Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 13:47

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 14. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

Strategický dokument Česká republika 2030 bude formulovat klíčové oblasti pro dlouhodobý rozvoj České republiky a naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky schválený vládou v roce 2010.

Cílem kulatého stolu bylo
  • zajistit setkání zástupců a zástupkyň z různých sektorů (státní správa a samospráva, soukromý sektor, občanský sektor, akademická obec) nad přípravou jednoho ze vstupů pro strategický dokument Česká republika 2030;
  • doplnit popis klíčové oblasti vypracovaný expertním týmem o pohled co největšího spektra klíčových aktérů;
  • ovlivnit podobu strategických cílů budoucího strategického dokumentu.

Diskusní podklad byl výsledkem práce expertního týmu a Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“). Vznikal na základě tezí k rozvoji ČR sbíraných v roce 2015. V rámci tohoto procesu byla klíčová oblast hospodářského modelu rozdělena do šesti dílčích témat, která z diskusí vyšla jako nejvýznamnější pro dlouhodobý rozvoj ČR:

  • hospodářský model – makroekonomický pohled;
  • podnikání, inovace a problematika nástupu Průmyslu 4.0;
  • otázka přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, oběhovému hospodářství a udržitelnému nakládání se zdroji;
  • energetika a doprava;
  • daňová soustava – fiskální politika.

Klíčová oblast hospodářský model se věnuje vybraným trendům české ekonomiky, které souvisí se schopností našeho hospodářství poskytovat materiální základnu k naplnění vyšších cílů udržitelného rozvoje, zejména udržení a zlepšení kvality života člověka. Směřuje k tomu nepřímo, skrze ekonomický výkon. Úspěšné zvládnutí výzev, které před českou ekonomikou stojí, je nutnou podmínkou k udržení a zvýšení životní úrovně a kvality života.

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 15:00 do 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností. Akce proběhla ve formátu tzv. kavárny (world-café), kdy účastníci a účastnice diskutovali v malých skupinách s podporou facilitátorů.

Akce se zúčastnilo celkem 50 odborníků. Z toho veřejný sektor zastupovalo 18 účastníků, soukromý – nevládní a neziskový 14 účastníků, soukromý – ziskový 6 účastníků a akademickou obec a výzkum 12 účastníků.

Spokojenost s organizací kulatého stolu ohodnotili účastníci známkou 1,7. Možnost vyjádřit během tohoto setkání svůj názor k danému tématu ohodnotili účastníci známkou 1,5. Známkovalo se jako ve škole, tedy na škále 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Na kulatém stole byly zastoupeny tyto organizace a instituce

Veřejný sektor

Úřad vlády ČR; Ministerstvo financí; CzechInvest; Český statistický úřad; Ústav zemědělské ekonomiky a informací; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo pro místní rozvoj; Státní fond dopravní infrastruktury; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Povodí Moravy; Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.; Ministerstvo vnitra;

Nevládní a neziskový sekto

Alternativa zdola; Platforma udržitelného rozvoje; Heinrich-Böll-Stiftung; New deal for Europe; Udržitelná energetika; Ekumenická akademie; Českomoravská konfederace odborových svazů; Social Watch

Soukromý sektor

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu; Svaz průmyslu a dopravy ČR; PricewaterhouseCoopers; Český plynárenský svaz; JSConsulting Praha; Ecoconsult Pons, s.r.o.; Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci; Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Akademický sektor

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Česká zemědělská univerzita v Praze; Vysoká škola báňská; Univerzita Karlova; Západočeská univerzita v Plzni; České vysoké učení technické v Praze

Diskusní materiál zpracovaný expertním týmem naleznete v příloze.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 realizovaného s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter