Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

31. 7. 2013 10:52

Vláda projednala zprávu o plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Zprávu, která každoročně informuje o naplňování „Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014“, dne 24. července 2013  na jednání vlády předložil předseda vlády Jiří Rusnok, který je předsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ve spolugesci zmocněnkyně vlády pro lidská práva Moniky Šimůnkové, která je výkonnou místopředsedkyní tohoto výboru.

Zpráva vznikla na základě hodnotících zpráv jednotlivých resortů, které vládní zmocněnkyni pro lidská práva informovaly o tom, jak průběžně naplňují úkoly, které jim ukládá pětiletý plán.

„Lze konstatovat, že resorty a instituce přistupují k plnění tohoto plánu odpovědně a uložená opatření se jim převážně daří naplňovat ve stanovených termínech. Z celkových 85 sledovaných opatření bylo v roce 2012 splněno nebo průběžně plněno 76 opatření. Nepodařilo se splnit nebo průběžně plnit 9 opatření,“ shrnuje výsledky plnění Národního plánu v minulém roce Monika Šimůnková.

Významným bodem loňského roku bylo schválení nového občanského zákoníku. Ten zásadním způsobem posiluje práva osob se zdravotním postižením. Nový občanský zákoník ruší institut zbavení způsobilosti k právním úkonům a nahrazuje jej institutem omezení svéprávnosti. Dojde tak k odklonu od stávající koncepce tzv. náhradního rozhodování, kdy za osobu s postižením rozhodoval opatrovník a dotyčná osoba byla v důsledku toho často vyloučena ze života ve společnosti. Nově bude využívána koncepce podpůrného či asistovaného rozhodování, která vychází ze skutečnosti, že každá osoba je schopna se rozhodovat, potřebuje však k tomu větší či menší míru podpory.

Součástí plánu bylo i opatření, které mělo zvýšit zájem žadatelů o svěření dítěte se zdravotním postižením do pěstounské péče a zajištění poradenství pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením. V roce 2012 byl proto novelizován zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Novela obsahuje významné změny pro poskytování náhradní rodinné péče i dávek pěstounské péče. Tyto úpravy by se měly pozitivně projevit i v oblasti náhradní rodinné péče u dětí se zdravotním postižením.

V oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením plán navrhuje uplatňovat princip inkluzivního vzdělávání. V základním a středním stupni vzdělávání je nutné umožnit každému dítěti vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu v místě jeho bydliště. Úkolem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce bylo nově definovat způsoby poskytování speciálně pedagogické podpory v závislosti na hloubce a závažnosti zdravotního postižení. Pro tento účel byly vytvořeny katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se zdravotním postižením. Podle těchto katalogů by žáci se zdravotním postižením neměli být podporováni jen ve vztahu k základní diagnóze, ale především podle míry funkčního omezení. V současné době ministerstvo pracuje na vytvoření katalogu podpůrných opatření, která by navazovala na potřeby uvedené ve stávajícím katalogu

Ministerstvo práce a sociálních věcí v uplynulém roce také dokončilo projekt zaměřený na podporu osob se zdravotním postižením při vstupu, návratu a setrvání na trhu práce. Výstupy projektu by měly být východiskem pro změny systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Návrh na tyto změny má ministerstvo předložit do poloviny příštího roku.

V roce 2012 také Úřad vlády ve spolupráci s VVZPO rozděloval prostředky z dotačního program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Z programu bylo podpořeno 121 projektů předložených 53 občanskými sdruženími zdravotně postižených s celostátní působností v celkové výši 21 600 000 korun.

Vláda dále rozhodla o vypuštění úkolu přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, neboť se mimo jiné domnívá, že je vhodné s ratifikací Opčního protokolu vyčkat do doby, kdy bude známa praxe Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením při výkladu Úmluvy. Tento úkol bude znovu zapracován do nového národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2019, s jehož přípravou se začne v příštím roce.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 byl schválen vládou dne 29. března 2010. Plán obsahově i strukturou vychází ze zásadních témat článků Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009. Národní plán je rozdělen do 18 samostatných kapitol. Každá kapitola vedle citace příslušného článku Úmluvy obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých má být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter