aby obsahovaly následující ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů:

„Při jmenování místopředsedů/místopředsedkyň a ostatních členů/členek Rady dodržuje předseda/předsedkyně Rady princip vyrovnaného zastoupení žen a mužů. Toto ustanovení se nevztahuje na místopředsedy/místopředsedkyně a ostatní členy/členky, jimž vzniklo členství v Radě z titulu jiné funkce.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie