Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

ČERNÁ & BÍLÁ KNIHA BARIÉR

Na řadě konferencí, ať již na národní nebo mezinárodní úrovni, týkajících se odstraňování bariér omezujících zdravotně postižené osoby, bylo často uváděno, že je poměrně běžným jevem nedodržování stavebního zákona a souvisejících předpisů. Na těchto jednáních bylo zároveň uváděno, že zjednávání nápravy a postih těch účastníků stavebního řízení, kteří se na porušování právních předpisů podíleli, je velmi neúčinný. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je uměle a často i protiprávně udržovaná anonymita viníků. Předložený projekt si proto klade za
cíl:
zbourání bariéry anonymity kolem těch účastníků stavebních řízení, kteří se podílejí na vzniku nebo přetrvávání bariér omezujících mobilitu zdravotně postižených osob
a propagace správných a s ohledem na konkrétní místo citlivě řešených bezbariérových dopravních tras a budov.


Organizace projektu

Projekt Černá a bílá kniha bariér (dále jen „projekt“) je projektem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Vládní výbor“) a Národní rady zdravotně postižených ČR (dále jen „Národní rada“).

Projekt je realizován ve spolupráci s dalšími subjekty, které se na jeho naplňování podílejí získáváním nebo poskytováním informací, organizační spoluprací nebo finančním zajištěním.


a) Vyhlašovatelé:      Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a
                           Národní rada zdravotně postižených ČR

b) Vydavatel:             Úřad vlády ČR
                                 
Vydavatel zajistí a uhradí předtiskovou přípravu a tisk publikace s názvem Černá a bílá kniha bariér (dále jen „publikace“)

c) Nakladatel:            Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
                                 
Nakladatel zajistí prostřednictvím sekretariátu vládního výboru a ve spolupráci s Národní radou 
                                  -  sběr informací (v příslušné skladbě) o těch případech, které budou zařazeny ke zveřejnění v publikaci,
                                  -  ustavení a činnost redakční rady publikace,
                                  -  prezentaci na veřejnosti a následnou distribuci publikace

d) Redakční rada:
   
Redakční radě předsedá výkonný místopředseda Vládního výboru. Další členy redakční rady schvaluje vládní výbor na základě návrhu výkonného
    místopředsedy vládního výboru. Návrhy na členy redakční rady předkládají výkonnému místopředsedovi vládního výboru:
       -   Národní rada (2 členy),
       -   Úřad vlády (1 člena), 
       -   Ministerstvo pro místní rozvoj (1 člena),
       -   Ministerstvo zdravotnictví (1 člena),
       -   vysoké školy (2 členy).

Činnost redakční rady se řídí statutem a jednacím řádem, které schvaluje Vládní výbor.


e) Technické parametry publikace a sběr dat
    
Publikace bude spojením dvou knih (černé a bílé), které budou mít své titulní stránky z jedné a druhé strany publikace.
     O zařazených případech budou v publikaci podávány informace ve standardizované skladbě a grafické úpravě.
     Informace o případech pro zařazení do publikace a sběr příslušných dat k těmto případům budou prováděny ve spolupráci s členskými
     organizacemi Národní rady případně budou využity i informace z jiných zdrojů. Oporou pro získání potřebných informací (projekty staveb,
     stavební povolení, kolaudace) z příslušných stavebních úřadů bude zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.