Činnost rady

23. 5. 2008 17:40

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 16. května 2008

Rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2007 a statuty Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě a Výboru pro prevenci domácího násilí.

Zabývala se a přijala podněty Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě k legislativnímu ukotvení různých typů zařízení a služeb péče o děti a k zařazení kolektivních zařízení péče o děti předškolního věku do gesce jednoho ministerstva.

Za velmi urgentní označila a přijala podnět Výboru pro prevenci domácího násilí k přijetí skutkové podstaty nového trestného činu nebezpečného pronásledování.

Rada vyslechla informace ministerstva práce a sociálních věcí k zaměstnávání osob po rodičovské (mateřské) dovolené. Rada byla informována, že vláda dne 14.5.2008 projednala "Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v roce 2007" a schválila navrhovaná aktualizovaná opatření pro rok 2008. Rada se rovněž zabývala právy dítěte a rodičovskými právy z pohledu soudců a subjektů zabývajícími se ochranou práv dítěte.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter