Odbor pro udržitelný rozvoj byl řešitelem projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 (dále jen projekt), který realizoval od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018. Projekt byl realizován s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě
Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě
Projekt Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Projekt řešil aktualizaci dokumentu Strategický rámec rozvoje ČR, který vláda přijala usnesením č. 37 z 11. ledna 2010. Potřebnost nového dokumentu byla dána i proměnou mezinárodního kontextu a novými mezinárodními závazky ČR.

V rámci projektu vznikl především zastřešující strategický dokument k dlouhodobému rozvoji Česká republika 2030 (dále jen strategický dokument) s vazbou na globální a evropskou úroveň, který formuluje a naplňuje principy udržitelného rozvoje. Ten vláda schválila svým usnesením ze dne 19. dubna 2017.

Strategický rámec formuluje šest klíčových oblastí pro rozvoj České republiky do roku 2030. Jeho součástí je také vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje (tzv. globálních megatrendů). Pro každou oblast formuluje strategické i specifické cíle. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí.

Rozdělení strategického dokumentu do šesti kapitol vychází z expertního vyhodnocení tezí, které reagovaly na výzvu předsedy vlády a předsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj adresovanou všem poradním orgánům vlády a sítím neziskových organizací.

Strategický rámec ČR 2030 vytváří rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Nenahrazuje dokumenty jednotlivých ministerstev, ukazuje ale oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje rozhodující. Uskutečňování cílů ČR 2030 leží na jednotlivých ministerstvech a bylo by dobré, aby se promítlo do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel.

Dokument slouží také jako platforma pro monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (zejména a Agendou 2030, která obsahuje Cíle udržitelného rozvoje a byla přijata OSN v září 2015) a rovněž jako věcný rámec pro přípravu programového období evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020.

Součástí strategického dokumentu je monitorovací rámec – systém sledování rozvoje České republiky, jeho udržitelnosti a kompatibility existujících i nových strategických dokumentů s tímto zastřešujícím strategickým dokumentem.

Jedná se o mechanismus pro sledování a dosahování kompatibility s ostatními strategickými dokumenty a návrh indikátorové soustavy, která komplexně zachycuje kvalitu života v ČR a její udržitelnost.

Dalším výstupem projektu je nastavení metodického prostředí ve státní správě pro aplikaci principů udržitelného rozvoje a posílení kapacity státní správy v této oblasti prostřednictvím metodických pokynů a doporučení k aplikaci nástrojů a principů udržitelného rozvoje při tvorbě strategických dokumentů a dotačních politik.

Projekt se rovněž zaměřil na zvýšení informovanosti veřejnosti o významu praktické aplikace principů udržitelného rozvoje a komunikaci témat dlouhodobého rozvoje v České republice.

Další informace ke strategickému rámci najdete na stránkách ČR 2030.

Připojené dokumenty