Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

27. 4. 2017 10:51

Seminář Reforma péče o duševní zdraví

Dne 26. dubna 2017 se uskutečnil seminář Reforma péče o duševní zdraví – Uskutečněné kroky a nejbližší cíle pořádaný Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychiatrickou společností.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se průběhem reformy psychiatrické péče zabývá od počátku vzniku její strategie, která byla schválena v roce 2013. Přinejmenším každý rok je na zasedání Výboru prezentována Ministerstvem zdravotnictví zpráva o postupu prací. Aby mohlo být toto téma zevrubně a detailněji probráno a mohli být pozváni všichni hosté, kteří by měli mít možnost se k tomuto tématu vyjádřit, byl uspořádán samostatný seminář na téma reformy péče o duševní zdraví. Pozvány byly především organizace zastupující lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří by se na realizaci reformy měli podílet.

Výbor vítá, že práce na reformě postupují a začínají se objevovat první konkrétní výsledky. Většina systémových změn však musí být teprve provedena. Jedním z největších rizik realizace reformy je ztráta politické podpory. Výbor se proto tomuto tématu bude opět věnovat na svém příštím zasedání, aby vyjádřil podporu probíhajícím i plánovaným aktivitám.

Seminář byl věnován především tématům: kvalita poskytované péče, budování regionální sítě péče, nové služby a transformace psychiatrických nemocnic.

 

Kvalita péče

V letošním roce proběhne mapování stávajícího stavu poskytované péče (prostřednictvím dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů), příští rok budou vypracovány standardy kvality péče a obsazeny pozice manažerů péče, v dalších letech budou stanoveny kontroly kvality péče (řešeno bude i to, kdo by měl kontrolu provádět) a systém certifikace. Práce jsou rozloženy do následujících pěti let.

 

Regionální sítě péče

Budou vytvořeny pozice regionálních konzultantů, jejich úkolem bude zajištění spolupráce mezi krajem a Ministerstvem zdravotnictví, zjištění aktuálního stavu sítě a vytvoření plánu regionální sítě péče. Tyto plány by měly být zpracovány během příštího roku, tak aby mohly být zpracovány kraji do střednědobého plánování. V rámci projektů Ministerstva zdravotnictví bude podpořena realizace těchto plánů.

 

Nové služby

  • Centra duševního zdraví pro SMI
  • Centra duševního zdraví pro skupiny s jinou diagnostikou
  • mobilní komunitní týmy
  • ambulance s rozšířenou péčí

 

Transformace psychiatrických nemocnic

V letošním roce budou vznikat transformační týmy, jejichž úkolem je vypracovat transformační plány. Tyto plány budou řešit, jaká péče a komu bude poskytována, prevenci, spolupráci s dalšími službami, rozsah poskytované péče, následnou péči, součástí by měla být také personální strategie, budoucí osud areálu, ekonomická udržitelnost a spolupráce s dalšími subjekty. V dalších letech by tyto transformační plány měly být realizovány. V rámci transformace by měly být využity stávající zdroje, psychiatrické nemocnice by měly spolupracovat se sociálními službami a zapojit se do práce Center duševního zdraví.

 

Dále se diskutovalo i o projektu věnujícímu se destigmatizaci celé oblasti psychiatrické péče. Součástí tohoto projektu budou i jasné návody na destigmatizační aktivity a jejich zavedení do praxe.

Diskutující zástupci Psychiatrické společnosti ČLS JEP zdůraznili důležitost zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním jako rovnocenných partnerů na nejrůznějších úrovních aktivit týkajících se reformy.

Konkrétní informace o reformě lze nalézt na jejích webových stránkách: http://www.reformapsychiatrie.cz/. Česká psychiatrická společnost vydává zpravodaj k reformě – je možné požádat o jeho zasílání na emailu reforma@psychiatrie.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter