Stránka byla přesunuta do archivu

6. 12. 2017 14:21

Úřad vlády diskutoval s odbornou veřejností naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Sedmdesát zástupců státní správy a odborné veřejnosti diskutovalo ve středu 29. listopadu 2017 v Hrzánském paláci plán naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN České republice. Projednání bylo již třetí veřejnou diskusí k problematice Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou Úřad vlády v roce 2017 uspořádal. S připravovaným dokumentem Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice seznámili účastníky zástupci Odboru pro udržitelný rozvoj.

Veřejné projednání Cílů udržitelného rozvoje v Hrzánském paláci

Jedním z hlavních témat debaty byla otázka podpory zapojení nestátních aktérů, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a další ohrožené skupiny. Participace a zapojení všech je přitom jedním z klíčových principů Agendy 2030. Na jejím naplňování by se proto měli podílet i ti, na něž se cíle zaměřují. Jako zásadní byla přitom účastníky vyhodnocena schopnost identifikace těchto skupin a odstraňování překážek bránících jejich účasti, především pak fyzických, socio-ekonomických a jazykových bariér. 

Diskutována byla také otázka prioritizace a předpoklady naplňování cílů, např. s ohledem na vodu a půdu, nutnost koherence politik a koordinovaného přístupu jednotlivých aktérů. Pro vyřešení některých klíčových problémů v oblasti zdravotnictví a zapojení relevantních aktérů by přitom měly být zajištěny dostatečné finanční zdroje i institucionální kapacity.  

Dalším z podnětů byla důležitost komunikace a šíření povědomí o udržitelném rozvoji. Účastníci poukázali hlavně na možnost využití tradičních médií, ale i sociálních sítí a ambasadorů z řad známých osobností. Důležitou roli přitom již hraje vzdělávací systém, především jeho otevřenost a soudržnost a environmentální a globální rozvojové vzdělávání. Z publika také zazněl podnět a podpora snahám ustanovit do budoucna na Úřadu vlády tzv. „Centre of Governance“, které by České republice zajistilo dlouhodobou strategickou vizi svého směřování.

Zástupci Odboru pro udržitelný rozvoj účastníky informovali o dalších krocích v procesu implementace, které zahrnují reflexi podnětů z veřejného projednání v materiálu, jednání s navrženými gestory Cílů udržitelného rozvoje a nastavení vhodných informačních kanálů a koordinačních mechanismů, včetně zvýšené spolupráce všech relevantních poradních orgánů vlády. Materiál bude vládě předložen do konce května 2018. 

Důležité odkazy: 

Obecné informace:
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou součástí dokumentu s názvem Přeměna našeho světa: Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, který byl přijat na summitu Organizace spojených národů v září roku 2015. Celkem se jedná o 17 cílů a jejich 169 podcílů, které představují doposud nejambicióznější a nejkomplexnější soubor hlavních zásad globálního rozvoje. 

Zodpovědnost za implementaci na národní úrovni mají všechny členské státy OSN. V České republice je hlavním gestorem naplňování Úřad vlády a hlavní implementační platformou Cílů udržitelného rozvoje Strategický rámec Česká republika 2030, schválený vládou v dubnu 2017. Ten promítá věcné priority České republiky v rámci Cílů udržitelného rozvoje do specifických cílů napříč šesti klíčovými oblastmi. 

Úspěšná implementace takto komplexní agendy vyžaduje zapojení širokého spektra aktérů napříč sektory, včetně aktérů s dosahem k nejvíce ohroženým skupinám. Cílem veřejného projednání bylo proto jejich zapojení již do fáze přípravy návrhu a formulace priorit a následně dále i procesu implementace. Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády na projednání pozval také zástupce dalších relevantních poradních orgánů vlády, nad rámec Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů a pracovních skupin, které se přípravou materiálu zabývají. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter