Aktuality

9. 10. 2015 16:33

Vyhlášení soutěže Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier vyhlašuje soutěž Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů, která je součástí aktivit projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života realizovaného z Norských fondů.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií: bakalářské, diplomové a doktorské práce. V každé kategorii bude vyhlášen jeden/na vítěz/ka.

Témata

Ústředním tématem je rovnost žen a mužů, které se dále dělí na následující oblasti: domácí a genderově podmíněné násilí a slaďování pracovního a soukromého života.

V rámci těchto kategorií je možné přihlásit práci, zabývající se například některým z následujících témat (výčet témat uvádíme pro inspiraci):

 • zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
 • rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání
 • muži a rovnost žen a mužů
 • důstojnost a integrita žen a mužů
 • pečující otcové
 • flexibilní formy práce (s ohledem na genderovou tematiku)
 • rovné a spravedlivé odměňování žen a mužů
 • genderové konvence, stereotypy a mýty
 • podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím
 • svědci/svědkyně domácího a genderově podmíněného násilí
 • násilné osoby a práce s nimi
 • a další

Kdo se může přihlásit

Studující či absolventky a absolventi jakýchkoli oborů na některé z univerzit a vysokých škol v ČR. Oblast výzkumu se nemusí nutně vztahovat na Českou republiku.

Forma prací

Soutěž bude rozdělena do tří kategorií: bakalářské, magisterské a doktorské práce. V každé kategorii bude vyhlášen jeden/na vítěz/ka. Komise se rovněž můžou rozhodnout udělit čestné uznání dalším kvalitním pracím.

Forma prací může být například:

 • teoretická, empirický výzkum; kvantitativní či kvalitativní výzkumné metody, a to napříč vědními disciplínami
 • audiovizuální – fikční, dokumentární či animovaný krátký snímek, soubor fotografií či fotoreportáž, audio reportáž; literární; výtvarná díla a další (například architektonický návrh apod.)
 • práce musí být vypracovány v českém, slovenském či anglickém jazyce

Časové rozmezí

Do soutěže budou přijaty práce, které byly obhájeny v akademických letech jaro 2013/2014, 2014/2015, podzim 2015/2016 (poslední možný termín obhajoby je 20. listopadu 2015).

Hodnocení

Vítězky či vítězové se zúčastní

 • slavnostního předání certifikátu
 • prezentace práce na akcích Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR (příspěvek na konferenci či vystoupení na zasedání některého z výborů, výstava, projekce apod.)
 • stáže na Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR

Časový harmonogram

Práce stačí odevzdat v elektronické formě, studující musí přiložit kopii protokolu o obhájení práce (stačí potvrzení ze studijního oddělení, pokud studující dosud neobdržel/a diplom). Poslední možný termín pro zaslání prací je 1. prosince 2015.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce ledna 2016.

Kontakt

Práce a vyplněnou přihlášku do soutěže (viz příloha) zasílejte do 1. prosince 2015 na adresu dokupilova.maria@vlada.cz. Do předmětu e-mailu napište: Soutěž BP (pro bakalářské práce), Soutěž DP (pro magisterské práce), Soutěž disertace (pro doktorské práce).

Přihlášky do soutěže je zároveň nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a originál poslat poštou na adresu: Mária Dokupilová, Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1

Možnost konzultací

Po celou dobu vyhlášení soutěže: baslarova.iva@vlada.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Announcement of a contest for the best thesis focusing on equality of men and women.

The Minister of the Czech Republic´s Government for Human Rights, Equal Opportunities and Legislation Jiří Dienstbier is announcing the “Thesis focusing on equality of men and women contest“.

The contest is a part of the activities of the project Domestic and Gender-based Violence / Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance, financed by Norwegian Funds.

Authors can submit their theses in three categories: Bachelor’s thesis, Master’s thesis and Doctoral thesis. One author will be awarded in each category.

Topics

The main topic is the equality of men and women which is further divided into following categories: domestic a gender-based violence and promotion of work-life balance. Submitted thesis can focus on one of the topics below:

 • representation of women and men in decision-making positions
 • equality of women and men in labour market and business
 • men and equality of men women
 • dignity and integrity of men and women
 • fathers as caregivers
 • flexible forms of employment (focusing on gender equality)
 • fair and equal pay of women and men
 • gender stereotypes and myths
 • support of idividuals in danger of domestic and gender-based violence
 • witnesses of domestic and gender-based violence
 • violent individuals and social work with them
 • and other gender equality relevant topics

Eligible Contesters

Students or graduates of any field of study at one of the Czech universities. The area of research does not have to apply to the Czech Republic only.

Eligible form of Theses

Authors can submit their theses in three categories: Bachelor’s thesis, Master’s thesis and Doctoral thesis. One thesis will be awarded in each category. The evaluation committee can also decide to give a honorary award to other high-quality theses.

Eligible forms of theses:

 • theoretical thesis, empirical study, quantitative or qualitative research methods - across disciplines
 • audiovisual - fictional, documentary or animated short film; collection of photographies or a photo report; audio report; literary work; art work and other (e.g. an architectonic project)
 • the thesis must be written in Czech, Slovak or English language.

Time-Frame

We will accept theses defended in academic years 2013/2014, 2014/2015, and in autumn term of academic year 2015/2016 (the last acceptable date of the thesis defence is November 20th 2015).

Evaluation Criteria

The Winners Will Participate in

 • winner certificate ceremony
 • presentation of their thesis at the events of the Gender Equality Unit of the Government of the Czech Republic (conference, committee meeting, exhibition, screening, etc.)
 • internships at the Gender Equality Unit of the Office of the Government of the Czech Republic

Dates

Theses can be submited electronically. The evidence of the successful thesis defence must be disclosed (confirmation by Student affairs department is sufficient if the student has not received their diploma yet). The deadline for sending theses is December 1st 2015.

The results will be announced by the end of January 2016.

Contact

Theses are to be sent until December 1st 2015 to: dokupilova.maria@vlada.cz.

E-mail subject: Contest BT (for Bachelor’s theses), Contest MT (for Master’s thesis), or Contest PhD Dissertation (for Doctoral theses)

Filled applications (see attachment) are to be sent via post to:

Mária Dokupilová, Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR, Vladislavova 1494/4, 110 00 Praha 1

Consultations

For consultations and advice during the contest contact Iva Baslarova via baslarova.iva@vlada.cz.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie