Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

26. 11. 2019 12:54

Zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Dne 26. listopadu 2019 se uskutečnilo šestnácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Hlavním tématem jednání bylo projednávání přípravy Souhrnné zprávy o stavu přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně jsou zapracovávány poslední připomínky. Do konce roku by měl být hotový také stručný souhrn této zprávy.

Jedním z bodů jednání byla spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci. Odborná skupina na svých dřívějších jednáních projednávala problémy s překlady českých technických norem, které nedodržovaly terminologii týkající se přístupnosti. Překlady vypracovávají externí subjekty. Problematický překlad normy Accessibility terms se stále řeší. Je třeba především sjednotit českou terminologii, nezavádět nové pojmy, pokud existují zavedené výrazy.

Zazněla pravidelná informace o směrnici EAA. Stále je řešen kompetenční spor nad transpozicí této směrnice mezi MPO a MPSV.

MV pracuje na metodice, jak zajistit přístupnost webových stránek a internetových aplikací. Probíhají akreditovaná vzdělávání na toto téma.

Oblast vzdělávání v rámci governance accessibility bude obsahem nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Dále byl projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novely se vztahují k transpozici evropských směrnic v rámci 4. technického balíčku (technická část), v rámci kterého se neřeší přeprava cestujících. Z tohoto důvodu není v těchto novelách nijak řešena přístupnost osobní dopravy. Tato novela přenáší odpovědnost na EU tak, aby došlo ke sjednocení v rámci členských států EU. Technické požadavky týkající se dopravy lidí s poruchou orientace nejsou však v evropských předpisech řešeny dobře. Zástupce MD sdělil, že ke zhoršení přístupnosti dopravy by dojít nemělo.

Zazněla také opětovně informace o řešení problematiky elektrických skútrů. MD připraví metodický materiál, který se bude této oblasti věnovat. Dalším krokem bude spolupráce s MPO, aby výrobci těchto prostředků uváděli pravdivé informace o tom, jaké požadavky jsou kladeny na jejich řidiče apod.

Na závěr zazněla informace o problémech držitelů průkazu ZTP/P s umožněním osobní dopravy, pokud s sebou nemají doprovod. Stanovisko MD je, že základním pravidlem je, že držitel průkazu ZTP/P, nemůže být vyloučen z přepravy z důvodu absence průvodce; v případě, že se požadovaná jízda se týká zastávek, které nejsou bezbariérové (např. nezpevněné), je možné požadovat doprovod nebo cestujícímu dopravu neumožnit, a to z důvodu možného ohrožení zdraví. Výklad MD je v rozporu s antidiskriminačním zákonem. Mít průvodce je právo, ale nikoli povinnost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter