Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 13:50

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Udržitelný rozvoj sídel"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Udržitelný rozvoj sídel", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 21. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

Strategický dokument Česká republika 2030 bude formulovat klíčové oblasti pro dlouhodobý rozvoj České republiky a naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky schválený vládou v roce 2010.

Cílem kulatého stolu bylo
  • zajistit setkání zástupců a zástupkyň z různých sektorů (státní správa a samospráva, soukromý sektor, občanský sektor, akademická obec) nad přípravou jednoho ze vstupů pro strategický dokument Česká republika 2030;
  • doplnit popis klíčové oblasti vypracovaný expertním týmem o pohled co největšího spektra klíčových aktérů;
  • ovlivnit podobu strategických cílů budoucího strategického dokumentu.

Diskusní podklad byl výsledkem práce expertního týmu a Výboru pro udržitelné municipality. Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“) a během jeho tvorby byly zohledněny teze k rozvoji České republiky (dále jen „ČR“) sesbírané v roce 2015. V rámci tohoto procesu byla klíčová oblast udržitelného rozvoje sídel rozdělena do šesti dílčích témat, která z diskusí vyšla jako nejvýznamnější pro dlouhodobý rozvoj ČR:

  • urbanizace;
  • rostoucí prostorová mobilita;
  • rostoucí nerovnosti/disparity;
  • nárůst významu nestátních aktérů;
  • kompetence územní veřejné správy pro udržitelný rozvoj sídel;
  • přechod na nízkoemisní ekonomiku, účinné nakládání s přírodními zdroji a adaptace sídel na klimatické změny.

Klíčová oblast udržitelný rozvoj sídel se věnuje vybraným trendům, které ovlivní rozvoj různých typů a velikost sídel (měst, obcí, mikroregionů, krajů) zejména z pohledu udržitelnosti a kvality života.

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 15:00 do 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností. Akce proběhla ve formátu tzv. kavárny (world-café), kdy účastníci a účastnice diskutovali v malých skupinách s podporou facilitátorů.

Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 43 odborníků. Z toho veřejný sektor zastupovalo 22 účastníků, soukromý – nevládní a neziskový 11 účastníků, soukromý – ziskový 2 účastníků a akademickou obec a výzkum 8 účastníků.

Spokojenost s organizací kulatého stolu ohodnotili účastníci známkou 1,3. Možnost vyjádřit během tohoto setkání svůj názor k danému tématu ohodnotili účastníci známkou 1,4. Známkovalo se jako ve škole, tedy na škále 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Na kulatém stole byly zastoupeny tyto organizace a instituce

Veřejný sektor

Město Litoměřice, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, Český statistický úřad, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Statutární město Brno

Nevládní a neziskový sektor

Agrární komora ČR, Asociace nestátních neziskových organizací, Asociace předškolní výchovy, Asociace svobodných odborů, Česká evaluační společnost, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Česká ženská lobby, KOUS Vysočina, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Národní síť Zdravých měst ČR, Nesehnutí, reSITE, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení tajmeníků městských a obecních úřadů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Společnost pro trvale udržitelný život

Soukromý sektor

A-video, Škoda Auto

Akademický sektor

České vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita obrany, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni

Diskusní materiál zpracovaný expertním týmem je připojen jako příloha.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 realizovaného s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter