Činnost rady

26. 11. 2019 15:19

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 31. října 2019

Dne 31. října 2019 proběhlo za účasti premiéra Andreje Babiše a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové třetí letošní jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Ústředními tématy jednání bylo financování agendy rovnosti, rodinná politika a podpora porodnosti, problematika domácího a sexuálního násilí, které aktuálně rezonují i v mediálním prostoru.

V souvislosti se snahou vlády přispět ke zvýšení porodnosti v ČR byla projednávána otázka přímé finanční podpory rodin. Rada nepovažuje tuto formu podpory za vhodný nástroj zvyšování porodnosti. Jsou jiná opatření, která ulehčují rodičům péči o dítě. Navíc jsou ekonomicky efektivnější, zdůraznily na jednání přítomné členky Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Mezi taková opatření patří větší dostupnost služeb předškolní péče a péče o další závislé osoby, zvýšení zapojování mužů do péče, a potažmo podpora sdílené péče mezi rodiči, větší dostupnost flexibilních pracovních úvazků, usnadňování návratu pečujících do zaměstnání a snižování rozdílu v odměňování žen a mužů.

Na jednání Rada probírala i přípravu Operačního programu Zaměstnanost plus. V usnesení, které přijala, Ministerstvu práce a sociálních věcí doporučila, aby v programu OPZ+ vyčlenilo dostatečnou finanční alokaci pro všechny typy aktivit, které jsou nezbytné pro lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby, a potažmo rovnováhu žen a mužů na trhu práce.

Seznam přijatých usnesení v plném znění:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

I.          Považuje rozšiřování jednorázové přímé podpory (např. příspěvek na pořízení nemovitosti nebo automobilu) za nevhodný a kontraproduktivní nástroj podpory porodnosti. Přímá finanční pomoc nevede sama o sobě ke zvyšování porodnosti, může prohlubovat sociální nerovnosti a negativní dopady rodičovství a není dostatečně systémovým opatřením.

II.         Doporučuje členům a členkám vlády ČR, aby při diskuzi o nastavování opatření rodinné politiky postupovali v souladu s již existujícími strategickými dokumenty, jakými jsou zejména Koncepce rodinné politiky nebo Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

I.          bere na vědomí informaci o plánovaných opatřeních na podporu rovnosti žen a mužů v programu OPZ+ v programovém období 2021 – 2027;

II.         doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby v programu OPZ+ vyčlenilo dostatečnou finanční alokaci pro všechny typy aktivit podporovaných v rámci specifického cíle 2.1.4 bez upřednostnění konkrétního typu aktivity (např. podpory dětských skupin);

III.        doporučuje vládě ČR zachování alokace ESF+ alespoň v takové výši, jakou aktuálně navrhuje Evropská komise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty