Stránka byla přesunuta do archivu

25. 4. 2016 9:16

Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje

Obecné vymezení činnosti

Koordinace agendy v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje s ohledem na naplňování indikátorového rámce připravovaného strategického dokumentu Česká republika 2030 a přípravě indikátorů k Agendě 2030 – Cílům udržitelného rozvoje.

Plán činnosti výboru

 1. V součinnosti s ostatními výbory RVUR se názorově podílet na stanovení cílů pro strategický rámec ČR 2030 s ohledem na jejich měřitelnost (2016).
 2. Výběr existujících indikátorů ke stanoveným cílům ČR 2030, respektive koordinace přípravy nových indikátorů (2016), v odůvodněných případech formování zcela nových indikátorů.
 3. Poskytnutí metodické podpory Oddělení pro udržitelný rozvoj při aplikaci Rámce pro měření blahobytu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
 4. Posouzení dostupnosti a vhodnosti dat, respektive indikátorů ke strategickému dokumentu ČR 2030 včetně indikátorů k Agendě 2030 v gescích jednotlivých institucí v ČR zejména z hlediska kvalitativních požadavků na statistická data (2016 - dále), předkládání závěru k posouzení RVUR.
 5. Vymezení odpovědných institucí pro stanovení gescí k jednotlivým indikátorům včetně indikátorů k Agendě 2030 a jejich koordinace (2016 – dále).
 6. Mapování vývoje indikátorové sady k Agendě 2030 a mapování ostatních mezinárodních aktivit v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje včetně posouzení relevance a dostupnosti dat k indikátorové sadě k Agendě 2030 (2016 – dále).
 7. Mapování vývoje indikátorových sad OECD v oblasti kvality života a Rámce pro měření blahobytu a dalších mezinárodních iniciativ mezinárodních organizací v této oblasti.
 8. Oponentní posuzování analýzy k pilotnímu měření kvality života, které připravuje Oddělení pro udržitelný rozvoj (březen – září 2016).
 9. Příprava dat a reporting dat (2016 – dále).
 10. Vymezení časového horizontu sestavení monitorovacího rámce a pravidelného reportingu, včetně stanovení bližšího harmonogramu činnosti výboru (2016 – dále).
 11. Konzultace s externími odborníky (průběžně).

Předsednictví

Jiří Hrbek (ČSÚ)

Místopředsednictví

Jan Mareš

Bedřich Moldan (COŽP)

Tajemnictví  

Aneta Haimannová

Členky a členové výboru 

Martina Černá (MMR), Martin Doležal (MZdr), Zuzana Drhová (ÚV ČR), Přemysl Filip (ÚV ČR), Jakub Fischer (Rada vysokých škol), Tomáš Hák (COŽP), Lucie Holková (MSp), Vladimír Hulík (MŠMT), Jaroslav Chyba (Rada seniorů), Jana Jandová (STUŽ), Svatava Janoušková (COŽP), Olga Kastlová (MD), Jan Kovanda (COŽP), Eva Kožoušková (ČSÚ), Petra Kubálková (Česká ženská lobby), Karina Kubelková (Hospodářská komora), Petr Lebeda (Glopolis), Ivan Neumaier (MPO), Václav Němec (Rada seniorů), Pavel Novák (MPSV), Jiří Markl (MV), Anna Pasková (MŽP), Tereza Ponocná (CENIA), Jan Potucký (ČRDM), Šárka Řechková (SMO ČR), Peter Smolík (Glopolis), Zdeněk Štolc (MF), Jaroslav Šulc (ČMKOS), Martina Václavíková (MZV), Eliška Valinová (ČSÚ), Miloslava Veselá (ČSÚ), Jiří Vrubel (CBCSD)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter