Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

15. 7. 2022 19:28

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2021

Vláda projednala na svém zasedání dne 29. června 2022 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2021.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Ministerstva a další instituce byly požádány o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31. prosince 2021. Z došlých zpráv byla zpracována souhrnná zpráva. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "VVOZP") ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která je poradním orgánem VVOZP.

Ze 122 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2021, bylo splněno nebo průběžně plněno 100 opatření, částečně plněna byla 4 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 18 opatření.

Z celkového zhodnocení plnění opatření Národního plánu za rok 2021 vyplývá, že i přes komplikovanou situaci způsobenou pandemií COVID-19 se podařilo dosáhnout řady důležitých kroků vedoucích ke zlepšení integrace osob se zdravotním postižením a přístupnosti v dílčích oblastech.

I když se některá opatření Národního plánu s termínem plnění v roce 2021 splnit nepodařilo, je nezbytné vyzdvihnout, že jednotlivé resorty přistupují k problematice osob se zdravotním postižením s vysokou mírou odpovědnosti, což dokládá zejména vysoký podíl plněných průběžných opatření.

Je zároveň potřebné v těchto snahách pokračovat i nadále a klást důraz také na to, aby bylo co nejvíce opatření plněno ve stanovených termínech. Jen tak je možné zajistit efektivní a kontinuální zlepšování života osob se zdravotním postižením a míru jejich integrace do společnosti.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter