Dokumenty Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

22. 7. 2013 13:50

Výroční zpráva VVZPO za rok 2012

Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2012 předložena vládě České republiky pro informaci

Dne 3. července 2013 vzala vláda České republiky na vědomí Výroční zprávu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2012, kterou na její jednání pro informaci předložil předseda vlády České republiky z titulu své funkce předsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) ve spolugesci zmocněnkyně vlády pro lidská práva a výkonné místopředsedkyně VVZPO Mgr. Moniky Šimůnkové.

VVZPO je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory osob se zdravotním postižením. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. května 1991 č. 151.

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti VVZPO za uplynulý rok. V roce 2012 byla realizována tři zasedání VVZPO: 6. března, 28. května a 16. listopadu. Jedním z hlavních témat jednání VVZPO byla zejména kontrola plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, postup prací na vytvoření monitorovacího mechanismu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením v ČR, mapování dopadů sociální reformy na osoby se zdravotním postižením, transformace psychiatrické péče v České republice a realizace dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

V roce 2012 byla Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlášena 2 kola výzev k předkládání záměrů bezbariérových tras pro města a obce. Celkem bylo ze 48 přihlášených záměrů bezbariérových tras schváleno 24 úspěšných záměrů.

VVZPO připravil, projednal a schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2011, ke které přijala vláda ČR usnesení ze dne 19. července 2012 č. 544. Usnesením č. 544 byl zároveň NPVRP aktualizován, a to tak, že byly posunuty termíny u nesplněných opatření a opatření 12.12., které ukládalo každoročně oceňovat zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, bylo z důvodu malého zájmu subjektů o tuto soutěž zrušeno. VVZPO také v červnu 2012 předložil vládě ČR pro informaci Výroční zprávu VVZPO za rok 2011.

VVZPO vyhlásil a realizoval 19. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Celkem bylo přihlášeno 68 publicistických děl. Vyhlášení a předání cen proběhlo na slavnostním večeru VVZPO, který se konal 10. 12. 2012 v tiskovém sále Úřadu vlády ČR.

Úřad vlády ČR ve spolupráci s VVZPO vyhlásil pro rok 2012 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených. Po vyhodnocení žádostí doporučil Poradní orgán pro hodnocení projektů tohoto programu VVZPO a následně vedoucímu Úřadu vlády ČR k finanční podpoře 121 projektů předložených 53 organizacemi zdravotně postižených v celkové výši 21 600 000 Kč ve čtyřech tématických okruzích činností.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty