Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

11. 8. 2020 14:35

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019

Vláda schválila na svém zasedání 13. července 2020 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Ze 126 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2019, bylo splněno nebo průběžně plněno 116 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 10 opatření.

Nesplněno bylo například opatření ukládající zpřístupnit konsolidovaná znění právních předpisů osobám se zrakovým postižením realizací projektu eSbírka/eLegislativa, opatření ukládající vytvořit meziresortní systém kontroly psychiatrické péče, opatření, které ukládá vytvořit standardy činnosti školských poradenských zařízení pro žáky se zdravotním postižením, a opatření ukládající legislativně ošetřit právo osoby závislé na péči jiné osoby, aby pečující osoba mohla poskytovat péči při pobytu klienta ve zdravotnickém zařízení.

U opatření týkajícího se zákona o veřejném opatrovnictví nejsou doposud dořešeny gesční kompetence. Dále nedošlo ke konsenzu se zainteresovanými subjekty na obsahu a způsobu řešení opatření ukládajícího vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování. Obě tato nesplněná opatření byla přenesena do nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025.

Mezi splněné úkoly patří například vytvoření plánu bezbariérového zpřístupňování zdravotnických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vytvoření a implementace regulačního rámce a metodiky pro přístupnost dokumentů veřejné správy, sjednocení metodického, organizačního a personálního zajištění vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením, schválení Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030 a realizace dalšího výběrového šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter