Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

26. 2. 2019 14:19

Odborná skupina zpracovává přehled stavu přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb

Dne 26. února 2019 se uskutečnilo třinácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Hlavním tématem jednání byla příprava souhrnného dokumentu ke stavu naplňování principů governance accessibility. Poznatky z tohoto dokumentu budou využity k tvorbě nového národního plánu pro osoby se zdravotním postižením. Materiál bude také projednán na jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Materiál je stále ještě otevřen připomínkám, a to především ze strany organizací zastupujících lidi se zdravotním postižením. 

Ministerstvo dopravy informovalo o návrhu dalšího postupu k nařízení vlády č. 63/2011 Sb. po roce 2020. Je třeba provést revizi všech právních předpisů týkajících se drážní přepravy a zjistit, zda jsou standardy bezbariérové přepravy závazné, a to především pro kraje, které nyní realizují výběrová řízení na dopravce ve svých krajích.

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. podalo zprávu k zajišťování mobilních bezbariérových WC na kulturních akcích. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nikde není zakotvena povinnost krajských hygienických stanic kontrolovat hygienická zařízení na kulturních akcích. Ministerstvo kultury sdělilo, že zajištění bezbariérového WC nelze pořadatelům nařídit, je možné jim to ale doporučit. V rámci dotačního řízení by bylo možné uvést jako doporučení do výzev zajištění bezbariérového WC. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je zavést povinnost procentuálního počtu bezbariérových mobilních WC na kulturních akcích v rámci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo jeho prováděcích předpisů. Dále je třeba zjistit, zda se na mobilní WC nevztahuje bezbariérová vyhláška.

Dalším bodem programu byla problematika obecné povinnosti přístupnosti v § 93 zákona o zadávání veřejných zakázek. Bude vypracováno metodické stanovisko MMR, které se týká této problematiky. Budou zde uvedeny i příklady a na jaké všechny podmínky dbát.

Ministerstvo vnitra vypracovalo ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením metodiku easy-to-read pro veřejnou správu. V souvislosti s tím byly vypracovány čtyři vzorové karty easy-to-read informací. Budou zahájeny i vzdělávací aktivity pro úředníky.

Zazněla pravidelná informace o projednávání směrnice EAA. Probíhá korekce anglického i českého textu směrnice EAA. Musí se uskutečnit ještě několik kroků v rámci schvalovacího procesu, publikování schválné směrnice je plánováno na pozdní jaro 2019. Až bude směrnice schválená, bude ČR vyzvána k její transpozici do českého právního řádu. MPO odmítne gesci nad transpozicí. 

Vzdělávání v rámci governance accessibility bude organizovat odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra. Pracuje se na dokumentu, který by popsal aktuální stav, připravuje se také osnova vzdělávání. Osvětové kurzy by se měly zaměřit na politiku přístupnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter