Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

6. 2. 2020 14:11

Dne 31. ledna 2020 se uskutečnilo jednání se zástupci Ministerstva dopravy týkající se problematiky práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Jednání se uskutečnilo za účelem vyjasnění a správné aplikace článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zvláště pak upřesnění pravidel odmítnutí a vyloučení osoby se zdravotním postižením z přepravy a řešení problematiky odmítání přepravců přepravovat osobu se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P, bez doprovodu průvodce.

Zástupce Ministerstva dopravy uvedl, že držení průkazů ZTP/P rozhodně není důvodem k vyloučení osob z přepravy, jedná se o falešné informace mezi řidiči, měla by být uskutečněna širší diskuse ke konkrétním případům, výstupy by měly být písemně shrnuty a zpracovány jako doporučení pro dopravní společnosti, aby se tím dále zabývaly.

Dále byl diskutován problematický fakt, že posouzení zdravotního stavu přepravovaného člověka se zdravotním postižením je na samotném řidiči, který má právo rozhodnout o jeho nástupu, případně ho odmítne přepravit. Případy špatné praxe je potřeba monitorovat a řešit je přímo s dopravcem, důležitá jsou kvalitní školení řidičů.

Výkladové obtíže jsou zejména u odstavce 1 písm. b) článku 10, který umožňuje vyloučení osoby se zdravotním postižením z přepravy, pokud konstrukce vozidla nebo infrastruktury včetně zastávek a terminálů fyzicky neumožňuje nástup, výstup nebo přepravu bezpečným způsobem. Je potřeba jasně definovat, v jakých situacích může vyloučení z přepravy z důvodu špatného technického stavu zastávek nastat, nelze se do nekonečna vymlouvat na to, že zastávka je ve špatném stavu, dopravce by to měl řešit s obcí tak, aby byla zastávka uvedena do přístupného stavu.

Cílem Ministerstva dopravy do budoucna je zdokonalit celostátní systém autobusové dopravy, vytvořit veřejně dostupný registr zastávek, kde by byla vymezena přístupnost každé zastávky.

Ministerstvo dopravy bylo požádáno, aby s dopravci tuto problematiku přepravy osob se zdravotním postižením projednalo. Bylo by vhodné vydat závazné stanovisko, které by bylo dostupné na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Na základě uskutečněného jednání byl ředitelem odboru veřejné dopravy odeslán dopis pro dopravce s informací, jak mají postupovat při nástupu cestujících, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P. Dopis je dostupný v připojených dokumentech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter