Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

11. 11. 2022 14:28

Dne 13. listopadu si připomínáme Mezinárodní den nevidomých

Mezinárodní den nevidomých je připomínán 13. listopadu, na výročí narození zakladatele historicky první školy pro nevidomé v Paříži, Valentina Haüy (1745–1822). Absolventem této školy byl také Louis Braille, tvůrce celosvětově známého a využívaného bodového písma pro nevidomé. Smyslem tohoto dne je zejména šíření osvěty zaměřené na specifika života nevidomých, možnostmi jejich podpory a pomoci.

S rozvojem moderních technologií a technického pokroku se svět stává pro nevidomé každým dnem přístupnější. Právě přístupné prostředí v nejširším slova smyslu je základním atributem jejich samostatného a nezávislého života. Je tak potřeba dbát nejen na odstraňování fyzických bariér, ale také těch informačních včetně odstraňování předsudků a stereotypů, které stále ve společnosti přetrvávají.

Odstraňování architektonických bariér, které bylo tématem dřívějšího článku, není samo o sobě zárukou bezpečného a samostatného pohybu nevidomých v prostoru. S odkazem na Valentina Haüy je vhodné zmínit potřebné vzdělávání nevidomých v prostorové orientaci, v rámci kterého si osvojí nejen potřebné znalosti související s pohybem s bílou holí a zásady bezpečného využívání prostoru (např. způsob ukládání věcí), ale i mnoho dalších praktických dovedností.

Významnou roli hrají také dostupné kompenzační pomůcky. Kromě bílé hole je v současné době téměř nezbytným pomocníkem, zejména ve městech, vysílačka pro nevidomé (tzv. VPN), která se používá ke spuštění akustické signalizace upozorňující např. na vstupy do budov, číslo linky dopravního prostředku či směr jízdy eskalátoru. K dispozici je však řada dalších pomůcek usnadňujících každodenní život nevidomých, od speciálního softwaru, braillských řádků či pomůcek pro psaní Braillova písma, až po drobné pomůcky denní potřeby, např. indikátor hladiny ve skleničce, indikátor barev, rozlišovač bankovek nebo hmatové hodinky.

Pomoc nevidomému

I když nevidomý dosáhne maximální možné míry nezávislosti a samostatnosti, v komplikovaných a nebezpečných situacích ve veřejném prostoru je zpravidla vhodné mu pomoc nabídnout. Pokud je tedy zjevné, že si nevidomý v daném prostoru není jistý, např. hledá kolem sebe bílou holí, či mu hrozí bezprostřední nebezpeční (míří před rozjetou tramvaj, k neoznačenému výkopu apod.), pak pomoc nevidomému nabídneme, případně ho na hrozící nebezpečí jasným a přesným sdělením upozorníme.

V případě, že nevidomému na ulici chcete pomoci, je vhodné dodržet několik základních pravidel, které zaručí, že bude tato pomoc efektivní a nevystaví nevidomého další rizikové situaci. Nejprve je vhodné nevidomého oslovit a pomoc nabídnout, ne vždy je totiž pomoc skutečně potřebná. V případě souhlasu nabídneme nevidomému rámě, přičemž průvodce (ten, kdo doprovází nevidomého) a nevidomý jdou vedle sebe, nevidomý vždy cca půl kroku za průvodcem. S nevidomým tedy bez jeho souhlasu nemanipulujeme, nikam ho nepostrkujeme a nedotýkáme se bílé hole. Při komunikaci je také vhodné danou situaci přesně slovně popsat.

Přístupnost informací a služeb

Vedle fyzických bariér čelí nevidomí také bariérám informačním. Přístupnost informací včetně informací v dopravě, televizního a rozhlasového vysílání či internetových stránek a mobilních aplikací upravují legislativní i nelegislativní dokumenty na národní i mezinárodní úrovni.

Řadu opatření pro zajištění přístupných informací a veřejných služeb obsahuje zejména  Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

Zabývá se nejen tématem přístupnosti informací a služeb veřejné správy v souvislosti s elektronizací a rozvojem služeb eGovernmentu, metodickou podporou k povinnosti zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací či přístupností vydávávaných dokumentů, ale také např. vzděláváním zaměstnanců státní správy v tématech zdravotního postižení.

Z oblasti služeb obsahuje např. opatření týkající se zpřesnění a navýšení povinnosti opatřování televizních pořadů audiopopisem, rozšiřování nabídky zvukových knih či zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter