Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

29. 6. 2017 14:08

Odborná skupina pro regionální rozvoj diskutovala k zajištění sociálních služeb v krajích

Dne 22. června 2017 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

V prvním bodu členové a členky skupiny informovali o tom, jak se lidé se zdravotním postižením a jejich organizace podílejí na tvorbě dlouhodobých koncepcí v kraji. Většinou jsou vybraní zástupci členy pracovních skupin, které tyto strategie tvoří, nebo stálých poradních orgánů, které dané dokumenty schvalují. Problematické je, pokud jsou v těchto skupinách zastoupeni pouze poskytovatelé sociálních služeb a ne zástupci organizací lidí se zdravotním postižením.

Druhým projednávaným tématem bylo finanční zajištění sociálních služeb v roce 2017. Diskutovalo se především o navýšení platů pracovníků v sociálních službách a jejich nedostatku. Dalším velkým tématem byl vznik soukromých velkokapacitních pobytových sociálních zařízení. Prioritou by však měla být podpora terénních a ambulantních služeb.

Třetí téma bylo věnováno dopravě v závazku veřejné služby, a to autobusové i železniční. V blízké době dojde ve většině krajů k vyhlášení výběrových řízení na nové dopravce. Je důležité, aby byla zajištěna bezbariérová doprava.

V dalším bodu bylo diskutováno téma vzdělávacích akcí pro lidi se zdravotním postižením. Zájem je především o témata spojená se specifickými cílovými skupinami, opatrovnictvím a o semináře či kurzy pro pečující osoby.

Pátý bod byl věnován diskusi na téma spolupráce krajů s Ministerstvem zdravotnictví na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče.

V rámci šestého bodu se probírala metodika mapování bezbariérovosti staveb, jejíž vypracování má Ministerstvo pro místní rozvoj uloženo Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Toto téma by mělo být řešeno systémově a měla by být k dispozici oficiální jednotná metodika. Dále by bylo vhodné, kdyby se data soustřeďovala na jednom portálu pro celou ČR.

V posledním bodu sekretariát VVZPO informoval členy a členky skupiny o dvou materiálech, které připravil pro jednání vlády. Jednalo se o Zprávu o plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením za rok 2016 a Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter