Projekt OPZ

Oddělení pro udržitelný rozvoj je řešitelem projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 (dále jen projekt), který je realizován od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018. Projekt je realizován s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Projekt řeší aktualizaci dokumentu Strategický rámec rozvoje ČR, který vláda přijala usnesením č. 37 z 11. ledna 2010. Potřebnost nového dokumentu je dána i proměnou mezinárodního kontextu a novými mezinárodními závazky ČR.

V rámci projektu byl vytvořen zastřešující strategický dokument k dlouhodobému rozvoji Česká republika 2030 (dále jen strategický dokument) s vazbou na globální a evropskou úroveň, který formuluje a naplňuje principy udržitelného rozvoje.

Strategický dokument formuluje šest klíčových oblastí pro rozvoj České republiky do roku 2030. Jeho součástí je také vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje (tzv. globálních megatrendů).

Dokument slouží jako platforma pro monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (zejména a Agendou 2030, která obsahuje Cíle udržitelného rozvoje a byla přijata OSN v září 2015) a rovněž jako věcný rámec pro přípravu programového období evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020.

Součástí strategického dokumentu je monitorovací rámec – systém sledování rozvoje České republiky, jeho udržitelnosti a kompatibility existujících i nových strategických dokumentů s tímto zastřešujícím strategickým dokumentem.

Jedná se o mechanismus pro sledování a dosahování kompatibility s ostatními strategickými dokumenty a návrh indikátorové soustavy, která komplexně zachycuje kvalitu života v ČR a její udržitelnost.

Dalším výstupem projektu bude nastavení metodického prostředí ve státní správě pro aplikaci principů udržitelného rozvoje a posílení kapacity státní správy v této oblasti prostřednictvím metodických pokynů a doporučení k aplikaci nástrojů a principů udržitelného rozvoje při tvorbě strategických dokumentů a dotačních politik.

Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o významu praktické aplikace principů udržitelného rozvoje a napomoci komunikaci témat dlouhodobého rozvoje v České republice.

Další informace ke strategickému rámci najdete na stránkách ČR 2030.