Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 14:36

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 14. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

Strategický dokument Česká republika 2030 bude formulovat klíčové oblasti pro dlouhodobý rozvoj České republiky a naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky schválený vládou v roce 2010.

Cílem kulatého stolu bylo
  • zajistit setkání zástupců a zástupkyň z různých sektorů (státní správa a samospráva, soukromý sektor, občanský sektor, akademická obec) nad přípravou jednoho ze vstupů pro strategický dokument Česká republika 2030;
  • doplnit popis klíčové oblasti vypracovaný expertním týmem o pohled co největšího spektra klíčových aktérů;
  • ovlivnit podobu strategických cílů budoucího strategického dokumentu.

Diskusní podklad byl výsledkem práce expertního týmu. Vznikal na základě tezí k rozvoji ČR sbíraných v roce 2015. V rámci tohoto procesu byla klíčová oblast Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě, rozdělena do čtyř dílčích témat, která z diskusí vyšla jako nejvýznamnější pro dlouhodobý rozvoj ČR:

  • aktivní prosazování priorit udržitelného rozvoje;
  • promítnutí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj do zahraniční politiky ČR;
  • partnerství sektorů;
  • cílená podpora dobrého vládnutí, spravedlnosti a lidských práv.

Pro ČR, jako ve světovém srovnání teritoriálně menší, vnitrozemskou, hospodářsky otevřenou vysoko příjmovou zemi, jsou efektivní zahraniční spolupráce, včetně působení v mezinárodních organizacích klíčové. ČR si je vědoma důležitosti svého zapojení do mezinárodních procesů a jako členský stát Evropské unie (EU), Organizace spojených národů (OSN) a dalších mezinárodních organizací usiluje o takovou zahraniční politiku, která promítá národní zájmy a hodnoty na mezinárodní úroveň a je přitom spolehlivým partnerem pro ostatní státy.

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 12. května od 15:00 do 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností. Akce proběhla ve formátu tzv. kavárny (world-café), kdy účastníci a účastnice diskutovali v malých skupinách s podporou facilitátorů.

Akce se zúčastnilo celkem 28 odborníků. Z toho veřejný sektor zastupovalo 9 účastníků, soukromý – nevládní a neziskový 13 účastníků, soukromý – ziskový neměl zástupce a akademickou obec a výzkum 3 účastníci.

Spokojenost s organizací kulatého stolu ohodnotili účastníci známkou 1,58. Možnost vyjádřit během tohoto setkání svůj názor k danému tématu ohodnotili účastníci známkou 1,16. Známkovalo se jako ve škole, tedy na škále 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Na kulatém stole byly zastoupeny tyto organizace

Veřejný sektor

Ministerstvo zahraničních věcí; Úřad vlády ČR; Ústav mezinárodních vztahů; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo financí; Finanční správa

Soukormý sektor

Česká evaluační společnost

Nevládní a neziskový sektor

Česká ženská lobby; Společnost pro trvale udržitelný život; Fairtrade Česko a Slovensko; Sdružení sportovních svazů ČR; New Deal for Europe; Rada seniorů ČR; České fórum pro rozvojovou spolupráci; MAS Českomoravské pomezí; Ekumenická akademie; Eurosolar; Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci; Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR; Agrární komora ČR; Národní síť Místních akčních skupin ČR; Social Watch ČR; Svaz měst a obcí ČR

Akademický sektor

Vysoká škola ekonomická v Praze; Mendelova univerzita v Brně

Diskusní materiál zpracovaný expertním týmem naleznete v příloze.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 realizovaného s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter