Cena za publicistické práce

24. 11. 2016 9:18

Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

V rámci oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením pořádá Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 29. listopadu 2016 od 17 h Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tématu zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace lidí se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je Dosahování 17 Cílů udržitelného rozvoje a budování spravedlivějšího a otevřenějšího světa pro osoby se zdravotním postižením. Letošním téma zahrnuje i posouzení aktuálního stavu plnění Úmluvy o ochraně práv osob se zdravotním postižením a vytyčení dalších kroků přispívajících k začleňování lidí se zdravotním postižením do společnosti.

 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil tento rok poprvé fotografickou soutěž Život bez bariér. Hodnoceno bylo celkem 85 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, se skládala ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů. Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Ceny předá Jiří Dienstbier – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a výkonný místopředseda VVZPO.

 

Tento večer budou také vyhlášeny výsledky XXIII. ročníku Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1300 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 85 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tímto tématem a pozitivně ovlivnit její přístup k lidem se zdravotním postižením. Cílem je vyzdvihnout ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením.

Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Tisková kategorie

Ceny předá Michaela Marksová – ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně VVZPO.

Rozhlasová kategorie

Ceny předá Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a místopředseda VVZPO.

Televizní kategorie

Ceny předá Lenka Ptáčková Melicharová – náměstkyně ministra zdravotnictví a členka VVZPO.

 

***********************************************************************************

Moderátorka: Klára Eliášková

Hudební vystoupení: skupina Lenpela

Tlumočnice českého znakového jazyka: Zuzana Procházková a Kristýna Siková

Simultánní přepis mluvené řeči: Martin Čížek

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter