Dokumenty

23. 10. 2014 11:03

Zprávy o rovnosti žen a mužů za roky 1998 - 2017

Vnitrostátním akčním plánem pro prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže je programový dokument přijatý vládou v roce 1998 pod názvem „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“. Od roku 2014 tento dokument navazuje na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 (dále jako "Strategie"). Strategie byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930. Opatření, která jsou resortům ukládána ke splnění, vláda každoročně hodnotí ve „Zprávě o rovnosti žen a mužů v ČR a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020“ (dále jako "Zpráva") a opatření aktualizuje.

Zpráva shrnuje, co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v uplynulém roce, a to jak v České republice, tak i na úrovni EU a mezinárodní. Od roku 2014 Zpráva rovněž nově obsahuje doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“), jakožto poradního orgánu vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů. Rada se ve Zprávě vyjadřuje k naplňování Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v uplynulém roce a navrhuje v nich jednotlivým resortům jejich lepší a důslednější naplňování.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty