Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. 10. 2022 14:37

Den Organizace spojených národů

Den Organizace spojených národů je připomínán ke dni výročí přijetí Charty OSN - zakládajícího statutu této mezinárodní organizace, která vstoupila v platnost dne 24. října 1945. Tento den by měl být dle Valného shromáždění OSN znovupotvrzením základních principů a cílů Charty, oceněním společného úsilí a nadějí pro lepší a udržitelnou budoucnost.

Nejvýznamnějším dokumentem OSN týkajícím se práv osob se zdravotním postižením je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006 a v platnost vstoupila 3. května 2008. Česká republika Úmluvu ratifikovala 28. října 2009.

Úmluva je založena na obecných zásadách, jako je respekt k lidské důstojnosti a nezávislosti, zákaz diskriminace, plné zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti, rovnost příležitostí, přístupnost či rovnost žen a mužů. Ve svých 50 článcích identifikuje oblasti, v nichž mají být provedeny úpravy pro osoby se zdravotním postižením k jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti. Důležité je vytvářet podmínky k zajištění nezávislého způsobu života a osobní mobility, a to především prostřednictvím odstraňování bariér v budovách, veřejném prostoru a v dopravě. Nezbytná je také přístupnost informací, inkluzivní vzdělávání, dostupnost odpovídající zdravotní péče, zaměstnávání a mnoho dalších oblastí, ve kterých má být zaručen rovný přístup osob se zdravotním postižením. 

Hlavním dokumentem po implementaci Úmluvy v České republice je Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který je vydáván vždy na období pěti let. Aktuální Národní plán je platný pro období 2021-2025.

Zároveň s textem Úmluvy byl Valným shromáždění OSN přijat i text Opčního protokolu k Úmluvě (dále jen „Opční protokol“), který Česká republika ratifikovala 23. září 2021.

Opční protokol umožňuje smluvním státům Úmluvy uznat pravomoc Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy.

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením je kontrolním mechanismem  dle článku 34 Úmluvy. Výbor má 18 členů a je složený z odborníků na problematiku osob se zdravotním postižením, kteří jsou voleni ze seznamu osob nominovaných státy na čtyřleté funkční období s možností jednoho znovuzvolení.

Pro účely případné nominace kandidáta do Výboru za Českou republiku přijal Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením na svém zasedání dne 27. října 2021 pravidla obsahující přesný postup celého nominačního procesu.

Mezi nejdůležitější úkoly Výboru patří sledování naplňování Úmluvy jednotlivými smluvními stranami a vydávání návrhů a doporučení. Za účelem sjednocení výkladu Úmluvy Výbor dále vydává i obecné komentáře k jednotlivým článkům Úmluvy týkající se např. rovnosti před zákonem, přístupnosti, žen a dívek se zdravotním postižením či práva na inkluzivní vzdělání.

Poslední 8. komentář Výboru byl vydán 9. září 2022. Zabývá se článkem 27 Úmluvy: Práce a zaměstnávání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter