Členové Vládní dislokační komise

Předsedkyně

foto není k dispozici

Mgr. Tünde Bartha
pověřena řízením Úřadu vlády ČR

Místopředseda

Mgr. Zdeňka Kábrtová

náměstkyně Sekce ekonomická a správní

Členové

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

státní tajemnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
zdenka.pikesova@mmr.cz

Ing. Miroslav Konopecký

ředitel odboru správy majetku
Ministerstvo vnitra
osm@mvcr.cz

Ing. Martina Setzerová

ředitelka odboru provozního
Ministerstvo životního prostředí
martina.setzerova@mzp.cz

Ing. Zbyněk Spousta

náměstek pro řízení sekce provozní a právní
Ministerstvo spravedlnosti
zspousta@msp.justice.cz

JUDr. Monika Vláčilová

ředitelka odboru Náhradové agendy
Ministerstvo financí
monika.vlacilova@mfcr.cz

Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní
Ministerstvo zahraničních věcí
tomas.kryl@mzv.cz

Ing. Zdeněk Žďárský

zástupce ředitele Odboru programového financování a statistiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
zdenek.zdarsky@mpsv.cz

Mgr. Eva Vondráčková

ředitelka Odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
eva.vondrackova@msmt.cz

Martin Martínek, M.A.

ředitel Odboru hospodářského
Ministerstvo kultury
martin.martinek@mkcr.cz

Mgr. Bc. Filip Říha

náměstek pro řízení Sekce právní a investiční
Ministerstvo obrany ČR
rihafl@army.cz

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel Odboru vnitřní správy Ministerstvo zemědělství pavel.brokes@mze.cz

Mgr. Irena Culková Tvarohová

vedoucí Oddělení správy majetku Ministerstva dopravy Ministerstvo dopravy irena.culkova@mdcr.cz

Ing. Petr Leibl

ředitel odboru Strategických investic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
petr.leibl@uzsvm.cz

Ing. Jan Benátský

ředitel Odboru hospodářské správy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
benatsky@mpo.cz

Ing. Jan Michálek

ředitel Odboru přímo řízených organizací
Ministerstvo zdravotnictví
jan.michalek@mzcr.cz

Stálý host

Ing. Iveta Pekárková

ředitelka Odboru služeb
Magistrát hlavního města Prahy
iveta.pekarkova@praha.eu