Členové Vládní dislokační komise

Předsedkyně

foto není k dispozici

Mgr. et Bc. Jana Kotalíková
vedoucí Úřadu vlády ČR

Místopředseda

Mgr. Ing. Filip Minář

náměstek pro řízení Sekce pro právo a ekonomiku

Členové

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

státní tajemnice
Ministerstvo pro místní rozvoj
zdenka.pikesova@mmr.cz

Ing. Miroslav Konopecký

ředitel odboru správy majetku
Ministerstvo vnitra
osm@mvcr.cz

Ing. Martina Setzerová

ředitelka odboru provozního
Ministerstvo životního prostředí
martina.setzerova@mzp.cz

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

náměstek pro řízení Sekce ekonomické a správní
Ministerstvo spravedlnosti
rdanhel@msp.justice.cz

JUDr. Monika Vláčilová

ředitelka odboru Náhradové agendy
Ministerstvo financí
monika.vlacilova@mfcr.cz

Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní
Ministerstvo zahraničních věcí
tomas.kryl@mzv.cz

Mgr. Kristýna Bálková

ředitelka Odboru programového financování a statistiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
kristyna.balkova@mpsv.cz

Mgr. Eva Vondráčková

ředitelka Odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
eva.vondrackova@msmt.cz

Martin Martínek, M.A.

ředitel Odboru hospodářského
Ministerstvo kultury
martin.martinek@mkcr.cz

Mgr. Bc. Filip Říha

náměstek pro řízení Sekce právní a investiční
Ministerstvo obrany ČR
rihafl@army.cz

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel Odboru vnitřní správy Ministerstvo zemědělství pavel.brokes@mze.cz

Mgr. Irena Culková Tvarohová

vedoucí Oddělení správy majetku Ministerstva dopravy Ministerstvo dopravy irena.culkova@mdcr.cz

Ing. Radek Ležatka

náměstek pro Ekonomiku a investice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
radek.lezatka@uzsvm.cz

Ing. Jan Benátský

ředitel Odboru hospodářské správy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
benatsky@mpo.cz

Ing. Jan Michálek

ředitel Odboru přímo řízených organizací
Ministerstvo zdravotnictví
jan.michalek@mzcr.cz