Stránka byla přesunuta do archivu

12. 9. 2017 14:19

Kulaté stoly k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030

Odbor pro udržitelný rozvoj pořádá kulaté stoly s odbornou veřejností v jednotlivých krajích České republiky. Cílem setkání je představit Strategický rámec Česká republika 2030 schválený vládou v dubnu letošního roku a diskutovat možnosti jeho implementace v krajích a obcích.

Kulaté stoly strategického rámce ČR 2030
Plzeň 26.09.2017 14,00-17,00 Přihlásit se
Hradec Králové 26.10.2017 14,00-17,00 Přihlásit se
Brno 31.10.2017 14,00-17,00 Přihlásit se
Olomouc 1.11.2017 14,00-17,00 Přihlásit se
Liberec 9. 11. 2017 14,30-17,30 Přihlásit se
Praha 14.11. 2017 14,00-17,00 Přihlásit se
Ústí nad Labem 21.11.2017 14,00-17,00 Přihlásit se
Ostrava 27.11.2017 14,00-17,00 Přihlásit se

V rámci setkání nejprve zevrubně představíme Strategický rámec a následně povedeme diskuzi nad jeho jednotlivými prioritními oblastmi a strategickými cíli tak, abychom dostali možnost osvětlit konkrétní opatření a doporučení, která jsou pro cíle zpracovávána. 

Na setkání jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit a soukromého sektoru. Spolu s tvůrci dokumentu se budeme společně zamýšlet nad obsahem formulovaných opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

Připomínáme, že kapacita volných míst na všech setkáních je omezená, a proto je vhodné se přihlásit co nejdříve. Všechny kulaté stoly se konají v prostorech Krajkých úřadů.

Program kulatého stolu

  • Úvod a stručné představení momentálního stavu rozpracovanosti dokumentu
  • Prezentace Strategického rámce dle jednotlivých prioritních oblastí
  • Diskuze nad konkrétními strategickými cíli rozdělená do tematických pracovních skupin dle klíčových oblastí strategického rámce
Strategický rámec ČR 2030 

Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni, které nechce a ani nemůže nahradit. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty však ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky rozhodující.

Konkrétní kroky směřující k naplnění cílů jsou v gesci příslušných ministerstev a Úřadu vlády České republiky. Je žádoucí, aby se uskutečňování cílů České republiky 2030 promítlo do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel. Strategický rámec není určen pouze veřejné správě. K aktivnímu podílu na jeho naplňování jsou zváni a vybízeni všichni občané a občanky, firmy, sociální partneři, či neziskové organizace. 

Zkrácenou verzi Strategického rámce Česko 2030, spolu s dalšími podklady naleznete www.cr2030.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter