Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

26. 3. 2018 8:33

Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2017

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2017. Její znění projednal a schválil Výbor na svém zasedání 21. března 2018. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Výbor se v loňském roce sešel celkem třikrát. Hlavními tématy jednání Výboru bylo zejména: postup prací na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, OSVČ s těžkým zrakovým postižením a plnění jejich povinností souvisejících s elektronickou evidencí tržeb, zajištění přepravy lidí se zdravotním postižením na železnici při liberalizaci trhu, nejasnosti při vypořádávání spoluúčasti ze strany pacientů při úhradě zdravotnických prostředků a příprava a realizace monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

V roce 2017 Výbor podruhé monitoroval Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a také sledoval plnění úkolů vyplývajících z Podnětu k řešení situace života osob s poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Výbor loni vyhlásil a realizoval 24. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Přihlášeno bylo celkem 101 publicistických děl. Podruhé také Výbor vyhlásil fotografickou soutěž Život bez bariér. Vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo na slavnostním večeru Výboru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se konal 1. prosince.

Sekretariát výboru organizačně zajišťoval administraci Národního rozvojového programu mobility pro všechny a podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise tohoto programu. V roce 2017 bylo přihlášeno 31 záměrů bezbariérových tras, z toho bylo schváleno 20 záměrů. Před každým kolem výzvy se uskutečnily konzultační dny pro předkladatele záměrů bezbariérových tras.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter