Pracovní týmy RHSD

  • Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány, které na odborné úrovni řeší záležitosti věcně vymezené článkem 2 Statutu.
  • Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které na odborné úrovni řeší, za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti, mimořádné a aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu.
  • Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR.
  • Spolupracují na tvorbě právních předpisů.

Pracovní týmy RHSD ČR pracují ve složení:

  • vedoucí - do funkce schvalován Plenární schůzí RHSD ČR,
  • odborníci jmenovaní vládní stranou,
  • odborníci jmenovaní zaměstnaneckou stranou,
  • odborníci jmenovaní zaměstnavatelskou stranou.

 

Vedoucí pracovních týmů

Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky a důchodvou reformu
Ing. Michal Pícl - vedoucí
náměstek ministryně práce a sociálních věcí
MPSV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii
Mgr. Milena Hrdinková - vedoucí
státní tajemnice pro evropské záležitosti a náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti
ÚV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Ing. Radka Sokolová - vedoucí
místopředsedkyně
ČMKOS

Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost
Ing. Zdeněk Liška - vedoucí
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - vedoucí
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a spisových agend, pověřeného řízením sekce veřejné správy
MV ČR 

Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku
Ing. Eduard Muřický - vedoucí
Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro sekci průmyslu, podnikání a stavebnictví
MPO ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje
Mgr. Václav Pícl - vedoucí
náměstek ministra
MŠMT ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu
Ing. Ladislav Němec - vedoucí
náměstek ministra dopravy pro řízení sekce dopravní
MD ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro daně a pojištění
Mgr. Stanislav Kouba - vedoucí
náměstek ministryně financí pro řízení sekce daně a cla
MF ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA Ph.D. - vedoucí
náměstkyně Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů
MMR ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro zdravotnictví
Ing. Ivana Břeňková - vedoucí
místopředsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče
ČMKOS

Pracovní tým RHSD ČR pro vnitřní trh
Ing. Tomáš Prouza, MBA - vedoucí
prezident
SOCR

Pracovní tým RHSD ČR pro kulturní otázky
PhDr. Alois Mačák, MBA - vedoucí
náměstek ministra kultury
MK ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce
Mgr. Zuzana Zajarošová - vedoucí
ředitelka odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce
MPSV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro nestátní neziskové organizace
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA - vedoucí
místopředseda KZPS ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí 
Ing. Jindřich Fialka - vedoucí

náměstek ministra pro řízení sekce
MZe ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků 
JUDr., Ing. Jiří Nováček - vedoucí

náměstek ministra
MV ČR