Projekt z Norských fondů

29. 1. 2015 9:22

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života

Projekt CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014)

Domestic and Gender-based Violence / Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance

Oddělení rovnosti žen a mužů rovněž zabezpečuje od 1. července 2014 do 30. dubna 2016 realizaci Projektu CZ13.

Základem Projektu CZ13 je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Protože je domácí násilí skrytým společenský problémem, zaměřuje se projekt nejen na snížení jeho výskytu, ale také na snížení jeho latence. V oblasti slaďování projekt svými aktivitami zvyšuje povědomí o možnostech sladění pracovního, soukromého a rodinného života a o genderové rovnosti na trhu práce.

V rámci Projektu CZ13 je zahrnuta široká škála aktivit, od zpracování odborných analýza, metodik a brožur, přípravou seminářů a konferencí, bilaterální spolupráce s norským partnerem po mediální kampaň, která ve svých částech reflektuje aspekty projektu (rovnost žen a mužů, domácí násilí a slaďování).

Bilaterálním partnerem Projektu CZ13 se stala norská nezisková organizace Alternativ til Vold – Alternativa násilí, která se již od roku 1987 zabývá problematikou domácího násilí a aspekty, které s ním souvisí. ATV je profesionální, výzkumné a léčebné centrum v Norsku, které má své pobočky také v Dánsku, Švédsku a na Islandu. Více informací na http://atv-stiftelsen.no/engelsk .

Projekt CZ13 je spolufinancován z prostředků Norských fondů. Jedná se o jediný předem-definovaný projekt, realizovaný v rámci Programu CZ13, programové oblasti 28 a 29. Podrobné informace o Norských fondech jsou rovněž k dispozici na http://www.eeagrants.cz/ .

Kontakty/contacts:

 • Mgr. Radan Šafařík (vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů), email: safarik.radan@vlada.cz, tel.: 00420 296 153 534p>

  Project CZ13 Domestic and Gender-based Violence / Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014)

  Department of gender equality provides from 1 July 2014 to 30 April 2016 the implementation of the Project CZ13. The basis of the project CZ13 is the promotion of gender equality, namely the prevention of domestic violence as a form of gender-based violence and promoting reconciliation of work, private and family life. Since domestic violence is a hidden social problem, the project aims not only to reduce its incidence, but also to reduce the latency of this problem. In the reconciliation part of project activities, it is raising awareness about the possibilities of reconciliation of work, private and family life and gender equality in the labor market.

  Within the project CZ13 includes a wide range of activities, from preparation of expert analysis, methodologies and brochures, preparation of seminars and conferences, bilateral cooperation with the Norwegian partner after a media campaign, in their often reflect aspects of the project (gender equality, domestic violence and reconciliation).

  Bilateral partner of Project CZ13 became a Norwegian nonprofit organization Alternativ til Vold - Alternativa violence - since 1987 deals with the issue of domestic violence and aspects related to it. ATV is a professional, research and treatment center in Norway, which also has offices in Denmark, Sweden and Iceland. More information on http://atv-stiftelsen.no/engelsk. The Project  CZ13 is co-financed by the Norwegian funds. It is the only pre-defined project, implemented under the CZ13, program areas 28 and 29. Detailed information on Norwegian funds is also available on http://www.eeagrants.cz/.

  Kontakty/contacts:

Výběr z fotogalerie

 Logo NF Logo ATV  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter