Činnost rady

22. 5. 2017 10:26

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 27. března 2017

Dne 27. března 2017 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada").

Rada se na tomto jednání již tradičně věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin Rady, a informacím o agendě vztahující se k EU. Dále byla na programu jednání prezentace MPSV k projektu "22 % k rovnosti" a prezentace MPO k metodické informaci k rozeznávání sexismu v reklamě. Rada se také zabývala návrhem zákona o zálohovém výživném.

Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  • schvaluje změny statutu Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích v projednaném znění.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  • doporučuje ministrovi spravedlnosti, aby předložil vládě ČR změny trestního zákoníku za účelem ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, a to v termínu do 30. června 2017;
  • doporučuje vládě ČR, aby v rámci projednávání přistoupení Evropské unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí Česká republika podporovala přistoupení v celé šíři, tedy v rámci výlučných i sdílených kompetencí EU.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů bere na vědomí

  • a) plán práce Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na rok 2017,
  • b) plán práce Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách na rok 2017,
  • c) plán práce Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích na rok 2017,
  • d) plán práce Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života na rok 2017,
  • e) plán práce Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů na rok 2017 – 2018.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vítá zpracování návrhu zákona o zálohovaném výživném, přestože v něm shledává několik závažných nedostatků:

  • a) nárok na výživné vzniká pouze v případě vymahatelnosti dlužného výživného. Tam, kde, povinný rodič buď nemá žádný majetek, nebo otec zcela chybí, nebude mít dítě nárok na zálohované výživné. Tyto neúplné rodiny tak budou i nadále odkázány pouze na dávky pomoci v hmotné nouzi.
  • b) zálohované výživné ve výši 1,2 násobku životního minima není dostatečné pro zajištění potřeb dítěte. I přes tyto nedostatky Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučuje vládě, aby návrh zákona přijala a urychleně ho předložila k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; doporučuje v § 3, odst. 1, písm. c) návrhu zákona o zálohovaném výživném stanovit maximální příjem oprávněné osoby spolu s příjmem s ní společně posuzovaných osob, které mají nárok na zálohované výživné, na 4,00 násobek částky životního minima.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter