Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 11. 2019 14:11

Zasedání 6. listopadu 2019

Dne 6. listopadu 2019 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“).

Kontrola plnění úkolů

Na minulém jednání Výboru bylo přijato usnesení, kterým Výbor požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby byl i v následujících letech zachován dotační  program „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“, a to minimálně v objemu finančních prostředků vynaložených na tento program v roce 2019. Zástupkyně MMR informovala, že dotační řízení tohoto programu bude vyhlášeno v listopadu.

Dále v rámci tohoto bodu Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o splnění usnesení, kterým Výbor doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí a vládě projednat a podpořit novelu zákona o zaměstnanosti, která obsahuje přiměřenou valorizaci příspěvku dle § 78a, v závislosti na zvýšení minimální mzdy. Tato novela je nyní projednávána Poslaneckou sněmovnou.

 

Informace o plnění Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Usnesení vlády ze dne 4. února 2019 č. 101 o zprávě o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu ukládá splnit částečně splněné úkoly do 30. června 2019 a nesplněné úkoly do 31. prosince 2019. Protože některé úkoly zůstaly nesplněny, požádal Výbor Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně splnily ty úkoly, které měly být splněny, a aby postupovaly v plnění úkolů tak, aby byl dodržen druhý termín.

 

Výsledky dotačního řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019

V září loňského roku vyhlásil Úřad vlády dotační řízení tohoto programu. Členové a členky Výboru byli proto informováni s jeho výsledky.

 

Informace o provedené analýze financování sociálních služeb a přípravě novely zákona o sociálních službách

Téma financování sociálních služeb, způsobu jejich podpory a kvality jejich poskytování je velmi důležité. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo analýzu financování sociálních služeb, není však dokončeno vypořádávání připomínek, její výsledky proto nebyly ještě představeny. Novela zákona o sociálních službách je stále ve fázi příprav, v prosinci by však měla být předložena vládě, jak informovalo ministerstvo.

 

Informace o realizaci monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením veřejnou ochránkyní práv

Od roku 2018 zastává ombudsmanka funkci monitorovacího orgánu pro naplňování Úmluvy. Informovala proto o tom, jak tuto funkci vykonává, o práci svého poradního orgánů a proběhlých šetřeních, které se týkaly lidí se zdravotním postižením.

 

Metodika Easy-to-read

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020 obsahuje úkol vypracovat metodiku pro tvorbu informačních materiálů a textů veřejné správy přístupných ve snadno čitelné a srozumitelné formě nejen pro osoby se sníženou schopností vnímání informací. Ministerstvo vnitra proto informovalo o tom, jak tento úkol splnilo. Výbor doporučil všem ministerstvům a dalším orgánům veřejné správy se seznámit s Metodickým postupem pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby vyžadující zvláštní přístup a tuto metodiku v praxi využívat, dále pak požádal Ministerstvo vnitra o zajištění implementace této metodiky, a to prostřednictvím zřízení pracovní skupiny.

 

Úhrada zdravotnických prostředků

Dosud byly zdravotnické prostředky tzv. „bílého programu“ hrazeny ze zdravotního pojištění. S ohledem na novou evropskou legislativu a problém s doklady, které mají distributoři doložit zdravotním pojišťovnám, je hrazení této skupiny výrobků problematické. Výbor proto požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo financování zdravotnických prostředků tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění do doby, než bude nalezen jiný mechanismus úhrady těchto prostředků. Dále požádal Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby společně hledaly cestu, jak zajistit financování prostředků, které jsou na pomezí zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění a kompenzačních pomůcek hrazených ze sociálních dávek.

 

Zvýšení příspěvku na péči

Tento příspěvek se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Navržené usnesení k tomuto bodu však nebylo přijato.

 

Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví 

Tento dotační program byl určen na podporu neziskových organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch lidí se zdravotním postižením, a byl důležitým nástrojem pro naplňování Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že se finanční prostředky na tento program postupně stále snižují a že došlo k jeho sloučení s jiným dotační program, Výbor požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby zachovalo podporované priority a aktivity původního dotačního programu Program grantové podpory v rámci aktuálního sloučeného dotačního programu Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, s vyčleněnými finančními prostředky min. ve výši 60 mil. Kč na rok.

 

Výběrové šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením v roce 2018

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zavazuje smluvní státy, aby sbíraly statistická data, která jim umožní formulovat a provádět politiky zaměřené na plnění závazků této Úmluvy. Tento úkol je obsažen také v Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 až 2020. Český statistický úřad informoval o výsledcích šetření a způsobu získání dat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty