Činnost rady

10. 8. 2016 16:18

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 29. června 2016

Dne 29. června 2016 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada").

Rada se na tomto jednání již tradičně věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin, a informacím o agendě vztahující se k EU. Dále byla na programu projednání Souhrnná zpráva za rok 2015 k Akčnímu plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018.  Ministerstvo dopravy prezentovalo svou činnost v oblasti rovnosti žen a mužů a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prezentovalo svou činnost ve vztahu k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a rovnosti žen a mužů.

Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada

doporučuje rezortům řídit se při svých prezentacích na Radě vlády pro rovnost žen a mužů doporučenou strukturou prezentování zpracovanou Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Rada

doporučuje vládě ČR uložit ministru vnitra vypracovat a předložit návrh novely zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo umožněno vyrovnanější zastoupení žen a mužů pracujících v úřadech územních samosprávných celků.

Rada

i. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, resp. Ústavu zdravotnických informací a statistiky (dále jako „ÚZIS“), aby publikoval v rámci pravidelného zveřejňování údajů k ročence Rodička a novorozenec kompletní údaje uvedené v tomto podnětu ve formě tabulek nebo interaktivních tabulek, a to celkově, a segregovaně podle regionů;

ii. vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, resp. ÚZIS, aby v rámci pravidelného zveřejňování údajů k ročence Rodička a novorozenec zajistil publikaci údajů uvedených v tomto podnětu podle jednotlivých zdravotnických zařízení, a to primárně pro zdravotnická zařízení přímo zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví a dále i pro všechna ostatní zdravotnická zařízení;

iii. vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby podniklo potřebné kroky k zajištění zveřejňování takto segregovaných dat a aby v tomto smyslu poskytlo ÚZIS jasnou legislativní interpretaci;

iv. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví zřídit výzkumnou skupinu, která bude aktivně získávat, shromažďovat a vyhodnocovat údaje týkající se mateřské úmrtnosti (například po vzoru britské MBRRACE).

Rada

navrhuje, aby v souladu s čl. 4 odst. 1 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv byl dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2017 určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 a Prioritami a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2016.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter