Stránka byla přesunuta do archivu

18. 5. 2015 12:52

Výbor pro udržitelnou energetiku

Obecné vymezení činnosti  

Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD a další) do českých rozhodovacích procesů; slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti energetiky s principy udržitelného rozvoje.

Dosavadní výstupy 

 • Konzultace k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 351). 
 • Diskuse a příprava doporučení k aktualizaci SEK. 
 • Klimaticko-energetický rámec do roku 2030. 
 • Diskuse a připomínkování analýzy dopadů zvyšování energetické účinnosti, která byla zpracovaná na Úřadu vlády (Aleš Chmelař). 
 • Demonstrace modelového nástroje "Klimatická kalkulačka 2050". 
 • Současné a budoucí teplárenství. 
 • Lidský prvek při realizace moderních opatření. 
 • Další pokračování a fungování projektu ReStEP. 
 • Připomínkování materiálu Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) do 15. 12. 2014.

 Plán činnosti výboru

 • Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD, IEA, EK, EEA a další) do českých rozhodovacích procesů a slaďování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti energetiky a resilience s principy udržitelného rozvoje (termín: průběžně 2015 až 2020). 
 • Podpora při tvorbě studí a formulaci pozic k národním a evropským energetickým koncepcím. (termín: průběžně 2015 až 2016). 
 • Podpora vzniku variantních scénářů a doporučení pro vývoj optimálního energetického mixu České republiky se zohledněním širších souvislostí. (termín: 2015 a 2016). 
 • Vytvoření a propagace veřejně přístupného nástroje pro kalkulaci klimatických dopadů a propagace ReStEP do regionů. (termín: 2015). 
 • Vytvoření koncepce rozvoje OZE a decentralizované energetiky a energetické soběstačnosti municipalit jako součást zvýšení resilience na úrovni „meso-level“ (termín: 2015 – 2016). 
 • Příprava důsledného ukončení domácích topenišť na uhlí vzhledem k nepřijatelné zdravotní zátěži populace ČR a vysokým externím škodám na zdraví a majetku (termín: 2015). 
 • Koncepční příprava ČR na změněné poměry v domácí i světové palivové základně (termín: průběžně 2015 až 2020)
 • Internalizace externích škod s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky při současné podpoře plnění klimatických závazků (termín: průběžně 2015 až 2016). 
 • Spolupráce na tvorbě vhodných kritérií pro zadávací dokumentace operačních programů se vztahem k energetice i energetickým úsporám (termín: do ½ roku 2015).  

Předsednictví  

Petr Kalaš (MŽP)

Místopředsednictví 

Ivan Beneš 

Tajemnictví

Jiří Bendl (ÚV)

Členky a členové výboru

Václav Bartuška (MZV), Jiří Beranovský (EkoWAT), Vladislav Bízek, Jana Cicmanová (Energy Cities), Filip Černoch (MU Brno), Dana Drábová (SÚJB), Pavel Dudek (MPSV), Josef Fiřt (EuroEnergy), Jiří Gavor (ENA), František Hrdlička (ČVUT), Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE), Jiří Karásek (SEVEn), Martin Kloz (Úřad vlády), Jaroslav Knápek (ČVUT FEL), Jaroslav Klusák (Energetický manažer, Litoměřice), Jiří Koželouh (Hnutí Duha), Jiří Krátký (Jeseník), Aleš Laciok (TPUE), Jan Motlík (ČSVTS, A OZE), Antonín Panák (Ernst and Young), Irena Plocková (ČPRUR), Edvard Sequens (Calla), Vladimír Sochor (MPO), Jiří Spitz (ENVIROS s.r.o.), Miroslav Šafařík (PORSENNA o.p.s.), Vladimír Špidla (Úřad vlády), Milan Ščasný (UK COŽP), Václav Trejbal (Svaz průmyslu a dopravy), Vladimír Vlk, Václav Zemek (PSP ČR) 

Pracovní skupiny 

 1. Energetická efektivnost, vedoucí: Irena Plocková 
 2. Obnovitelné zdroje energie, vedoucí: Štěpán Chalupa (Komora OZE a ČSVE)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty