Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

6. 6. 2017 8:46

Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb se věnovala volbám

Dne 30. května 2017 se uskutečnilo čtvrté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Hlavním tématem jednání byla přístupnost voleb. Pro lidi s tělesným postižením je problémem především přístupnost volebních místností, přičemž není zákonem stanoveno, že volební místnost musí být bezbariérová. Řešitelné to však je prostřednictvím mobilní volební schránky. V případě lidí se zrakovým postižením je zásadním přístupnost volebních materiálů. Volební lístky nejsou dostupné elektronicky. Odborná skupina také doporučuje zrevidovat jejich vizuální podobu. Akt volení by pro tyto osoby významně usnadnilo zavedení elektronických voleb. Pro lidi se sluchovým postižením je důležitá dostupnost materiálů v písemné podobně, což zajištěno je. Neřešena je však situace lidí prelingválně neslyšících, pro které je mateřským jazykem český znakový jazyk. Lidé s mentálním postižením mohou využít asistence při výkonu volebního práva. Ve spolupráci s VVZPO se bude pracovat na převádění volebních materiálů do snadno srozumitelné formy. Problémem zůstává oblast volebního práva pro lidi s omezenou svéprávností, kterým bylo toto volební právo omezeno. Jedním z úkolů Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015­ až 2020 je vypracovat analýzu proveditelnosti odstranění překážky výkonu volebního práva osob se zdravotním postižením z důvodu omezení jejich svéprávnosti v návaznosti na zahraniční zkušenosti. Toto opatření však nebylo splněno.

V reakci na minulé zasedání, jehož hlavním tématem byla doprava, uvedl zástupce Ministerstva dopravy, jaké kroky ministerstvo chystá pro zajištění lepší přístupnosti dopravy. Bude připravena metodika pro objednavatele služeb veřejné dopravy, která bude obsahovat podmínky pro dopravu lidí se zdravotním postižením. Tato metodika bude součástí již existující metodiky pro regionální objednávky veřejné dopravy. Dále dojde k aktualizaci nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu větší tvrdosti v požadavcích na přístupnost a bezbariérovost.

Zmíněno bylo i téma přístupnosti elektronické evidence tržeb, které bylo řešeno na jednom z minulých zasedání. Zatím nebyl do meziresortního připomínkového řízení předložen návrh nařízení vlády, který by vyjmul osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením z povinnosti elektronické evidence tržeb, dokud nebude celý proces plně přístupný. Odborná skupina proto apeluje na zrychlení procesu předložení návrhu tohoto nařízení, aby nedošlo k situaci, kdy tyto osoby nebudou moci splnit povinnost uloženou zákonem z důvodů, které nejsou schopny ovlivnit. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter