Aktuality

4. 9. 2015 15:29

Zástupci Úřadu vlády ČR sbírají zkušenosti s potíráním domácího a genderově podmíněného násilí v Norsku

Pracovníci Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík a Tomáš Křemen se účastní odborné návštěvy v Oslu. Návštěva probíhá od 2. do 4. září 2015 s cílem získat zkušenosti se systémem prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí (např. znásilnění, sexuální obtěžování či nebezpečné pronásledování) v Norsku.

Součástí delegace České republiky jsou také zástupkyně Nadace Open Society Fund, médií a některých nestátních neziskových organizací sdružených ve Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (proFem, Rosa a Pro Dialog). Ve středu 2. září 2015 delegace navštívila norské Ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti, Úřad pro rovnost a antidiskriminaci či Centrum pro studium násilí a traumatického stresu.

Z norské zkušenosti mj. vyplývá, že tvorbu veřejných politik v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí je nezbytné založit na dostatečném výzkumu a sběru dat. Důležité jsou především studie výskytu těchto forem násilí, jejich zdravotních důsledků a potřeb různých typů obětí, včetně etnických menšin. Z důvodu snížení rizika sekundární viktimizace obětí je důležité pravidelné školení všech aktérů (justice, zdravotního personálu, policie apod.) přicházejících do kontaktu s obětmi. Jako příklad dobré praxe může sloužit zákonná povinnost krajů zajistit dostatečný počet míst v azylových domech pro ženy i muže tak, aby všichni měli možnost dosáhnout na okamžitou pomoc.

Součástí programu je také návštěva nestátních neziskových organizací, azylových domů a krizových center. V pátek 4. září 2015 delegace ČR navštíví rovněž organizaci Alternativ til Vold (Alternativa násilí), která se zaměřuje na poskytování terapeutických programů pro násilné osoby. Získané poznatky budou sloužit k účinnějšímu naplňování Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 a ke zefektivnění současného systému ochrany před těmito formami násilí. Odborná návštěva je součástí realizace projektu Úřadu vlády ČR s názvem „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života" podporovaného z norských fondů.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie