Aktivity projektu

5. 12. 2014 17:49

Mezinárodní workshop ke sběru statistických dat 4. - 5. 12. 2014

Ve dnech 4. a 5. prosince 2014 proběhl v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ mezinárodní workshop v rámci klíčové aktivity 03 s názvem Optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovných příležitostí žen a mužů. Workshopu se zúčastnily zástupkyně Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR, Statistického úřadu SR, Statistics Austria a zástupce Českého statistického úřadu.

Workshop byl zaměřen kromě sdílení zkušeností se sběrem statistických dat z oblasti rovnosti žen a mužů a s jeho úpravami zejména na prezentaci výstupu projektu s názvem „Zpráva o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů“ (dále jako "Zpráva"), v rámci které bylo vydefinováno devět základních oblastí k navržené úpravě sběru dat. Zpráva byla vzata na vědomí vládou dne 12. listopadu 2014.
Za hlavní výstup proběhlého workshopu lze kromě zvýšené informovanosti o situaci v genderové statistice jednotlivých zemí považovat zejména konsenzus všech tří stran v názoru na nutnost optimalizace sběru dat v oblasti viktimizačních statistik - konkrétně v oblasti domácího násilí jakožto základního průsečíku potřeb všech tří zemí. Bylo dohodnuto pokračování odborné diskuze a setkávání nad tímto tématem s cílem standardizovat sběr dat v této oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter