Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 9. 2016 12:16

Zavedení postgraduálního studia Aplikované behaviorální analýzy (ABA) - a výchova nových ABA analytiků

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z principů učení a chování, je propracovanou terapeutickou intervencí, která učí dítě s poruchou autistického spektra modifikovaným vzorcům chování, využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje postupy k eliminaci nebo transformaci chování a projevů nežádoucích.

Efektivita Aplikované behaviorální analýzy v terapii dětí s poruchou autistického spektra je založena na vědeckých důkazech (evidence based).

ABA se začne vyučovat i v ČR
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity získala jako první v ČR akreditaci od mezinárodního výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) k realizaci postgraduálního studia behaviorální analýzy.

Studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je určeno absolventům vysokoškolského studia psychologie a oborů zaměřených na vzdělávání a bude realizováno v kombinované formě v rozsahu 4 semestrů programu celoživotního vzdělávání. Absolventi studia v ČR získají mezinárodně uznávané vzdělání v aplikované behaviorální analýze, které jim po splnění praxe umožňí vykonat atestační zkoušku a získat tak certifikaci behaviorálního analytika.

V letošním a příštím roce bude také zahájeno vzdělávání patnácti českých behaviorálních analytiků v zahraničí. Tito budou následně působit jednak v přímé práci s dětmi s PAS, jednak jako lektoři na Masarykově univerzitě a také supervizoři praxe absolventů studia v ČR.


Splnění další položky z vládního úkolu
Zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.  Opatření obsažená v tomto materiálu mají za cíl zlepšit životní situaci lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, týkají se řady oblastí, jako je například diagnostika, sociální služby, posudková praxe, vzdělávání, zaměstnávání, krizové situace a právě i dostupnost terapií. 

Systematickou prací s dítětem s poruchou autistického spektra metodami aplikované behaviorální analýzy lze zmírnit deficity v oblastech rozvoje. Je proto třeba zavést poskytování ABA terapie v České republice tak, aby naplňovala záruky odborného mezinárodně certifikovaného standardu,“ uvedla Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

TK k zavedení postgraduálního studia aplikované behaviorální analýzy (ABA) - a výchově nových ABA analytiků

Metod aplikované behaviorální analýzy lze využít jak v rámci intenzivní terapie, tak v rámci výuky během školního vyučování, mimoškolních aktivit, intervence v poradenských zařízeních, v rámci sociálních služeb, logopedické intervence apod. Zkušený ABA analytik dokáže pomoci nejen dítěti s poruchou autistického spektra v jeho raném věku, ale také lidem s PAS v  pokročilejším věku.

Aby byla tato terapie poskytována kvalitně, je třeba zajistit, aby naplňovala záruky odborné mezinárodní certifikace behaviorální analytiků. Certifikovanou ABA terapii bude možné hradit z veřejného zdravotního pojištění.

ABA terapie doplní stávající nabídku kognitivně behaviorální terapie, která je vhodná pro lidi s Aspergerovým syndromem. Dostupnost kognitivně behaviorální terapie je však také neuspokojivá a to z hlediska velmi omezené kapacity terapeutů, poskytujících tuto terapii v rámci úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Náprava situace v této oblasti je předmětem dalšího opatření „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.

Vytvoření podmínek pro zavedení aplikované behaviorální analýzy v ČR se podařilo v rekordně rychlém časovém úseku díky všem zainteresovaným stranám – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Masarykovy univerzity a členů Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS a jejich rodin.

„Jsem rád, že mohlo ministerstvo školství finančně podpořit zavedení studia Aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a to v celkové výši přes dvacet a půl milionu korun do roku 2020. Vzdělávací program je navržen jako postgraduální studium formou celoživotního vzdělávání a má za cíl zavést systém přípravy odborníků, kteří by metody ABA aktivně využívali v systému zdravotního pojištění, ve školách, školských a dalších zařízeních poskytujících podporu dětem, žákům a studentům s poruchou autistického centra,“ řekl k podpoře vzdělávání v oblasti aplikované behaviorální analýzy náměstek ministryně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter