Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

27. 1. 2021 19:49

Zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Dne 26. ledna 2021 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Jedním z bodů jednání byla pravidelná informace o směrnici EAA. Došlo k vyřešení kompetenčního sporu nad transpozicí této směrnice, gestorem se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na jednání zazněla informace o stavu monitorování přístupnosti webových stránek a aplikací. Ministerstvo vnitra provedlo v roce 2020 151 kontrol přístupnosti internetových stránek, některé subjekty nemají validní prohlášení o přístupnosti, dále nejsou plněny např. požadavky na kontrast, čitelnost dokumentů pro osoby se zrakovým postižením apod.

Opětovně byla řešena problematika elektrických vozítek, není problém v zákonné úpravě, ale při označování výrobků, problémem je i klamavá reklama a špatná informovanost spotřebitelů. K tomuto tématu proběhlo na MPO separátní jednání, na kterém byly stanoveny konkrétní úkoly.

Dále byl projednáván systém jednotného jízdného a jeho přístupnost, jednotná jízdenka má webovou i mobilní aplikaci, probíhá spolupráce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Centra dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy, ne všechny prvky jsou pro osoby se zrakovým postižením plně funkční, ale problémy jsou řešeny.

Členky a členové odborné skupiny budou seznámeni s úkoly nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025, které se týkají přístupnosti.

Dalším tématem jednání byl koronavirus a jeho dopad na osoby se zdravotním postižením. V současnosti je řešena přístupnost centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19, vzhledem k tomu, že systém musel být uveden do provozu rychle, nebylo možné vyhodnotit přístupnost systému před jeho spuštěním. Z hlediska informační kampaně je usilováno o její maximální přístupnost včetně internetových stránek koronavirus.mzcr.cz. Byl vznesen požadavek, aby videa byla nejen titulkována, ale aby byla i tlumočena do českého znakového jazyka a aby byla na internetových stránkách obsažena i čitelná vrstva. Řešen byl i systém očkování osob se zdravotním postižením v domácím prostředí, v omezené formě je toto umožněno, je však preferováno provedení očkování v očkovacím místě.

Následně se odborná skupina zabývala systémem elektronických dálničních známek a dopady na držitele průkazů ZTP a ZTP/P, od roku 2022 by si měl držitel průkazu zaregistrovat jednu SPZ na celý rok, řada osob se zdravotním postižením však nepoužívá k přepravě pouze jeden automobil, museli by si tedy zakoupit dálniční známku na kratší období. Podmínky osvobození dosud nejsou jasně definovány, probíhá diskuze, jakým způsobem by měl být předmětný zákon upraven. Pro držitele průkazů nevyplývá v současné době žádná konkrétní povinnost, pouze při kontrole musí průkaz předložit. Řešení by mělo zohlednit možnost přepravy více automobily.

Na závěr byla projednávána spisová služba veřejné správy a její přístupnost pro osoby se zrakovým postižením. Problém se týká nepřístupných digitálních dokumentů, které jsou zasílány orgány státní správy a které nejsou čitelné pro hlasový výstup. K tomuto bodu byl stanoven úkol vypracovat dokument týkající se problematiky přístupnosti spisové služby a požadavků na přístupné dokumenty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter