Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

22. 1. 2020 12:12

Zástupci a zástupkyně krajů se sešli na jednání Odborné skupiny pro regionální rozvoj

Dne 16. ledna 2020 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

V rámci prvního bodu jednání zástupci Ministerstva vnitra a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy představili evropské projekty EUNAD a EUNAD IP - Asistence lidem s disabilitou při katastrofách. První projekt EUNAD se zaměřoval na lidi se zrakovým či sluchovým postižením, následný projekt EUNAD IP implementuje výsledky projektu EUNAD a zaměřuje se na novou cílovou skupinu lidí s mentálním a motorickým postižením. Cílem je zlepšit praxi při poskytování psychosociální asistence lidem s postižením při katastrofách, zejména zlepšit postupy příslušníků integrovaného záchranného systému (policisté, hasiči a zdravotníci), poskytnout hlavní vodítka pro účinnou podporu těchto osob a posilovat odolnost komunit a lidí s disabilitou.

V druhém bodu zástupkyně Ministerstva vnitra prezentovaly metodiku „Easy to read“ (ETR), která popisuje, jak psát texty a informační materiály srozumitelně a zjednodušeným jazykem tak, aby byly informace poskytované veřejnými subjekty přístupné lidem se zdravotním postižením, seniorům i cizincům. Metodika vznikla na základě plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.

Obsahem třetího bodu jednání byla realizace reformy psychiatrické péče v jednotlivých krajích, zkušenosti se zaváděním služeb Center duševního zdraví (dále jen „CDZ“) a dostupnost navazujících sociálních služeb. Jako problematické se jeví zejména následné financování CDZ, která byla doposud často zřizována v rámci pilotních projektů a financována z evropských dotací. Dalším problémem je nedostatek zdravotnických pracovníků.

Ve čtvrtém bodu bylo projednáváno zajištění dostupných sociálních služeb pro lidi s poruchou autistického spektra. Zástupce Středočeského kraje představil řešení této oblasti ve svém kraji, problémem je zvláště špatná dostupnost pobytových služeb. Členové a členky skupiny zaslali k tomuto tématu přehled jednotlivých typů služeb (denní stacionáře, týdenní stacionáře, odlehčovací služby, kapacity v jiných zařízeních) a aktuální počty kapacit klientů.

Pátý bod programu jednání byl zaměřen na vytváření analýz přístupnosti nemocnic a plánů jejich zpřístupňování, ke kterým kraje motivuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Co se týče velkých nemocnic, jejich přístupnost pro lidi se zdravotním postižením je víceméně dobrá, problematická jsou zdravotnická zařízení v menších obcích, která jsou umístěna v bariérových budovách omezujících přístupnost pacientů s omezenou schopností pohybu a orientace. Kraje také nemohou uložit bezbariérovou přístupnost zdravotnickým zařízením, která mají jiné zřizovatele, než je dotyčný kraj, případně se jedná o soukromé subjekty.

V šestém bodu byli zástupci krajů seznámeni s přípravou nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, který má být předložen k projednání vládě ČR do konce června 2020.

V posledním bodu informoval zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR o vzniku nové mobilní aplikace pro chytré telefony „Euroklíčenka“, která je k dispozici k volnému stažení. Aplikace uživatele navede k bezbariérovým toaletám, výtahům nebo přebalovacím pultům, které jsou opatřeny Eurozámkem a jsou dostupné pomocí Euroklíčů. Ty mají k dispozici lidé se zdravotním postižením, rodiče s dětmi do tří let věku, případně senioři.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter