Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

23. 10. 2014 14:09

Zpráva Sociální podmínky otcovství v České republice

Dne 18. dubna 2014 schválila Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů hlasováním per rollam zprávu s názvem "Sociální podmínky otcovství v ČR" (dále jako "Zpráva").

Podává základní přehled o hlavních problémech mužů-otců u nás v rámci institucionálního a společenského nastavení otcovství. Pojednává tedy o sociálních podmínkách otcovství. Text vychází z odborných pozic, nemá však ambice akademické studie. Jeho hlavním účelem je poskytnout aktérům a aktérkám ve veřejné správě orientaci v tématu a nabídnout jim i praktická doporučení.

Zpráva se věnuje těmto oblastem:
a) přináší přehled mezinárodních zdrojů pro státní politiky týkající se otcovství a genderových rolí obecně;
b) shrnuje statistické údaje o otcích v ČR a jejich podílu na péči o děti;
c) analyzuje postoje a chování různých generací otců ve společnosti a mezigenerační vztahy mezi muži v rodině;
d) věnuje se současnému stavu otcovství v ČR a vlivu státních sociálních politik na pečovatelskou roli otců;
e) popisuje výzkumy zaměřené na otce uskutečněné v ČR a jejich výstupy, dále pak kampaně a činnost nevládních neziskových organizací zaměřené na podporu aktivního otcovství;
f) zasazuje téma otcovství do kontextu agendy rovných příležitostí žen a mužů;
g) navrhuje doporučení pro nastavení a uplatňování politik ve vztahu k otcovství v ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter