Aktivity projektu

3. 7. 2015 10:15

Třetí workshop k tvorbě standardu genderového auditu

Dne 24. června 2015 se uskutečnil 3. workshop k tvorbě standardu genderového auditu, který je vytvářen v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004).

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

V rámci 3. workshopu byly v první části připomínkovány a doplňovány průběžně vznikající materiály ke standardu pro realizaci genderového auditu. Zejména byla řešena otázka expertnosti auditorského týmu, možná spolupráce s Genderovou expertní komorou, návazná školení ke standardu, obsahová podoba standardu apod. V druhé části workshopu byla pozornost věnována možnému využití metodiky Ministerstvem práce a sociálních věcí v dalším programovém období (Operační program Zaměstnanost).

Pro přípravu standardu genderového auditu byla vytvořena pracovní skupina, která vznikla za účelem průběžné konzultace vznikajícího materiálu s odbornou veřejností. Členy a členkami pracovní skupiny jsou především členové a členky výborů a pracovních skupin Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů; odbornice a odborníci v oblasti genderu a zástupci a zástupkyně organizací dlouhodobě realizujících genderový audit.

Finální verze standardu bude dostupná veřejnosti nejpozději 30. listopadu 2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty